Het Gebed

Soorten gebeden: Aanbevolen gebeden

Ten eerste: het witr-gebed (het oneven gebed):

Het witr-gebed is aanbevolen bevestigd door het merendeel van de rechtsgeleerden, en het is verplicht bij de Hanafieten. De regels zijn:

 • Het tijdstip is tussen het avondgebed  en de eerste ochtendschemering. Men geeft er de voorkeur aan het uit te stellen tot het einde van de nacht voor degenen die dat kunnen. Volgens de woorden van hem (vrede zij met hem): “verricht het laatste gebed in de nacht”. Allen zijn het erover eens. En ook volgens zijn woorden: “als God uw gebed vermeerdert en het is oneven (witr), bidt het dan tussen het avondgebed en het ochtendgebed”. Ahmad heeft dit doen uitgaan.
 • Het witr-gebed telt één, drie, vijf, zeven, negen of elf delen. Drie is het minimale aantal. Hij moet het bidden eindigen met één begroeting of onderbreken en na twee gebedsdelen groeten en daarna het derde deel bidden.
 • Qunut: gebed van nederigheid. Het is aanbevolen in het laatste deel vóór de kniebuiging, bij de Hanafieten en na de kniebuiging bij de Hanbalieten en Shafi’ieten. En geen gebed van nederigheid in het witr-gebed bij de Shafi’ieten, behalve in de tweede helft van de maand Ramadan. En de formule van de qunut is: “O God, leid mij met degenen die U geleid heeft. En breng mij in veiligheid met degene die U in veiligheid heeft gebracht en bescherm mij met hen die U beschermt. En zegen voor mij wat U aan mij heeft geschonken en behoed mij voor het kwaad dat U heeft bepaald. En voorwaar, U oordeelt en niemand kan over U oordelen. Uw vriend kan zeker niet vernederd worden en Uw vijand kan zeker niet in aanzien staan. Gezegend bent U, onze Heer en de meest Verhevene. Moge God onze leider Muhammad en zijn familie en metgezellen, vrede en zegeningen schenken”.
 • Men geeft er de voorkeur aan om het witr-gebed gezamenlijk te verrichten tijdens de Ramadan. Dat volgt de voorkeur voor het gezamenlijk verrichten van de tarawih-gebeden (nachtelijke gebeden tijdens Ramadan). Het is toegestaan om zijn gebed gezamenlijk te verrichten buiten Ramadan. Zoals het gezamenlijk uitvoeren is toegestaan in alle vrijwillige gebeden waarvoor geen bewijs tegen de voorkeur van het gezamenlijke is.
 • Het is goedgekeurd om het witr-gebed uit te voeren als de tijd ervoor verstreken is. Als hij in het begin van de nacht heeft gebeden en opstaat aan het einde om het nogmaals te doen, dan kan men het witr-gebed niet herhalen. Volgens de woorden van hem (vrede zij met hem): “verricht het witr-gebed niet twee keer per nacht”. Overgeleverd door Ahmad en de drie (geleerden).
 • Het is aanbevolen voor degenen die het witr-gebed verrichten om meteen na het gebed te zeggen: “Glorieus is de Heerser, de Heilige”. (drie keer) Dat heeft Abu Daawud overgeleverd in zijn tradities.

Ten tweede: de verdiensten van de vijf gebeden:

Het is de moslim aanbevolen om de vijf gebeden in stand te houden zoals de Gezant Gods (vrede zij met hem) dat deed vanuit de Sunna. Volgens Rabi’a bin Malik al-Aslami (moge God tevreden over hem zijn) heeft hij gezegd: “de Gezant Gods (vrede met hem) zei tegen mij: “Vraag!” Ik zei toen: “Ik vraag uw begeleiding naar het Paradijs”. Hij zei: “En nog iets anders?” Ik zei: “Dat is het” . Hij zei: “Help jezelf door een veelvoud aan knielingen”. Overgeleverd door Muslim.

