Het Vasten

Soorten vasten

Ten eerste: het verplichte vasten:

Dit omvat het volgende:

 • Het vasten tijdens de maand Ramadan ieder jaar. Volgens de woorden van de Verhevene: {Wie van jullie aanwezig is in de maand, die moet erin vasten} (al-Baqara:185).
 • Het vasten als boetedoening:
 • Boetedoening voor het per ongeluk doden. Dat is twee opeenvolgende maanden vasten volgens de woorden van de Verhevene: {En als iemand per abuis een gelovige doodt dan geldt de vrijlating van een gelovige slaaf en bloedgeld dat wordt overhandigd aan zijn familie, behalve als het door hen als aalmoes wordt geschonken. Als hij tot mensen behoorde die vijanden van jullie zijn, terwijl hij wel gelovig was, dan geldt als vergelding de vrijlating van een gelovige slaaf, maar als hij tot mensen behoorde met wie jullie een verdrag hebben, dan bloedgeld dat wordt overhandigd aan zijn familie en de vrijlating van een gelovige slaaf. Als iemand niets te geven vindt, dan een vasten van twee maanden achter elkaar (al-Nisa: 92).
 • Boetedoening voor opzettelijk gemeenschap hebben in Ramadan tijdens het vasten. Dat is twee opeenvolgende maanden vasten zoals vermeld in de vijfde paragraaf van de regels met betrekking tot het verbreken van het vasten in Ramadan.
 • Boetedoening voor een gelofte breken. Dat is drie dagen vasten bij het niet in staat zijn om tien armen te voeden, volgens de woorden van de Verhevene: {maar Hij rekent jullie aan waartoe jullie je in eden verbinden. De verzoening ervoor is aan tien behoeftigen voedsel te geven zoals jullie gemiddeld aan je huisgenoten voedsel geven of het kleden van hen of de vrijlating van een slaaf. Als iemand niets te geven vindt, dan een vasten van drie dagen} (al-Maida: 89).
 • Boetedoening als substituut tijdens de bedevaartstocht: voor degene die verplicht is te slachten en dat niet kan: tien dagen vasten volgens de woorden van de Verhevene: {wie van het bezoek tot aan de bedevaart profiteert zoveel offergave brengen als gemakkelijk is. Als iemand niets te geven vindt, dan een vasten van drie dagen tijdens de bedevaart en zeven wanneer jullie teruggekeerd zijn; dat zijn er in totaal tien} (al-Baqara: 196).
 • Boetedoening voor verstoting (pre-islamitische vorm). Dat is twee opeenvolgende maanden vasten volgens de woorden van de Verhevene {zij dus die zich van hun vrouwen scheiden (door uit te spreken dat zij als hun moeders zijn) en dan terugkomen op wat zij zeggen, (zijn verplicht tot) vrijlating van een slaaf voordat zij elkaar aanraken. Daartoe worden jullie aangespoord; God is welingelicht over wat jullie doen. En als iemand (daarvoor) geen mogelijkheid vindt dan (is hij verplicht tot) een vasten van twee maanden achter elkaar voordat zij elkaar aanraken} (al-Mujadala: 3,4).
 • Vasten van de gelofte. En de gelofte is gelinkt aan alle afkeurenswaardige situaties, maar als het gebeurt moet de moslim er trouw aan blijven, volgens de woorden van de Verhevene in de beschrijving van de gelovigen: {Zij vervullen hun geloften} (al-Insan: 7) en volgens de woorden van de Verhevene: {Jullie die geloven! Komt de verplichtingen na} (al-Maida: 1).

Ten tweede: verboden vasten:

Dat omvat het volgende:

