Het Vasten

Speciale regels (van het vasten) in de maand Ramadan

Ten eerste: de verdienste van de maand Ramadan, en het vrezen voor het verbreken ervan.

  • De Gezant van God (vrede zij met hem) heeft gezegd: “wie Ramadan doet in geloof en rekening houdend met de beloning in het hiernamaals, hem worden zijn zonden vergeven”. Overgeleverd door Ahmad en de metgezellen van de Sunan.
  • En hij zei ook: “Als de Ramadan is gekomen gaan de poorten van het paradijs open en sluiten de poorten van het hellevuur. De satans worden vastgeketend en een omroeper zal aankondigen: “O, jij die het goede verlangt, kom naar voren en o, jij die het slechte verlangt, doe dat niet (kom niet naar voren)”. Overgeleverd door de vijf (geleerden), behalve Abu Daawud.
  • Hij (vrede zij met hem) zei ook: “God de Verhevene heeft gezegd: elke goede daad van de zonen van Adam is voor hen, behalve het vasten dat is voor Mij en ik beloon ervoor. Vasten is een bescherming tegen zonden, daarom behoort degene die vast geen grove taal te gebruiken of zijn stem te verheffen. Mocht iemand hem lastig vallen of een gevecht proberen uit te lokken, dan moet degene die vast zeggen: “Ik vast!”. Bij Hem in wiens handen de ziel van Mohammed (vrede zij met hem) ligt is de geur uit de mond van een vastende aangenamer dan de geur van musk. De vastende persoon zal twee vreugden kennen door het vasten: de vreugde wanneer hij zijn vasten mag verbreken en wanneer hij zijn Heer zal ontmoeten.” Overgeleverd door de vijf (geleerden).
  • De Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft gezegd: “wie een dag van Ramadan het vasten verbreekt zonder de goedkeuring die God verleent, die hoeft niet een eeuwigheid te vasten om het in te halen”. Overgeleverd door Abu Daawud, Ibn Maajah en al-Tirmidhi.

Ten tweede: het vaststellen van het begin en het einde van de maand Ramadan.

Het begin van de Ramadan wordt vastgesteld door een van de twee volgende aangelegenheden:

  • Het zien van de nieuwe maan op de 29e Sha’baan, als de hemel vrij is van wat het zicht kan belemmeren. En dat is volgens de geldige overlevering: “vasten jullie bij het zien ervan en verbreek bij het zien ervan”. Allen waren het erover eens.

Het volstaat als de nieuwe maan wordt gezien door een volwassen man die goed bij geest is en een moslim, volgens de overlevering van Ibn ‘Umar; hij zei: “De mensen hebben de nieuwe maan gezien. Ik heb toen de Profeet (vrede zij met hem) ingelicht dat ik het had gezien. Toen begon hij met vasten en beval de mensen te vasten. Overgeleverd door Abu Daawud en al-Haakim verklaarde het geldig.

  • Als het niet mogelijk is om de nieuwe maan te zien moeten moslims het aantal (dagen) van Sha’baan completeren met 30 dagen en dat is volgens de overlevering: “…als het bewolkt is bij u, maak de maand Sha’baan dan af met 30 dagen”. Allen waren het erover eens.

En de nieuwe maan van Shawwaal wordt vastgesteld door de getuigenis van twee oprechte mensen. De getuigenis van één rechtschapen man is niet voldoende, omdat het voortkomt uit aanbidding en daarin moet het worden versterkt. Als het niet mogelijk is om de nieuwe maan te zien dan moet de Ramadan gecompleteerd worden tot 30 dagen. Moslims moeten de nieuwe maan zoeken bij zonsondergang op de 29e dag van Sha’ban en Ramadan, dat is bij voldoende mensen.

Verdeeldheid over het begin

Als het zien van de nieuwe maan is vastgesteld in een van de landen dan is het vasten verplicht voor alle moslims in de hele regio, volgens de meeste schriftgeleerden. Omdat er bij hen geen voorbeeld is over verdeeldheid bij het begin van de nieuwe maan. En dat is de geldende mening bij de Hanafieten. Volgens de Shafi’ieten beschouwt een uitverkorene voor het volk van ieder land de nieuwe maan.  Het is niet nodig dat het door anderen wordt gezien, behalve als het begin van de nieuwe maan een eenheid vormt tussen beide landen.

Gebruik van berekeningen en sterrenwachten

De schriftgeleerden zijn het erover eens dat het toegestaan is een sterrenwacht te gebruiken om de nieuwe maan te kunnen waarnemen, omdat het vaststellen ervan gebaseerd blijft op het zien met het blote oog, ook al gebruikt men moderne hulpmiddelen. Ze verschillen van mening over het vaststellen van de nieuwe maan door middel van berekeningen bij het niet-zien.