Volgens de moeder van de gelovigen (de vrouw van de Profeet (vrede zij met hem) Um Habiba bint Abu Sufyan (moge God tevreden over haar zijn) heeft zij gezegd: “Ik hoorde de Gezant Gods (vrede zij met hem) zeggen: “Als een moslim ten gunste van God twaalf gebedsdelen per dag bidt, naast de verplichte gebeden, dan zal God een huis voor hem laten bouwen in het Paradijs”. Overgeleverd door Muslim.

De aanbevolen verdiensten van de vijf gebeden zijn:

 • Aanbevolen in het ochtendgebed (Fajr): twee lichte gebedsdelen die je bidt voor het verplichte deel en je haalt ze in als de tijd verstreken is, volgens de traditie van “Umran ben Hasin en overgeleverd door al-Bukhaari en Muslim.
 • ‘Aisha heeft gezegd: “de Profeet (vrede zij met hem) bad helemaal geen extra vrijwillige gebeden meer dan de toezegging op de twee gebedsdelen van het ochtendgebed (Fajr)”. En hij (vrede zij met hem) heeft gezegd: “de twee gebedsdelen van het ochtendgebed zijn beter dan de wereld en wat daarin is”. Overgeleverd door Muslim en het is een bevestigde aanbeveling, maar het neigt naar een verplichting.
 • Aanbevolen in het middaggebed (Dhohr): vier gebedsdelen voor het verplichte deel en twee erna. Dit is het meest geldig verklaard van wat vermeld is. En het kan zo zijn dat men twee ervoor bidt en twee erna of vier ervoor en vier erna.
 • Aanbevolen in het middaggebed (‘Asr): twee gebedsdelen (zoals overgeleverd door Abu Daawud volgens ‘Ali (moge God tevreden over hem zijn), of vier (zoals overgeleverd door Abu Daawud en al-Tirmidhi volgens ibn ‘Umar (moge God tevreden over hem zijn) voor het verplichte deel.
 • Aanbevolen in het namiddaggebed (Maghrib): twee gebedsdelen na het verplichte deel zijn aanbevolen (zoals staat in al-Bukhaari en Muslim). Twee gebedsdelen ervoor is aanbevolen voor wie dat wil (zoals overgeleverd door de twee sheikhs al-Bukhaari en Muslim) en dat zijn de Shafi’ieten en de Hanbalieten.
 • Aanbevolen in het avondgebed (‘Isha): twee gebedsdelen na het verplichte deel (zoals staat in al-Bukhaari en Muslim). Twee gebedsdelen ervoor zijn aanbevolen voor wie dat wil, dat is volgens de Shafi’ieten. Bij de Hanafieten is het aanbevolen bij het avondgebed om vier gebedsdelen te doen voor het verplichte deel en vier erna.

Ten derde: de overige aanbevolen gebeden:

 • Het gebed van de dageraad (Doha); volgens Abu Huraira die zei: “Mijn vriend (de Gezant Gods, vrede zij met hem) heeft mij geadviseerd drie dingen te doen: drie dagen per maand vasten, twee delen Doha bidden en daarna het oneven gebed (witr) bidden voordat ik ga slapen”. En allen zijn het erover eens.

“Sadaqa is een dagelijkse vereiste vanuit alle delen van het lichaam. Elke keer God lofprijzen is sadaqa, elke keer toejuichen is sadaqa en elke keer God is de grootste zeggen is sadaqa. Het bevelen van het goede is sadaqa, het uitroeien van de duivel is ook sadaqa. En wat daarvoor toereikend is als sadaqa zijn de twee gebedsdelen van de dageraad”. Overgeleverd door Muslim, Abu Daawud en Ahmad.