 • Vasten op de twee feestdagen, volgens de overlevering van Abu Said al-Khadri: “de Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft verboden te vasten op twee dagen: de dag van het Suikerfeest en de dag van het Offerfeest. Allen waren het erover eens. De schriftgeleerden kwamen het verbieden van deze twee dagen overeen.
 • Vasten op de tashriq-dagen (drie dagen volgend op de offerdag tijdens de bedevaart). Dat zijn de drie dagen na het Offerfeest en dat is volgens de overlevering van de Gezant Gods (vrede zij met hem): “de tashriq-dagen zijn dagen van eten en drinken en het gedenken van God Hij zij Groots en Verheven”. Overgeleverd door Muslim. De Shafi’ieten staan het vasten toe op de tashriq-dagen als de reden daarvoor gelofte breken of boetedoening is.
 • Vasten op de vrijdag alleen, volgens de overlevering van de Gezant Gods (vrede zij met hem): “Vast niet op vrijdag als niet ervoor of erna ook een dag is”. Overgeleverd door de twee sheikhs. (al-Bukhaari & Muslim) Als het op een dag valt waarop hij gewend is te vasten, of hij vast een dag ervoor of erna, dan is het toegestaan.
 • Vasten op de zaterdag alleen, volgens de overlevering van de Gezant Gods (vrede zij met hem): “Vast niet op zaterdag, behalve als het aan u is opgelegd. (u zou niet moeten vasten) zelfs als er niets te vinden is (om te eten) bewaar dan wat schilletjes van druiven of een boomtakje om op te kauwen”. Overgeleverd door Ahmad, de metgezellen  van de Sunan en al-Haakim. Als het op een dag valt waarop hij gewend is te vasten of hij een dag ervoor of erna vast, dan is het toegestaan.
 • Vasten in de tweede helft van de maand Sha’ban. Als men daarvoor niet heeft gevast, volgens de overlevering van de Gezant Gods (vrede zij met hem): “Als het de helft van de maand Sha’ban is, vast dan niet”. Overgeleverd door de metgezellen van de Sunan. De rechtsgeleerden zeggen dat ze het vasten na het midden van Sha’ban afkeuren, behalve voor degenen voor wie het vasten gewoon is geworden, die kunnen doorgaan. Het verbod vóór de Ramadan met één of twee dagen wordt versterkt door een andere traditie: “ga de Ramadan niet in met het vasten van één of twee dagen. Behalve als een man al aan het vasten was, laat hem dan doorgaan”. Allen waren het erover eens. Het verbod op het vasten op de twijfelachtige dag wordt bevestigd. De twijfelachtige is de 30e dag van de maand Sha’ban, volgens de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem): “wie vast op de twijfelachtige dag is ongehoorzaam jegens Abu ‘l-Qaasim (=Gezant Gods, vrede zij met hem)”. Overgeleverd door de metgezellen van de Sunan en al-Haakim zei: de traditie is geldig volgens de voorwaarde van de sheikhs.
 • Vasten op de dag van ‘Arafa voor hen die daar zijn, volgens de overlevering van Abu Huraira: “dat de Profeet (vrede zij met hem) verboden heeft te vasten op de dag van ‘Arafa in ‘Arafa. Overgeleverd door de vijf (geleerden), behalve al-Tirmidhi. Al-Haakim heeft het geldig verklaard.
 • Vasten van de vrouw (vrijwillig) zonder goedkeuring van haar man, volgens de overlevering van Abu Huraira heeft de Gezant Gods (vrede zij met hem) gezegd: “Buiten de Ramadan om is het niet geoorloofd voor de vrouw dat zij vast terwijl haar man getuige is daarvan is –aanwezig is- behalve met zijn goedkeuring”. Allen waren het erover eens.
 • Continu vasten, en dat is dat de vastende helemaal niets eet en hij de ene na de andere dag vast. En dit is volgens de overlevering van Ibn ‘Umar: de Profeet (vrede zij met hem) verbood continu vasten. Zij zeiden: “Maar jij doet zelf aan continu vasten”. Hij zei toen: “Nee, ik ben niet zoals jullie, mij is eten en drinken toebedeeld”. Allen waren het erover eens.
 • Eeuwig vasten, volgens de overlevering van Ibn ‘Umar: De Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vast niet tot in de eeuwigheid”. Allen waren het erover eens.
 • Tot het verboden vasten behoren: het vasten van de vrouw die menstrueert of een postnatale bloeding heeft; dat is verboden. Het vasten van de zieke, de reiziger, de zwangere vrouw, de zogende vrouw en de bejaarde; als men vreest dat het vasten ernstig zware belasting wordt, dan is het afkeurenswaardig.

 

 

Ten derde: vrijwillige vasten: het is naar voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem) te vasten op de volgende dagen:

 • Zes dagen vasten in de maand Shawwal, volgens de overlevering van de Gezant Gods (vrede zij met hem): “Wie Ramadan vast en dit opvolgt door zes dagen van Shawwal, dat is alsof men het hele jaar vast. Overgeleverd door Muslim. Het is het beste om het vasten te doen direct na het feest.
 • De eerste negen dagen vasten van de maand Dhu-‘l-Hidja, volgens de overlevering van Hafsa: “Er zijn vijf dingen die de Gezant Gods (vrede zij met hem) nooit liet verslappen: het vasten van ‘Ashura, het vasten van de tien – dat wil zeggen van Dhu-‘l-Hidja- drie dagen vasten van elke maand en twee gebedsdelen (rak’a’s) bidden voor de ochtendschemering”. Overgeleverd door Ahmad en al-Nasaa’i.

