De Zakaat

Voorwaarden voor de verplichting van zakaat

Persoonlijk: dat hij een moslim is.  

 1. De rechtsgeleerden hebben consensus bereikt dat de zakaat verplicht is voor de volwassen, verstandelijk gezonde moslim, en dat het niet verplicht is voor de niet-moslim. Omdat het één van de zuilen van de islam is. De Gezant Gods (vrede zij met hem) zei tegen Mu’ad ben Djabal toen hij hem naar Yemen zond: “en bericht hen dat God hun verplicht heeft een aalmoes te nemen van hun rijkdommen en het terug te geven aan de armen”. Allen waren het erover eens. Het is dus een verplichting die niets van de mensen eist totdat ze de islam zijn binnen gegaan. En ondanks dat de zakaat de maatschappelijke belasting is heeft de hele gemeenschap er profijt van, hoewel het ook een islamitische verplichting is. De islam heeft de betekenis van de religieuze verplichting laten winnen want het is niet verplicht voor niet-moslims.
 2. De meerderheid van de schriftgeleerden heeft ook consensus bereikt over het feit dat de zakaat verplicht is over het bezit van de jongeren en de geestelijk gestoorde moslims. Hun voogden doen het namens hun:
 • omdat de verzen en de tradities die de zakaat voorschrijven alle rijken omvatten en de geestelijk gestoorden en de jongeren niet uitzonderen.
 • en volgens een traditie van de Gezant Gods (vrede zij met hem) die zegt: “Handelen jullie ermee zodat het niet wordt opgeslokt door de religieuze aalmoes”. En dit is overgeleverd via verschillende wegen en werd versterkt door elkaar en onder hen is Hassan.
 • omdat de meeste van de metgezellen het zo zagen, waaronder ‘Umar en zijn zoon ‘Abdallah, ‘Ali, ‘Aisha, en Djaabir (moge God tevreden over hen allen zijn).
 • omdat zakaat het recht op bezit aanduidt zoals Abu Bakr (moge God tevreden over hem zijn) zei in zijn rechtvaardiging van de strijd tegen de afvalligen en het recht op bezit wordt van de jeugd en de geestelijk gestoorden genomen, omdat het verbonden is met hun geld en niet met hun persoonlijk.
 • dit is volgens de islamitische rechtsscholen van Shafi’i, Malik en Hanbal.

Over zijn bezit:

Het bezit waarover de zakaat verplicht is, daarvoor moeten de volgende zes voorwaarden aanwezig zijn:

