Het Gebed

Soorten gebeden: Verplichte gebeden

Ten eerste: de vijf gebeden:

 1.  het ochtendgebed (Fajr): twee delen
 2. het middaggebed (Dhohr): vier delen
 3. het namiddaggebed (‘Asr): vier delen
 4. het vooravondgebed (Maghrib): drie delen
 5. het avondgebed (‘Isha): vier delen

Ten tweede: Het vrijdagsgebed:

 • De regel daarover: het vrijdagsgebed is een aangewezen verplichting, volgens de woorden van de Verhevene: {Jullie die geloven! Wanneer jullie tot de salaat op de vrijdag (als de dag van samenkomst) worden opgeroepen, haast jullie dan om God te gedenken en laat het zakendoen. Dat is beter voor jullie, als jullie dat maar wisten} (al-Jum’a: 9). En volgens de woorden van hem (vrede zij met hem): “Ik ben van plan om iemand het bevel te geven die mensen in het gebed kan leiden en dan de personen die afwezig zijn bij het vrijdagsgebed hun huizen te verbranden”. Overgeleverd door Ahmad en Muslim. En volgens de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem): “Als mensen geen gehoor geven aan de vrijdagsgebeden – of ze laten het na-, dan verzegelt God hun harten en behoren zij tot de nalatigen”. Overgeleverd door Muslim, al-Nasaa’i en Ahmad. De Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft ook gedreigd aan degenen die het gebed verlaten volgens zijn woorden: “wie drie keer het vrijdagsgebed nalaat is laks aan wat God geschapen heeft in zijn hart”. Overgeleverd door de metgezellen van de Sunan en al-Haakim.
 • Voor wie het verplicht is: het vrijdagsgebed is verplicht voor de volwassen en gezonde moslim die ertoe in staat is. Het is niet verplicht voor vrouwen en kinderen, zieken als het ze schade zou berokkenen en verplegers die de zieke niet alleen kunnen laten,  reizigers, angstigen, degenen met een excuus vanwege hevige regenval of bij  onveilige omstandigheden. Als men het vrijdagsgebed bidt terwijl het voor hem niet verplicht is, dan is het wel geldig en vervalt de plicht van het middaggebed.
 • Het tijdstip ervan en de voorwaarden: het tijdstip van het vrijdagsgebed is het tijdstip van het middaggebed (Dhohr), de voorwaarden zijn: A- de gemeenschap: volgens de woorden van hem (vrede zij met hem): “het vrijdagsgebed is een verplichtend recht voor iedere moslim in een gemeenschap”. Overgeleverd door Abu Daawud. De gemeenschap is minstens drie personen buiten de imam om. En de Shafi’ieten stellen als voorwaarde de aanwezigheid van 40 personen. De Malikieten stellen als voorwaarde de aanwezigheid van 12 mannen buiten de imam om. B- de Shafi’ieten stellen als voorwaarde dat men het doet op een beschaafde plek. C- en de Hanafieten stellen als voorwaarde dat men het doet met toestemming van de imam.
 • De vrijdagspreek (al-khutba): de verplichte vrijdagspreek naar de mening van vele deskundigen. De voorwaarden zijn dat het vóór het gebed op de tijd van het middaggebed (Dhohr) plaatsvindt en dat er een aantal mensen aanwezig moet zijn om een vrijdagsgebed te houden en dat twee vrijdagspreken gescheiden worden door een onderbreking. En dat degene die preekt rechtop staat en rein is (dit is sterk aanbevolen bij de Hanafieten en een voorwaarde bij de Shafi’ieten) en dat tussen de preek en het gebed geen anderstalige onderbreking wordt gehouden, het wordt niet als voorwaarde gesteld om het in het Arabisch te houden. Het beste is dat degene die preekt Arabisch spreekt en het aan de mensen uitlegt in hun eigen taal. Het lijdt geen twijfel dat de preek het volgende moet bevatten: het prijzen van God, het betuigen van vrede aan Zijn Gezant, een vers uit de Koran lezen, een smeekbede doen voor de gelovigen en een gebod tot godvrezendheid (taqwa).