 • Dat zijn twee gebedsdelen of vier of acht, over elk daarvan zijn geldige tradities verschenen. En volgens de Hanafieten zijn het 16 gebedsdelen daarover zijn ook goede tradities verschenen.
 • Het tijdstip is als de zon opstijgt van een speerlengte boven de horizon tot de zon zijn hoogste punt bereikt.
 • Het gebed bij zons- en maansverduistering: volgens ibn ‘Abbas heeft hij gezegd: “er was een zonsverduistering tijdens het leven van de Gezant Gods (vrede zij met hem) en hij bad. Hij stond lang rechtop, zoals de lengte van het reciteren van sura al-Baqara (de Koe). Vervolgens bad hij lange gebedsdelen, daarna stond hij weer rechtop, een lange tijd maar korter dan de eerste keer. Toen deed hij de buiging, maar dat duurde ook korter dan de eerste serie. Vervolgens knielde hij en ging weer rechtop staan voor een lange tijd, maar niet zo lang als de eerste keer. Toen bad hij weer lange gebedsdelen (rak’a’s), maar niet zo lang als de eerste keer. Daarna hief hij zich op en ging rechtop staan, voor lange tijd maar niet zo lang als de eerste keer. Hij bad weer lange gebedsdelen maar niet zoals de eerste keer. Toen hief hij zijn hoofd op en knielde, daarna vertrok hij. De zon verscheen weer en de mensen begonnen te praten”. Allen zijn het erover eens.
 • De schriftgeleerden zijn het erover eens dat het gebed bij zons- en maansverduistering sterk aanbevolen is, met het recht voor alle mannen en vrouwen. Men geeft er de voorkeur aan in een groep te bidden en daarom noemt men het een gezamenlijk gebed. Dat is volgens de traditie van al-Mughairah bin Shu’ba (moge God tevreden over hem zijn): de zon verduisterde een keer tijdens het leven van de Gezant Gods (vrede zij met hem), op de dag dat Ibrahim (over elk van zijn zoons vrede) stierf. Hij overleed in het jaar 10 hidjra en de mensen zeiden: “de zon verduistert vanwege de dood van Ibrahim”. Toen zei de Gezant Gods (vrede zij met hem): “de zon en maan zijn tekenen van God en verduisteren niet vanwege de dood of het leven van iemand. Dus als jullie het zien doe dan een smeekbede voor God en bid totdat ze weer zichtbaar zijn. Allen waren het erover eens.
 • Dat zijn twee gebedsdelen met ieder deel rechtop staan en een kniebuiging volgens de traditie hierboven vermeld. Men geeft er de voorkeur aan het rechtop staan en de kniebuiging te verlengen en het begint bij het verduisteren van de zon en maan en het duurt totdat het weer hersteld is.
 • Wat de vrijdagspreek na het gebed betreft, de Shafi’ieten hebben het als voorwaarde gesteld en dat is aanbevolen na het gebed van maansverduistering alleen bij Abu Hanifa en Malik. En dat zijn twee preken waarin “God is de grootste”  zeggen wisselt met het toevlucht zoeken.
 • Het is toegestaan hardop of zachtjes te bidden. Hardop is beter volgens al-Bukhaari (moge God tevreden over hem zijn): “Hardop is sterk aanbevolen bevonden voor het zonsverduisteringsgebed, omdat het als de nachts is”.
 • Gebed van besluitvorming (istikhaara): volgens Djaabir (moge God tevreden over hem zijn) heeft hij gezegd: “de Gezant Gods (vrede zij met hem) leerde ons het istikhaara-gebed in allerlei zaken, zoals hij ons een hoofdstuk uit de Koran leerde. En hij zei: “Als iemand van jullie van plan is een bepaalde taak te verrichten, laat hij dan twee delen bidden buiten de verplichte om en laat hem het volgende gebed lezen: “O God. Omdat U (het) weet vraag ik U om het mij te laten weten wat voor mij het beste is. En omdat Uw kracht voldoende is vraag ik kracht van U en om goedheid te bereiken smeek ik om Uw edele kunst. Want zeker, U bent almachtig en ik ben machteloos. U bent alwetend en ik zonder kennis. U bent de