 1. Eigendomsrecht: het bezitten van geld door mensen en zelf bevoegd zijn tot het handelen ermee. Dat omdat God de Verhevene de bezittingen toekende aan de eigenaars ervan toen hij de zakaat voorschreef. Hij zei:{neem van hun bezittingen een aalmoes}(al-Tawba: 103).
  Daarom wordt de zakaat niet afgenomen van geld dat geen vastgestelde eigenaar heeft. Zoals geld van de oorlogsbuit en 1/5e van de buit, regeringsgeld, en alles wat openbaar bezit is. En zo is er geld aan de openbare kant –waqf ghairi-, en er is geld voor bepaalde mensen –waqf dharri-, en de verplichting tot zakaat is te verkiezen.
  Over verboden geld is geen zakaat verplicht, dat is geld dat de mensen is toebedeeld op een zondige manier, zoals afpersing, diefstal, vervalsing, corruptie, rente, alleenrecht (op iets), en fraude. Hij wordt geen eigenaar van het geld op deze manieren en hij moet alles teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. Als hij de eigenaar niet vindt, dan moet hij alles als aalmoezen weggeven.
  Wat schulden betreft, als hij verzocht wordt te betalen, is de eigenaar van het geld (crediteur) verplicht om ieder jaar de zakaat te betalen. En als de teruggave niet gevraagd wordt, dan moet de eigenaar zakaat betalen bij de feitelijke teruggave over één jaar (dit volgens de stroming van al-Hasan en ‘Umar ben ‘Abd al-‘Aziz) of over alle voorgaande jaren (dit volgens de stroming van ‘Ali en Ibn ‘Abbaas).
 2. De groei: er wordt een voorwaarde gesteld over de bezittingen waarvan de zakaat genomen wordt, het moet werkelijk groeiend zijn of gelijk staan aan de groei. Dat wil zeggen alle zaken die zijn eigenaar voordeel of winst geven. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “er is niet bij de moslims in zijn buit en niet vereren de aalmoes”. De rechtsgeleerden stellen uit deze traditie dat het huis, de inboedel van de woning en het te berijden rijdier geen verplichting tot zakaat hebben, omdat het bedoeld is voor persoonlijk gebruik en niet ontvankelijk voor de groei.Op basis daarvan wordt ook over het huis waarin de eigenaar woont geen verplichting tot zakaat geheven. Als hij een andere etage bezit die verhuurd wordt en er groeiend geld is, dan is zakaat noodzakelijk. Dan zijn andere voorschriften voor handen.
 3. Het bereiken van de nisaab: de nisaab is een vastgestelde hoeveelheid die, als bezittingen erdoor toenemen, de verplichting tot zakaat met zich meebrengt. Als het geld erdoor vermindert dan is het niet noodzakelijk. Als de mens minder dan 5 kamelen bezit of 40 schapen of 200 dirham aan bijvoorbeeld zilver, dan is er geen zakaat verplicht. Het stellen van voorwaarden van het bereiken van de nisaab, daarover zijn de meeste rechtsgeleerden het eens en de wijsheid erachter is dat wie minder dan de nisaab bezit niet als rijk beschouwd wordt. De zakaat neemt van de rijken als troost voor de armen en “er is geen aalmoes behalve over de rug van de rijken”. Overgeleverd door al-Bukhaari als commentaar en imam Ahmad in de keten van overleveraars.
 4. De nisaab is wat is overgebleven van de zaken de oorspronkelijk voor zijn eigenaar totdat de rijke het realiseert. De oorspronkelijke zaken, dat is wat niet de mensen rijk maakt. Zoals eten, kleding, behuizing, wetenschappelijke boeken, instrumenten voor beroepen (gereedschappen), en middelen van oorlog en aflossing van de schulden… En als hij bezittingen heeft die hij nodig heeft voor deze zaken, dan is er geen zakaat verplicht. En dit volgens dat wat de Verhevene heeft gezegd: {zij vragen jou ook wat zij als bijdragen zullen geven. Zeg: wat over is}(al-Baqara: 219). En dat wat overblijft is wat overblijft van je familie, zoals de meeste Koran-commentators zeggen, en volgens wat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “er is geen aalmoes behalve over de rug van de rijken”.
  De oorspronkelijke zaken behelzen de zaken van de man en degene die iemand onderhoudt. Zoals een echtgenote, de kinderen, de ouders en de verwanten waarvoor de noodzaak er is om hen te onderhouden.
 5. De bezitter van de nisaab heeft geen schuldenaar met schulden die de nisaab laten voortduren of het verminderen, omdat het recht van de schuldenaar voorgaat in tijd op het recht van de armen en omdat het eigendom van de schuldenaar zwak en onvoldoende is, en omdat de schuldenaar hier toegestaan wordt om de zakaat te nemen. Hij behoort tot de armen en de mensen met schulden: er is geen aalmoes behalve over de rug van de rijken.
  Schulden belemmeren de verplichting tot zakaat -of verminderen met de waarde- over de zichtbare zaken: zoals veehouderij en landbouw, en het verborgene, zoals geld. De voorwaarde wordt gesteld over schulden want het belemmert de verplichting tot zakaat, of ze verminderen. De hoeveelheid ervan laat de nisaab voortduren. Hij heeft niets waarmee hij de schulden teniet kan doen, alleen de nisaab, en niets wat hem rijk maakt. Zoals ook de voorwaarde wordt gesteld dat schulden actueel zijn, omdat het geen uitgestelde betalingsverplichting mag zijn, het belemmert de verplichting tot zakaat niet. Tenslotte wordt de voorwaarde gesteld dat de schuld bij een mens is; wat betreft de schuld aan God de Verhevene zoals de gelofte en boetedoening, die belemmeren de zakaat niet.
 6. Jaartelling: dat is dat er een volledig maanjaar voorbijgaat aan de nisaab bij zijn eigenaar. En deze voorwaarde is overeengekomen wat betreft het vee, het geld en de handel. Wat de landbouw, de dadels, de honing, de delfstoffen en kostbaarheden, over de voorwaarde daarvan is geen overeenstemming. Men moet wel zakaat betalen over het één maal verkrijgen ervan. Het bewijs over de voorwaarden van de jaartelling wat betreft het vee, het geld en de handel, is te vinden in de handelingen van de vier kaliefen, en dat verspreidde zich onder de metgezellen. Een traditie van Ibn ‘Umar al-Marfu’ over de Gezant Gods (vrede zij met hem): “Er is geen zakaat over bezittingenen totdat een jaar verstreken is”. Overgeleverd door al-Daraqutni en al-Baihaqi.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close