Ethiek

Verantwoordelijkheidsgevoel

Op gezag van ‘Abdullah Ibn ‘Umar Ibn Al-Khattab (moge Allah tevreden zijn met hen beiden) die zei:

”Ik hoorde de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zeggen:

‘Jullie zijn allemaal beschermheren en daarom verantwoordelijk voor degenen die onder jullie bescherming staan. Een heerser is beschermheer en verantwoordelijk voor zijn onderdanen. Een man is beschermheer en verantwoordelijk voor zijn gezin. Een vrouw is beschermvrouw in het huis van haar man en zodoende verantwoordelijk voor zijn huis. Een dienaar is beschermheer van het eigendom van zijn meester en zodoende verantwoordelijk voor dat eigendom. Een zoon is beschermheer over het eigendom van zijn vader en daarvoor verantwoordelijk. Jullie zijn dus allemaal beschermheren en verantwoordelijk voor degenen die onder jullie bescherming staan.’” [1]

 

Verantwoordelijkheid en vrijheid

We leven nu in een moderne wereld, waarin de mensen meer gevorderd zijn. Alle motto’s van slaafsheid en blinde nabootsing zijn weggevaagd. We zien geen mensen meer die anderen tot slaaf maken. In de tegenwoordige wereld is iedereen vrij en iedere persoon zal op zijn beurt verantwoordelijk gehouden worden voor al zijn daden.

De bestaansmogelijkheid van de mens en het deelnemen aan het opbouwen van het leven staat verzekerd onder de schaduw van deze onafscheidelijke zaken.

In haar laatste periode, is de missie van de islam vrij uniek in het verduidelijken van deze betekenis. De mens accepteert geen enkel concept zonder erover na te denken. Hij overdenkt en beraadslaagt; zelfs over het Bestaan van Allah door Zijn tekenen en schepselen te onderzoeken. Dit is aangegeven in bovenstaande Hadith:

“Iedereen is een beschermheer en verantwoordelijk over degenen die onder zijn bescherming staan.” De mens heeft geen recht meer om te zeggen:” Wat kan ik met mijn vrijheid doen, laat mij een dienaar zijn en gevoed worden door meesters.”

Met evenredigheid heeft niemand – goed of slecht – het recht om aan de grenzen van zijn verantwoordelijkheid te ontsnappen. In de islam is geen plaats voor onverantwoordelijke klassen. Gelijkduidend is er geen specifieke klasse die verantwoordelijk gehouden kan worden voor andermans zonden.

In klassieke beschavingen werd de mens onrecht aangedaan en van zijn menselijkheid en vrijheid beroofd. Hij werd eveneens verantwoordelijk gehouden voor iedere fout die zijn meesters maakten. In dit geval lijkt hij op het lam dat, zoals de wolf dacht, verantwoordelijk was voor het onrustige water en dat opgegeten werd door de wolf, voor een misdaad die het niet beging. Op dezelfde manier heeft de moderne maatschappij; kapitalist, communist of soortgelijk de mens onrecht aangedaan op dezelfde manier als hun voorgangers. Het is slechts de islam die doorslaggevend helder is op zijn manier:

“Iedereen is een beschermheer en verantwoordelijk voor degene die onder zijn bescherming staan.”

De eervolle man is degene die de maatschappij het meest van dienst is. Alle mensen zijn gelijk. De klasse, eigendom en afkomst van iemand bevatten niets wat iemand kan beletten voorrang en prioriteit te krijgen, want islam heeft alle mensen gelijk gemaakt en is geheel vrij van discriminatie. Want alle volken kwamen van Adam (vrede zij met hem) en Adam (vrede zij met hem) is geschapen van aarde.

Op deze manier zullen veel slimme en kundige mensen tot stand komen die niet ontdekt zullen worden, behalve door de islam.

 

Profeten excelleerden in verantwoordelijk

De profeten (mogen vrede en zegeningen met hen zijn) die de eervolste taak en grootste verantwoordelijkheid was toevertrouwd, werden eveneens door Allah toegesproken om deze verantwoordelijkheid te dragen:

{O gij Boodschapper, breng over wat tot u nedergezonden is vanwege uw Heer en indien gij dat niet doet, dan brengt gij zijn boodschap niet over.}

(Al-Ma’iadah: 67)

Zelfs de profeten zijn beschermheren en verantwoordelijk voor hen die onder hun bescherming vallen.

