De Bevrijding

Sociale bevrijding: Het bewerkstelligen van Gerechtigheid

De Heilige Koran bevrijdt de menselijke gemeenschap van overheersing door een groep mensen of van onderwerping en vernedering door een macht (intern of extern). Hij biedt een aantal voorschriften voor relaties tussen mensen, gebaseerd op liefde, samenwerking, wederzijds respect, gerechtigheid en een constructief leven.

  • Voorwaar, Allah gebiedt u het u toevertrouwde over te geven aan hen die er recht op hebben en dat, wanneer gij tussen mensen richt, gij rechtvaardig handelt. En waarlijk, voortreffelijk is datgene, waartoe Allah u maant. Voorzeker, Allah is de Alhorende, de Alziende.* O, gij die gelooft, weest voorstanders der rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, zelfs al was het tegen uzelf, of ouders en verwanten. Hetzij rijk of arm, Allah is beter dan beiden. Volgt niet de begeerten, opdat gij niet onrechtvaardig zult zijn. En als gij de waarheid omzeilt of er u van afwendt, Allah is goed op de hoogte van wat gij doet. [An-Nisa: 58, 135]
  • O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet. [Al-Maidah: 8]
  • En doet de mensen in hetgeen hun toekomt niet te kort, noch handelt verderfelijk door onheil te stichten op aarde. [Asj-Sjoaraa: 183]

Gerechtigheid moet in de gemeenschap heersen, zoals we zagen in bovenstaande verzen. Niets mag de praktijk en de verankering van rechtvaardigheid in de maatschappij verhinderen. Niets mag het bereiken van rechtvaardigheid in de weg staan. Welke kwestie de ouders, de eigen kinderen, een familielid, arm of rijk, een leider (zelfs als hij staatshoofd is) ook betreft, zij mag geen oorzaak vormen voor afwijking naar het verkeerde en het in de steek laten van de gerechtigheid, omdat gerechtigheid de belangrijkste basis is en de bron van een comfortabel, gelukkig en veilig leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close