kenner van het verborgene. O God. Als U weet dat deze zaak goed voor mij is, voor mijn geloof en mijn materieel welzijn en voor de resultaten van mijn zaak, maak het dan mogelijk voor mij, maak het makkelijk voor mij en laat er voor mij een zegen in zijn. Maar als U weet dat deze zaak slecht is voor mij, mijn geloof, mijn materieel welzijn en de resultaten van mijn zaak, houd het dan weg van mij en weerhoud mij ervan. Bepaal het goede voor mij, waar het ook moge zijn, en maak mij daar tevreden mee”. Overgeleverd door de groep (geleerden) behalve Muslim.
 • Gebed van berouw (tawba): volgens Abu Bakr (moge God tevreden over hem zijn): “Ik heb gehoord  dat de Gezant Gods (vrede zij met hem) zei: “welke man een zonde begaat, zichzelf reinigt, twee delen bidt en vergiffenis bij God vraagt hij wordt vergeven”. Daarna reciteerde hij het volgende vers:…degenen die een zonde hebben begaan of onrecht hebben aangedaan, gedenk God en vraag vergiffenis voor uw zonden en niemand dan God vergeeft zonden. Overgeleverd door Abu Daawud, al-Nasaa’i, ibn Maajah, al-Baihaqi en al-Tirmidhi en het is authentiek verklaard.
 • Gebed om regen: de vraag om het laten neerdalen van regen aan God de Verhevene bij onvruchtbaarheid.
 • Het gebed om regen bestaat uit twee gebedsdelen zonder gebedsoproep en zonder iqaama. Men bidt op ieder gewenst tijdstip. De imam begint met het hardop reciteren van het eerste hoofdstuk. En hij prijst de naam van jouw Heer de Verhevene. Vervolgens de Fatiha en Ghaashiya. Vervolgens geeft hij twee preken, zoals de preken op de twee feestdagen. Bij de Hanbalieten is het een enkele preek. Hij (vrede zij met hem) ging bidden en draaide zijn gewaad om, rechts links en links rechts.
 • Het is mogelijk dat de imam in de vrijdagspreek oproept, zoals de Gezant Gods (vrede zij met hem) deed. Overgeleverd door de twee sheikhs volgens Anas, dat een man de moskee binnenkwam op vrijdag en de Gezant Gods (vrede zij met hem) stond rechtop te preken, en hij zei: “oh Gezant Gods, de middelen zijn vergaan en de wegen zijn opgebroken. Vraag God om ons te steunen. Vervolgens hief de Gezant Gods (vrede zij met hem) zijn handen op en zei: “O God. steun ons, O God, steun ons”.
 • Het is mogelijk dat hij smeekbeden doet in zijn eentje op een andere dag dan vrijdag, zonder gebed in de moskee of erbuiten. Dat leverde Ahmad over, en Ibn Maajah, al-Baihaqi, ibn Abu Shiba en al-Haakim.
 • Het gebed verrichten tijdens Ramadan: of gebed van rustpauzes (tarawih): de Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft gezegd: “wie Ramadan verricht uit geloof en rekening houdend met de beloning in het hiernamaals, hem worden zijn voorgaande zonden vergeven”. Allen waren het erover eens. En het verrichten van Ramadan-gebeden wordt tarawih genoemd, rustpauzes, omdat zij vier gebedsdelen bidden en vervolgens rusten of ontspannen.
 • De tarawih gebeden zijn bevestigd sterk aanbevolen voor mannen en vrouwen in de Ramadan. Het tijdstip is na het avondgebed en voor het witr-gebed en duurt tot de ochtend. Men bidt twee gebedsdelen, twee gebedsdelen volgens de traditie: “het nachtelijk gebed is twee plus twee. Allen zijn het erover eens.
 • Hetgeen wat sterk aanbevolen is zijn acht gebedsdelen zoals staat in de authentieke Sunna en de voorkeur wordt gegeven aan 20 gebedsdelen zoals de kaliefen en metgezellen deden. Deze school van de Hanafieten, Shafi’ieten, Hanbalieten en nog meer. Er wordt de voorkeur gegeven om het gebed gezamenlijk te verrichten. (Het tarawih-gebed keert terug in het hoofdstuk ‘Vasten’ van dit boek).