De meeste schriftgeleerden van nu vinden dat het waarnemen van de nieuwe maan door middel van berekeningen niet is toegestaan, omdat het een kwestie is van toewijding waarbij men moet stilstaan bij de tekst. De schriftgeleerden van de Salafiyya zijn overeengekomen dat het vasten en het verbreken ervan berust op de sterren niet toegestaan is, omdat de astronomie op intuïtie en speculatie berust.

Sommige tijdgenoten zeggen dat de bedoeling van het zien is zeker te zijn van het begin van de nieuwe maan en dat het nieuwe berekenen leidt tot meer zekerheid dan het zien. En dat het berusten op het completeren van Sha’ban of Ramadan tot 30 dagen is, maar dat het het tweede middel is om er zeker van te zijn. Tijdens het leven van de Gezant Gods (vrede zij met hem) was er niets dan deze twee middelen.  En hij leidde volgens hen. En als er een ander middel aanwezig was geweest dat tot zekerheid leidde zou hij dat toestaan te gebruiken. De Gezant Gods (vrede zij met hem) waarschuwde voor de reden van goedkeuring op het zicht en dat is dat moslims het niet konden berekenen. Dat betekent dat als ze het leren, dan kunnen ze er goedkeuring voor krijgen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wij zijn een ongeletterde gemeenschap en kunnen niet schrijven en niet rekenen; deze en die maand, of het nu 29 of 30 is”. Overgeleverd door al-Bukhaari, Muslim, Abu Daawud en al-Nasaa’i. Het is algemeen bekend dat berekeningen vandaag de dag verschillen met de berekeningen in het verleden, waarvan gold dat vermoedens en speculatie de overhand hadden.

Ten derde: nachtelijk Ramadan-gebed (tarawih)

Volgens ‘Aisha (moge God tevreden met haar zijn) is het zo dat de Gezant Gods (vrede zij met hem) in de moskee bad –welk nachtelijk Ramadan-gebed dan ook-; en er waren ook anderen die aan het bidden waren. Vervolgens bad hij de volgende nacht ook, en er kwamen meer mensen. In de derde en vierde nacht verzamelden zich nog meer mensen. De Gezant Gods (vrede zij met hem) ging niet naar buiten naar hen. Toen het ochtend was zei hij: “Ik heb gezien wat jullie deden, ik moest weerhouden worden naar jullie te komen, omdat ik vreesde dat het een verplichting voor jullie zou worden”. Overgeleverd door de twee sheikhs.

Moslims bidden de nachtelijke gebeden (dat is een verrichting in Ramadan) individueel in de moskee of thuis, zoals vastgesteld is dat de Gezant Gods (vrede zij met hem) hen bijeenbracht en hen voorging in gebed als een imam, zoals in voorgaande overlevering. In andere overleveringen is het zo dat hij met zijn metgezellen de laatste tien dagen en de oneven witr-nachten kwam en de situatie bleef zo tot het 14e jaar hidjra. Volgens ‘Abd al-Rahman Ibn ‘Abd al-Qari, die zei: “Ik ben samen met ‘Umar Ibn al-Khattab tijdens Ramadan naar de moskee geweest, de mensen waren verspreid – welk gezelschap dan ook- iedere man was op zichzelf. De man bidt en gaat voor de groep, van drie tot tien. ‘Umar zei toen: Ik vind als ik al deze mensen zou samenbrengen met één lezer (welke imam dan ook) dan zou dat optimaal zijn. Toen besliste hij en bracht hun bij Abu Ibn Ka’b, vervolgens ging ik met hem op een nacht en de mensen waren aan het bidden met hun lezer als imam en ‘Umar zei: dit is een zegen van vernieuwing, waarvan geldt dat zij die slapen beter zijn dan zij die uitvoeren en hij wilde de laatste nachten en de mensen deden de eerste. Overgeleverd door al-Bukhaari.

‘Umar Ibn al-Khattaab noemde het nachtelijk Ramadan-gebed van de mensen in een groep een toegestane vernieuwing en dat betekent niet de afkeurenswaardige vernieuwing die de Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft verboden, omdat de verboden vernieuwing iets is waarvan de bron niet in het geloof ligt. Wij hebben gezien dat de Gezant Gods (vrede zij met hem) moslims bijeenbracht in het nachtelijk Ramadan-gebed en hen voorging als imam. En ‘Umar kwam en hij organiseerde het bijeenbrengen van moslims om het gebed te bidden onder een imam en dat deed hij altijd. Deze daad werd geïntroduceerd via de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem): wie goede gebruiken doet die wordt ervoor beloond, en de beloning voor die gebruiken komt op de Dag des Oordeels”. Overgeleverd door Muslim; dat is omdat de goede gebruiken de basis voor de sharia is.