In het verduidelijken van de bedoelingen van deze Hadith, heeft de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) veel voorbeelden genoemd, zoals: een heerser met zijn onderdanen, een man in zijn huis, een vrouw in haar huis, een dienaar in het huis van zijn meester en een zoon ten opzichte van zijn vaders bezit. Dit zijn geschikte voorbeelden om dit onderwerp te verduidelijken. Deze Hadith herinnert de mens aan zijn verantwoordelijkheden. Dientengevolge zou de mens zijn plichten naar zijn beste kunnen uit moeten voeren.

 

De verantwoordelijkheden van de heerser

 1. Een heerser is eenieder die de leiding heeft over andermans zaken en hij is verantwoordelijk voor het volgende:
 2. Het hooghouden van de wetgeving van Allah en berechten volgens dat wat Allah geopenbaard heeft;
 3. Het vestigen van rechtvaardigheid onder de mensen, ongeacht hun kleur, ras of religie;
 4. Rekening houden met de zaken, rechten en het onderhoud van het volk;
 5. Aanbouw, onderwijs, medicatie, handel, industrie en landbouw;
 6. De waardigheid en gelijkheid van de mensen waarborgen voor de Wet;
 7. Moraliteit behouden en jongere generaties in de richting van de beste daden sturen en waardigheid beschermen;
 8. De vrijheid van mens, religie, spraak, geschrift, ontmoeting, eigendom, etc. waarborgen;
 9. Het nemen van oprechte entourage en het uitsluiten van verwanten, buren, landgenoten en anderen, behalve wanneer zij daadwerkelijk geschikt zijn.

In zijn advies aan Yazid Ibn Abi Sufyan als zijn afgevaardigde naar Syrië, zei Abu Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn): “O Yazid, je hebt verwanten en het kan zijn dat je hen prefereert met heersen en dit is wat ik het meest vrees, want ik hoorde de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zeggen:

‘Eenieder die de leiding heeft over de zaken van de moslims en iemand bevooroordeeld gezag gaf, hij haalt zich de Toorn van Allah op de hals en Allah zal nooit enig werk van hem accepteren en hij zal het Hellevuur binnengaan.’

Hetzelfde geldt voor leiders, ministers, schrijvers, professors, jouranalisten en geleerden. Zij zijn allen beschermheren, verantwoordelijk voor degenen onder hun bescherming.

 

De verantwoordelijkheid van een man jegens zijn eigen huis

De meeste mannen zijn tegenwoordig tegen het idee van trouwen. De simpele achterliggende gedachte hierachter is, dat ze hun seksuele behoeften kunnen bevredigen, zonder de verantwoordelijkheid van het huwelijk te dragen.

Dit is de huidige maatschappelijke situatie in veel landen. In het Westen, wat de leiding in immoraliteit van andere landen inneemt, kan men amper een jonge man of vrouw vinden die wil trouwen, tenzij hij daar enige welvaart mee vergaart. Het hebben van een vriend of vriendin is gebruikelijker geworden dan het huwelijk. Dit westerse type van sociaal leven heeft geleid tot een daling van de geboortecijfers, wat hun naties bedreigt met uitroeiing en egoïsme als bijkomstigheid. Daarom is het eenvoudig geworden om waarden en landen te kopen en verkopen, omdat zij een product van geven en nemen zijn geworden.

Islam is de eeuwige religie van Allah. Het beschouwt het gezin de hoeksteen van de samenleving, waar de rechtvaardigheid of verdorvenheid van een natie afhankelijk van is. Daarom heeft de islam de rechten en plichten geregeld en toegewezen aan ieder lid van de maatschappij, man, vrouw of kind.

De verplichtingen voor de man zijn de volgende:

 1. Het kiezen van een goede echtgenote: als hij naar haar kijkt zal hij tevreden zijn, en als hij haar verlaat (om te reizen), zal ze zijn waardigheid beschermen met betrekking tot zichzelf en zijn huis;
 2. Goed zijn in de keuze van de namen, het onderwijzen en opvoeden van zijn kinderen;
 3. Zijn vrouw en kinderen vergezellen in het gebed en andere rituelen van aanbidding op een constante manier;
 4. Zijn familie verplichten om vast te houden aan de goede islamitische manieren aangaande spraak, werk, aanbidding en transacties;
 5. Zijn vrouw en kinderen rechtvaardig behandelen. De islam heeft voor de vrouw economische en sociale rechten ontworpen, waar niemand aan mag tornen;
 6. Matig zijn in zijn uitgaven;
 7. Zijn dochters aan oprechts mannen en zijn zonen aan oprechte vrouwen uithuwen, als dat mogelijk is;
 8. Zijn huis met liefde, genegenheid en genade vullen. Huizen en vriendschappelijke relaties kunnen niet gebaseerd zijn op haat en nijd.