Gedragsregels van het vrijdagsgebed: wat verbonden is aan de vrijdag:

 1. Het wassen: “als één van jullie naar het vrijdagsgebed gaat was jezelf dan” allen zijn het hierover eens.
 2. Zich mooi maken/verzorgen, de nagels knippen, tanden schoonmaken met een miswak-stokje, zich parfumeren en mooie kleding aantrekken.
 3. Meer smeekbeden verrichten: “op een vrijdag (op een tijdstip waarover men niet overeenkomt) vroeg ‘Abd al-Muslim, terwijl hij stond en zijn gebed verrichtte, niets anders aan God dan hem een teken te geven. Allen zijn het hierover eens.
 4. Meer gebeden verrichten ten gunste van de Profeet (vrede zij met hem) volgens zijn  woorden: “de beste van jullie dagen is de vrijdag, dus verricht meer gebeden op die dag, want jullie gebed wordt aan mij voorgelegd”. Allen zijn het hierover eens.
 5. Het lezen van hoofdstuk al-Kahf (de Grot): “wie hoofdstuk de Grot leest op vrijdag is meer verlichting toebedeeld van de ene vrijdag tot de volgende. Overgeleverd door al-Haakim in Al-Mustadrak En hij zei: “de overleveringsketen is geldig”.
 6. Meer aalmoezen geven, de Koran lezen en goede daden verrichten.
 7. Wat verbonden is met het gebed en de vrijdagspreek:
 8. “God is de grootste” zeggen in de moskee, het wandelen in stilte en devotie.
 9. Niet de nekken van de mensen passeren en niet tussen twee mensen door lopen.
 10. Niet de handen van biddende mensen passeren.
 11. De eerste rij opzoeken wanneer mogelijk.
 12. Zich onthouden van extra gebeden als de imam de preekstoel opgaat, zich bezig houden met het beantwoorden van de oproeper en het luisteren naar de vrijdagspreek.
 13. Absoluut stil zijn bij de woorden: “als je praat tegen je Heer luister dan op vrijdag terwijl de imam preekt en je hebt gesproken.”. Overgeleverd door de groep (geleerden). En het is verboden om te eten, drinken en schrijven.
 14. Het is aanbevolen dat men vóór de gebedsoproep bidt wat men wil en na het vrijdagsgebed vier delen, volgens de woorden van hem (vrede zij met hem): “als één van jullie het vrijdagsgebed bidt, bid er dan vier delen na”. Overgeleverd door Muslim.
 15. Het is niet aanbevolen bij het gebed om na de gebedsoproep de moskee binnen te gaan en te begroeten volgens de woorden van hem (vrede zij met hem): “als één van jullie naar het vrijdagsgebed komt en de imam preekt (al), maak dan twee kniebuigingen en het wordt getolereerd”. Overgeleverd door Muslim.

Ten derde: het gebed bij een begrafenis:

 • Het gebed bij een begrafenis is een collectieve plicht, als enkelen het doen vervalt het voor de anderen. Als niemand het doet dan is de zonde van allen.
 • Er moet vier keer “God is de grootste” gezegd worden terwijl men rechtop staat, zonder kniebuiging of knieling.
 • De voorwaarden zijn dezelfde voorwaarden als van het gebed en daaraan wordt toegevoegd:
 1. Dat de overledene aanwezig is.
 2. Dat de overledene geen martelaar is.

De manier is als volgt:

 • Men heeft de intentie.
 • Men zegt “God is de grootste” met de handen opgeheven en reciteert het eerste hoofdstuk van de Koran.
 • Men zegt een tweede keer “God is de grootste” met opgeheven handen, vervolgens bidt men zoals de Profeet (vrede zij met hem) dat deed (al-Ibrahimiyya).
 • Men zegt een derde keer “God is de grootste” met opgeheven handen, vervolgens bidt men voor de overledene wat men wil en daaronder valt het volgende gebed: “O God, vergeef hem en wees hem genadig, scheld hem kwijt , schenk hem vergiffenis en betoon goedheid aan zijn tekortkomingen. En maak het (graf) waar hij in gaat ruim en reinig het van water, sneeuw en ijs. Reinig hem van zijn fouten, zoals witte kleding dat door het te wassen van vuil gereinigd wordt. Schenk hem een huis dat beter is dan zijn tegenwoordige huis, laat hem het paradijs binnengaan en bevrijd hem van de straf in het graf en de straf van het vuur”. Overgeleverd door Muslim.
  “O God, vergeef onze levenden en onze doden, onze aanwezigen en onze afwezigen, onze jeugd en onze ouderen, onze mannen en onze vrouwen. O God, laat diegene van ons die U in leven laat in de islam leven en diegene onder ons die U doet sterven, laat hem sterven in het geloof. O God, onthoud ons zijn beloning niet en laat ons na hem niet in tweedracht vallen”. Overgeleverd door Muslim en de vier (de imams; Malik ibn Anas, Abu Hanifa, al-Shafi’i en Ahmad ibn Hanbal).
 • Voor de vierde keer zegt men “God is de grootste” met opgeheven handen en dan zegt men: “O God, onthoud ons zijn beloning niet en laat ons na hem niet in tweedracht vallen”. Overgeleverd door al-Tirmidhi en Abu Daawud. Vervolgens begroet men (einde gebed).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close