 • De nacht opblijven: wakker blijven in de nacht(en) voor extra gebeden. Dat is een van de beste manieren om dichterbij God de Verhevene te komen. Hij heeft zijn Profeet (vrede zij met hem) bevolen: {En ook ’s nachts, houd ermee nachtwake als een extra verplichting voor jou. Misschien dat jouw Heer jou zal opwekken tot een loffelijke positie}(al-Isra’:79)  en werd door zijn dienaren ervoor geprezen: {’s Nachts sliepen zij slechts weinig, en in de ochtendschemering vroegen zij om vergiffenis} (al-Dhaariyaat: 17).
 • Het tijdstip is tussen het avondgebed en het ochtendgebed. Het beste is het derde laatste deel van de nacht en dat het na het slapen is. Het aantal is niet beperkt, maar  twee gebedsdelen volstaan. Het is aanbevolen (Sunna) 11 gebedsdelen te bidden volgens de traditie van ‘Aisha, hiervoor vermeld. Het is niet verboden om er meer te doen.
 • En tot de gedragsnormen behoort de intentie hebben voor het slapengaan. En dat men begint met twee lichte gebedsdelen en vervolgens bidt zoals gewenst, dat hij zijn familie wakker maakt en dat hij het gebed nalaat als de slaap hem overmant. En dat er geen twijfel is over zichzelf maar dat hij staat naar vermogen en dat hij oproept als de traditie van hem (vrede zij met hem).
 • Gebed van de twee feesten: gebed van de twee feesten is aanbevolen bevestigd en de Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft doorgezet en we kunnen de regels als volgt samenvatten:
 • Het zijn twee gebedsdelen die men voor de vrijdagspreek, in een groep bidt, zonder gebedsoproep en zonder gebedsaankondiging, volgens de traditie van Djaabir: Ik heb de Gezant Gods (vrede zij met hem) gezien op de feestdag. Hij begon met het gebed na de vrijdagspreek, zonder gebedsoproep en zonder gebedsaankondiging. Daarna ging hij staan, steunend op Bilal, hij beval tot vroomheid ten aanzien van God en drong aan op gehoorzaamheid en sprak de mensen toe…” Overgeleverd door Muslim.
 • De manier is zoals het gewone gebed, behalve dat men God is de grootste (takbir) met het opheffen van de handen zeven keer zegt in het eerste deel, vijf keer in het tweede deel voor het lezen. Volgens de traditie: “takbir bij het Suikerfeest zeven keer bij de eerste, vijf keer bij de andere. Het lezen erna is zoals deze twee”. Overgeleverd door al-Tirmidhi. (en het is aanbevolen dat men tussen iedere twee takbirs een scheiding (pauze) aanbrengt door te zeggen: “Heilig is God, en alle lof zij God en er is geen God dan God”. De imam preekt na het gebed twee preken zoals op vrijdag.
 • Het tijdstip is vanaf het opkomen van de zon (zes meter bij het Suikerfeest en drie meter bij het Offerfeest) tot het middaguur.
 • Het gebed van de twee feesten is voor mannen, vrouwen en kinderen, reizigers en gevestigden. En bij het verstrijken van het bidden met de groep moet men het alleen bidden. En bij de Hanafieten bidt men vier gebedsdelen zonder extra takbirs. Vrijwillige extra gebeden ervoor en erna wijst men af, omdat de Gezant Gods (vrede zij met hem): “niet ervoor en niet erna heeft gebeden”. Overgeleverd door de zeven (geleerden).
 • Het is Sunna (aanbevolen) voor de moslim om zich te wassen, de tanden te poetsen met een miswaak-stokje en zich mooi te maken, zijn beste kleren aan te trekken en naar de moskee toe te gaan via de ene weg en via een andere weg weer terug te keren. En ook meerdere keren “God is de grootste” te zeggen op de volgende manier: “God is de grootste, God is de grootste. Er is geen God dan God, God is de grootste, God is de grootste. Voor hem is alle lof”. Zoals het ook aanbevolen is voor de moslim om dadels te eten, of iets dergelijks, voordat men naar de moskee gaat op de dag van het Suikerfeest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close