Wetgeving

Voetnoten Wetgeving

1              Asl, meervoud usul betekent oorsprong, bron, basis, fundament of principe. (vert.)

2              Het toekennen van deelgenoten, of andere Taken aan Allah (vert.)

3              Het moet opgemerkt worden dat, hoewel de heidense Arabieren van de pre-Islamitische tijd vele verschillende krachten en mannelijke en vrouwelijke godheden aanbaden, ze wel het besef van een almachtige god, Allah hadden, maar ze schreven Hem vele foute eigenschappen toe. (vert.)

4              Nas verwijst of naar een Qor’aanvers of naar een duidelijke authentieke en uitvoerige Soennah (handeling of uitspraak van de Profeet Mohammed)

5              De Qor’aan en de Soennah zijn de twee belangrijkste bronnen voor het Islamitisch recht oftewel de Sharia (vert.)

6              Overgeleverd door Al-Hakim en als Sahih (degelijk) geclassificeerd en aangehaald door al Bazzar

7              Overgeleverd door al-Tirmidhi en lbn Madjah

8              Overgeleverd door ad-Daraqutni, als hassan (goed) geclassificeerd door an-Nawawi

9              Deze Hadith wordt geclassificeerd als ‘muttafaq ‘alayh’ (overeenstemmend bij de twee grote geleerden Boecharie en Muslim)

10            Al-Qawa’id al Nuraniyah al fiqhiyah door Ibn Taymiyyah, pp. 112-3. In overeenstemming met dit principe zijn Ibn Taymiyyah, zijn leerling lbn al Qayyim en de Hanbali-juristen in het algemeen van mening dat contracten en de voorwaarden die erin opgenomen zijn, toegestaan zijn zoals alle contracten geldig zijn waarin geen dingen opgenomen zip die door de Oor’ aan Haram verklaard zijn.

11            Overgeleverd en als hassan geclassificeerd door o.a. Al-Tirmidhi

12            Al Umm vol. 7, P. 317

13            Dit is een les voor de volgelingen van zulke imams die het woord Haram vrijelijk gebruiken zonder bewijs te hebben of zelfs een blijk van bewijs te tonen.

14            Dit is een Hadith waarde Profeet (vzmh) refereert aan een uitspraak van Allah; de Profeet zelf is hier de overleveraar. In tegenstelling tot de Qor’aan kan men hiervan niet zeggen dat Allah het gezegd heeft. In het geval van een Hadith Qudsi is de betekenis van Allah maar zijnde woorden van de Profeet, die door een visioen of een openbaring aan hem is doorgegeven.

15            Iets verbieden wat Halal is, is hetzelfde als het begaan van shirk en dat is de reden waarom de Qor’aan de afgodenaanbidders van Arabie berispte voor hun polytheïsme, hun afgoden en voor hun verbod om het eten van bepaalde agrarische producten en soorten vlees , zonder dat dit op het gezag van Allah berustte. Onder de verboden dieren waren er, die Bahira, Saibah, Wasilah en Ham genoemd werden in de pre-Islamitische periode van de Ahiliyyah (die toestand van denken en manier van leven, die aan het begin van de Islam voorafging, gekarakteriseerd door afwijking van Allah’s leiding en het aannemen van een atheïstische manier van leven).

16            Overgeleverd door Muslim

17            Zie bijvoorbeeld Exodus 32:9 (vert.)

18            Zie hiervoor bv. Deuteronomium 18:18

19            ‘Taurah’ refereert naar de oorspronkelijke geschriften, die door Allah aan de Profeet Moesa (Mozes) geopenbaard werden en Injil naar dat wat Hij aan de Profeet Isa (Jezus) geopenbaard heeft. Deze moeten niet verward worden met de bestaande Torah of Het Oude Testament of de vier Evangeliën van het Nieuwe Testament.

20            Overgeleverd door Aboe Dawoed, lbn Madjah en al-Hakiem en door Baihaqi als Sahih geclassificeerd

21            De Islam leert dat als een moslim een probleem heeft, hij anderen om raad moet vragen en leiding van Allah moet proberen te krijgen. De betekenis van istighara is: Allah om leiding vragen in het maken van een keuze tussen twee tegenstrijdige beslissingen. Hiervoor is een salat en een dua.

22            Rawdah al-Mahibbeen p. 10 en A’alam al Nuwaqqi’in vol. 2, P. 111

23            Deze Hadith is uit Ighathat al lahfan door lbn al Oayyim. Vol. i, P. 308. De auteur zegt: dit was door Abdullah bin battah op goed gezag overgeleverd, al-Tirmidhi classificeerde eenzelfde Hadith als Sahih.

24            Overgeleverd door Ahmad

25            Overgeleverd door Boecharie en Muslim

26            Overgeleverd door Boecharie

27            Overgeleverd door Boecharie en Muslim

28            De tekst van deze Hadith is door al-Tabarani vertelt

29            Overgeleverd door Muslim en al-Tirmidhi op gezag van Aboe Hurairah.

30            Overgeleverd door Ibn Hazimah, ibn Hibban en Al-Hakim op gezag van Aboe Hurrairah.

31            Overgeleverd door Ahmad en andere op gezag van lbn Mas’oed

32            Door Boecharie, Muslim en anderen overgeleverd, de overleveringen is van al-Tirmidhi genomen.

33            Overgeleverd door Boecharie

34            Willy Durant, The Story of civilization, Simon and Schusters, New York, 1935, vol. 1, P.54-55

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close