 

De verantwoordelijkheid van een vrouw jegens haar huis

Hoewel moslims, zowel mannen als vrouwen op natuurlijke wijze naar de positie van de vrouw in de islam kijken, is het eigenlijk een ontwikkelingssprong, die vrouwen heeft verheven naar de hoogste graad van vooruitgang, haar inpassend als een menselijk wezen.

In klassieke beschavingen – Indisch, Perzisch, Chinees, Romeins en Grieks – is de vrouw slechts een onderdrukt en beklagenswaardig schepsel dat geschapen was voor de bevrediging van de seksuele behoeften van de man. Hij exploiteerde haar zonder rechten en erfde haar samen met andere eigendommen.

In de beschrijving van de positie van de vrouwen in de pre-islamitische periode in Arabie en in klassieke tijden, verklaart de Edele Koran:

{En wanneer aan een hunner een vrouwelijk kind wordt aangekondigd, wordt zijn gezicht verduisterd, zo bedrukt als hij is. Hij schuwt de mensen vanwege de kwade boodschap die hem gebracht is; zal hij het behouden gedrukt door minachting, of zal hij het verstoppen in het stof? Hoe kwaad is het oordeel dat zij vellen!}

(An-Nahl:58-59)

De islam kwam met gelijkheid tussen man en vrouw in de zaak van geboorte (schepping), Allah zegt:

{O gij mensen, vreest uw Heer, die u geschapen heeft uit één ziel en uit deze geschapen heeft haar echtgenoot en uit beiden heeft verspreid vele mannen en vrouwen.}

(An-Nisa’:1)

Zodoende komen de man en de vrouw beiden uit één eerbiedwaardige ziel: Adam (vrede en zegeningen zijn met hem). Dientengevolge zijn ze gelijk bij Allah, in termen van beloning en straf. Allah zegt:

{Niet zal Ik verloren doen gaan het werk van welke werker ook onder u, mannelijk of vrouwelijk, gij behoort aan elkander.}

(Al ‘Imran:195)

Ze zijn ook gelijk met betrekking tot rechten en plichten:

{En aan haar komt hetzelfde toe, als wat haar is opgelegd, naar het behoorlijke}

(Al-Baqarah:228)

De islam heeft de man en de vrouw ook gelijk gemaakt aangaande economische rechten. Allah zegt:

{Aan de mannen komt toe een aandeel van wat de beide ouders en de nabestaanden hebben nagelaten en aan de vrouwen komt toe een aandeel van wat de ouders en de nabestaanden hebben nagelaten, een vastgesteld deel, van het weinige of het vele daarvan.}

(An-Nisa’:7)

Niemand heeft het recht om met de economische rechten en zaken van de vrouw te knoeien, onafhankelijk van zijn status of  zijn voorwendselen. Bovendien verleent de islam gelijkheid aan mannen en vrouwen met betrekking tot hun sociale rechten. Eenieder van hen is geheel vrij in de keuze van zijn of haar echtgenoot. In dit geval kan de voogd een vrouw niet dwingen om iemand te accepteren, wanneer zij volwassen en fatsoenlijk is.

Zowel de man als de vrouw zijn beschermheren in hun eigen huis en verantwoordelijk voor degenen die onder hun bescherming staan. Eenieder van hun heeft rechten en plichten aangaande hun huis. de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei:

“De beste onder jullie is degene die het liefdadigst voor zijn familie is en ik ben de liefdadigste (van jullie) voor mijn familie.”

In zijn afscheidsbedevaart adviseerde de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) alle mannen om goed te zijn voor vrouwen. In een andere overlevering, adviseerde hij de man drie maal om zijn moeder op vriendelijke wijze te behandelen, voor de vader adviseerde hij dit slechts één maal. De Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) verklaarde eveneens het paradijs onder de voeten van de moeders.