Het vasten van ‘Arafa (negende dag Dhu-al-Hidja), zonder dat men daar aanwezig is wordt bevestigd door de overlevering: het vasten van de dag ‘Arafa scheldt twee jaar aan zonden kwijt, die van het voorgaande en van het komende jaar. Het vasten van de dag ‘Ashura scheldt de zonden kwijt van het voorgaande jaar. Overgeleverd door de groep (geleerden), behalve al-Bukhaari.

 • Vasten van de maand Muharram, dat is volgens de overlevering van Abu Huraira die zei: “men vroeg de Gezant Gods (vrede zij met hem) welk gebed het beste is na het lotbepaalde. Hij zei: “het gebed in het midden van de nacht”. Toen werd gezegd: “welke is dan de beste om te vasten na de Ramadan?” Hij zei toen: “de maand van God die jullie Muharram hebben genoemd”. Overgeleverd door Ahmad, Muslim en Abu Daawud. Het vasten van ‘Ashura staat vast en dat is de tiende dag van (de maand) Muharram, volgens de overlevering: “Dit is de dag ‘Ashura en het is jullie niet verplicht om deze dag te vasten. Echter: ik vast vandaag wel, dus wie wil vast mee en wie wil verbreken die verbreekt zijn vasten”. Allen waren het erover eens. Het is aanbevolen voor de moslim om een dag ervóór te vasten en een dag erna, of één van deze twee, in tegenstelling tot de Joden. En volgens de overlevering van Gezant Gods (vrede zij met hem): “Als ik blijf leven tot het komende jaar dan zal ik de negende zeker vasten”. Overgeleverd door Muslim.
 • Vasten van maandag en donderdag, iedere week. En dat is volgens de overlevering van Abu Huraira over de Gezant Gods (vrede zij met hem) hij zei: “De dagen worden elke maandag en donderdag gepresenteerd aan God. Ik hou ervan dat mijn daden worden gepresenteerd terwijl ik vast”. Overgeleverd door al-Tirmidhi, en hij zei: deze overlevering is goed.
 • Vasten van drie dagen iedere maand volgens de overlevering van ‘Abd Allah ‘Amr Ibn al-‘As, die zei: de Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft gezegd: “vast drie dagen iedere maand, dan vast je het hele jaar. Allen waren het erover eens. En in de overlevering van Abu Dhir worden deze dagen bepaald, het zijn de dertiende, veertiende en vijftiende, omdat dat ‘witte’ dagen zijn.
 • Eén dag wel, één dag niet vasten (om en om vasten); dat is volgens de woorden van hem (vrede zij met hem) aan Ibn ‘Umar: “Vast een dag en verbreek een dag het vasten, dat is vasten van Daawud en dat is het beste vasten”. Ik zei toen: “Ik kan het beter dan dat” En hij zei: “Niets is beter dan dat”. Allen waren het erover eens.
 • Vasten in de heilige maanden dat is volgens de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem) aan een man uit Bahila: “…vast de heilige maanden en laat het, vast de heilige maanden en laat het, vast de heilige maanden en laat het”. Overgeleverd door Ahmad, Abu Daawud, Ibn Maajah, al-Nasaa’i, al-Baihaqi, met een goede keten van overleveraars. En de heilige maanden zijn: Dhu ‘l-Qa’da, Dhu ‘l-Hidja, Muharram en Rajab.
 • Vasten van een groot deel van Sha’ban, volgens de overlevering van ‘Aisha: “ Ik heb de Gezant Gods (vrede zij met hem) geen enkele maand volledig zien vasten, behalve de maand Ramadan. En ik heb hem in geen enkele maand meer zien vasten dan in Sha’baan. Overgeleverd door al-Bukhaari en Muslim.

En aan de vrijwillig vastende wordt toegestaan dat het overdag wordt verbroken. Het is dan aanbevelenswaardig om die dag in te halen. En dat is volgens de overlevering: de vrijwillig vastende is baas over zichzelf: wie vast die vast, wie verbreekt die verbreekt. Overgeleverd door al-Haakim. Hij zei: “de keten van overleveraars is geldig”. Volgens de overlevering van Abu Said al-Khadri hij zei: “Ik heb eten gemaakt voor de Gezant Gods (vrede zij met hem). En hij kwam met zijn metgezellen bij me. Toen het eten werd neergezet zei een man uit de groep: “Ik ben aan het vasten”. De Gezant Gods (vrede zij met hem) zei toen: “Hij heeft jullie uitgenodigd als zijn broers, er ligt een last op jullie”. Vervolgens zei hij: “Verbreek het vasten en vast een dag in zijn plaats als je wilt”. Overgeleverd door al-Baihaqi met een goede keten van overleveraars.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close