Ten vierde: nacht van de beslissing:

De nacht van de beslissing is de beste nacht van het jaar, volgens de woorden van de Verhevene: {Wij hebben hem neergezonden in de nacht van de beslissing. En hoe kom jij te weten wat de nacht van de beslissing is? De nacht van de beslissing is beter dan duizend maanden. De engelen en de geest dalen erin neer met toestemming van jouw Heer voor elke beschikking. Vol vrede is hij tot aan de opkomst van de dageraad} (al-Qadr).

De Gezant Gods (vrede zij met hem) spoorde aan om ’s nachts op te blijven en hij zei: “wie de nacht van de beslissing opblijft in geloof en rekening houdend met de beloning in het hiernamaals, hem worden de voorgaande zonden vergeven”. Allen waren het erover eens.

De schriftgeleerden verschilden van mening over het vaststellen van deze nacht tussen de laatste tien oneven (witr)-nachten van de maand Ramadan Dat is volgens de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem): “Ga na wat de nacht van de beslissing is in het onevene van de laatste tien van Ramadan”. Overgeleverd door al-Bukhaari. Onder hen was iemand die vond dat het de 21e nacht was, iemand die zei: het is de 23e nacht, iemand die zei: het is de 25e nacht. Maar de meeste van hen waren het erover eens dat het de 27e nacht van Ramadan is.

En daarom zei hij (vrede zij met hem): “Als de laatste tien van de Ramadan aanbreken, worden de nachten levend, en staan de mensen op en wordt het schort vastgebonden”. Allen waren het erover eens.

‘Aisha vroeg de Gezant Gods (vrede zij met hem): “Als ik weet wat de waarde is van de nacht van de beslissing, wat zou ik Hem moeten vragen Hij zei: “Zeg: Oh, God, U vergeeft en houdt ervan te vergeven, vergeef me”. Overgeleverd door al-Tirmidhi. En die zei: een geldige en goede overlevering.

Ten vijfde: het zich afzonderen (al-i’tikaaf)

I’tikaaf is het afzonderen in de moskee, omwille van aanbidding. Er wordt de voorkeur gegeven aan de laatste tien (dagen) van de maand Ramadan, onder voorwaarde dat de intentie er is en dat men rein is van vuil, menstruatie- en kraambloed.

Dat is naar voorbeeld van de handeling(en) van de Gezant Gods (vrede zij met hem) en hij hield het vol. Volgens ‘Aisha (moge God tevreden met haar zijn): “de Profeet (vrede zij met hem) verrichtte i’tikaaf in de laatste tien dagen van Ramadan totdat God de Verhevene hem liet sterven. Zijn vrouwen gingen na zijn dood verder met het verrichten van i’tikaaf. Allen waren het erover eens.

Het is naar voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem) dat men begint vlak na het ochtendgebed volgens de overlevering van ‘Aisha. Zij zei: “als de Profeet (vrede zij met hem) i’tikaaf wilde verrichten dan bad hij het ochtendgebed en daarna ging hij binnen om i’tikaaf te verrichten. Allen waren het erover eens.

Het is naar voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem) om niet naar buiten te gaan van i’tikaaf in de moskee, behalve voor dringende behoeften, keer niet ziek terug, aanschouw niet een begrafenis, raak geen vrouw aan en kijk niet naar haar.

En i’tikaaf is een gelegenheid om afstand te doen van de wereldse zorgen en de beslommeringen. En om te vertrekken naar een plaats van aanbidding, om Koran te lezen, om God te gedenken, meer gebeden te verrichten, vergiffenis te vragen en lofprijzingen te uiten en te bidden voor de Gezant Gods (vrede zij met hem). Het behoorde tot zijn gewoontes om niet anders dan goed te spreken over i’tikaaf en hij vermeed alles wat beslommering was en dit uit gehoorzaamheid aan God. En hij verkoos boven alles een moskee. Wat de vrouwen betreft: het is beter om haar i’tikaaf thuis te doen.

One Comment

  1. ik lees niks over als je bijvoorbeeld snachts vergeet te eten dat je om 9 uur ofzo in slaap valt en dan pas zonder bedoeling 10 uur wakker word zonder gedronken of gegeten te hebben

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close