De islam verleende de vrouw ook politieke rechten, die hij heilig maakte. De rechten die de islam aan de vrouwen heeft gegeven deed de Arabieren perplex staan, toen ze werden geopenbaard aan de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn). Dit is nog steeds het geval bij alle eerlijke wetenschappers van Oost en West, waar men beweert dat ze de vrouwen hun rechten hebben gegeven. In deze moderne tijd kan niemand ontkennen dat het Westen de vrouw veel van haar rechten heeft gegeven, maar op haar beurt heeft het Westen de vrouwen geëxploiteerd en op agressieve wijze misbruikt.

Het Westen investeerde en exploiteerde vrouwen in fabrieken in ruil voor lage salarissen en het heeft eveneens haar schoonheid en lichaam geëxploiteerd om haar goederen en grondstoffen te verspreiden. Zolang een vrouw jong en aantrekkelijk is, is ze het doel van de verlangens van een man, maar zodra ze ouder wordt zal haar plaats het ouden van dagen slaaphuis zijn. In zulke gevallen zal haar voornaamste positie het vegen van de straten, borden wassen en serveren in restaurants en openbare gelegenheden zijn.

Vanwege de verandering die de islam aan de vrouw gaf, werden ze interactief en begonnen ze trouw deze nieuwe status in de maatschappij te verdedigen.

Ondanks moeilijkheden en hindernissen, leverde ze een bijdrage aan de Da’wah in Mekka terwijl ze de wreedheid en vervolgingen van de Quraish doorstond. Als voorbeeld bleef Summayah standvastig tot ze werd vermoord en de eerste martelaar in de islam werd. Er waren enkele vrouwen die verschillende keren naar Abissinie migreerden en samen met de mannen aan het eerste en tweede Bai’ah (verdrag) van Al-‘Aqabah deelnamen. Enkele anderen migreerden naar Medina en lieten hun geld, huis en kinderen in Mekka. Ze namen deel aan het vestigen van een Islamitische Staat in Medina en alle veldslagen van de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn). Ze werden geraadpleegd in belangrijke zaken en gaven ook advies. Ze hadden ook een rol op gebied van kennis en waren samen met de mannen in moskeeen om te aanbidden, leren en deelnemen aan de algemene politiek van de Ummah.

Als zij niet hadden gereageerd op de verandering, zouden de vrouwen slechts lustobjecten en goedkoop bezit zijn gebleven. Dus, wat is de waarde van vrijheid die de islam ons heeft gegeven, als we de vrouwen niet de positie geven waar ze recht op hebben.

 

Een vrouw mag haar echtgenoot kiezen

Er kwam eens een jonge dame naar de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) en ze klaagde over het feit, dat haar vader wilde dat ze trouwde met haar neef zonder haar toestemming. de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) probeerde haar te overreden, maar ze bleef bij haar standpunt. Vervolgens beval hij (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) haar vader om haar niet te verplichten iets te accepteren tegen haar wensen. Om die reden accepteerde het meisje het aanzoek en ging akkoord. Waarom weigerde ze eerst en stemde ze later toch in? Dat is omdat ze moslimvrouwen wilde leren, dat hun vaders geen recht hebben om ze in deze kwestie te dwingen.

 

Umm Salim als ander voorbeeld

Laten we luisteren naar de dialoog die plaatsvond tussen Abu Talha en Umm Salim toen hij haar een aanzoek deed.

Umm Salim: Bij Allah, ik mag je graag en je bent niet het type dat afgewezen zou moeten worden. Maar jij bent een polytheïst en ik ben een moslim.

Abu Talha: Wat is er met jou gebeurd, Rumaisa’?

Umm Salim: Niks.

Abu Talha: Waar ben jij van het wit en geel (zilver en goud)?

Umm Salim: Denk jij niet na? Voel je je niet beschaamd omdat je een nutteloos stuk hout aanbidt? Ik wil je goud en zilver niet als bruidsschat, tenzij je moslim wordt.

Kan er een edeler en duidelijker voorbeeld met betrekking tot de reactie van de vrouwen op verandering, dan dit zijn?

Steeds weer in de islamitische geschiedenis was de vrouw een sterke vleugel, die zij aan zij fladderde met de andere vleugel (man) in dienst van de moslimgemeenschap.

Toen de islamitische staat, die vertegenwoordigd werd door despoten, ijdele geleerden en de invloed van filosofie ten koste van praktische kennis, aan het aftakelen was, gingen de mannen zich te buiten aan het vervullen van hun verlangens en werd de vrouw in haar huis opgesloten. Door zo te doen, beweerden ze dat ze haar beschermden, maar in feite waren ze haar aan het monopoliseren om haar verlangens en genoegens te bevredigen. De vrouw verloor haar rol, zoals de man.In deze periode van achteruitgang, zijn veel Fatwah’s verschenen die beweren dat de stem van de vrouw ‘Awrah is, dit zijn vallen van de satan, ze zouden niet toegestaan zijn hun huizen te verlaten, behalve voor geboorte, huwelijk en de dood. Ze zouden niet onderwezen moeten worden en zijn onder alle omstandigheden incapabel. De vrouw werd weer teruggebracht naar de periode van Onwetendheid, waar de islam haar uitgehaald had!

 

Onderontwikkelde literatuur

Kort geleden probeerde ik een overzicht te maken van datgene wat moslims over vrouwen schreven, maar ik kon geen geldig werk vinden. De meeste van deze boeken gaan naar extremen aan beide zijden: de vrouw in haar huis houden en haar al haar rechten ontnemen in de naam van genegenheid en genade ofwel de teugels compleet loslaten.

In de laatste decennia probeerde de moderne Islamitische Beweging om de vrouwen, hun rol en rechten, die voorgeschreven zijn door Allah de Allerhoogste te herstellen. Dit bleek in sommige streken succesvol te zijn en lijdt nog steeds aan de consequenties van onderontwikkeling in andere gebieden. Ik ben er zeker van, dat de Islamitische Beweging de maatschappij niet zal kunnen veranderen, tenzij de beide vleugels (man en vrouw) samen vliegen.

Het imperialisme bewerkstelligde dit punt, zelfs meer dan de moslims zelf. Dientengevolge  concentreerden zij zich op de vrouwen en beschouwden zichzelf succesvol wanneer ze erin slaagden haar het huis uit te lokken naar onbegrensde vrijheid en om zich aan te sluiten bij de gedegenereerde partij. Wij zijn tegen onbegrensde vrijheid en opsluiting van vrouwen. Tegelijkertijd willen we dat ze een effectief, vrij en verantwoordelijk lid binnen het gezin is, die kan oprichten, opbouwen, leren en onderwijzen in het kader van deugdzaamheid en een fatsoenlijke islamitisch moraliteit. Op deze manier, kan de uitspraak van de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) op haar toegepast worden:

“De vrouw is een beschermheer (vrouw) in het huis van haar man en verantwoordelijk voor degenen die onder haar bescherming staan.”

Wat zijn dan die verplichtingen van de vrouw in het huis van haar man?

 1. Om zichzelf aan zijn leiderschap te onderwerpen;
  {Mannen zijn de beschermers en onderhouders van vrouwen.}
  (An-Nisa’:34)
 2. Niemand het huis binnenlaten zonder de toestemming van haar echtgenoot;
 3. Islamitische aanwijzingen toepassen in zijn huis met betrekking tot zichzelf en haar kinderen;
 4. In hoge mate betrokken zijn met het onderwijzen en opvoeden van haar kinderen op een rechtschapen manier, want zij zijn het wezen van de toekomst;
 5. Het geld van haar man op een manier uitgeven die matig voldoende is voor zichzelf en haar huis;
 6. Het huishouden doen en zorgen voor de kinderen en hun opleiding en de echtgenoot en zijn aangelegenheden;
 7. Zichzelf beschermen aangaande datgene wat Allah beschreef in het kader van deugdzaamheid en moraliteit:
  {En tot Zijn tekenen behoort, dat Hij voor u van onder uzelven echtgenoten heeft geschapen, opdat gij bij haar rust zoudt vinden, en dat Hij tussen u genegenheid en barmhartigheid heeft gemaakt. Daarin zijn werkelijk tekenen voor lieden die indachtig zijn.}
  (Ar-Rum:21)

Door het uitvoeren van haar verantwoordelijkheden binnen haar gezin, zal haar begrip overeenkomstig zijn en zal ze haar verantwoordelijkheden in haar gemeenschap eveneens verwezenlijken.

 

Beste moslim broeder en zuster!

Neem deze aanwijzingen in aanmerking. Draag je verantwoordelijkheden waar je ook bent en onderwijs anderen hoe ze hun verantwoordelijkheden moeten dragen. Het gezegde gaat als volgt: “Er heeft geen natie succes verkregen, dan door oprechte leiders die hun verantwoordelijkheden erkennen en ze vervullen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close