De Bevrijding

Middelen van sociale interactie:Kennis

Kennis leidt volgens de Heilige Koran tot vrede, vooruitgang en een gelukkig leven voor alle volkeren, vooral wanneer zij toegepast wordt voor het welzijn van de mensheid en niet slechts voor het belang van individuelen of afzonderlijke naties, hetgeen zou kunnen leiden tot het berokkenen van kwaad aan andere volkeren. Kennis, zoals de Heilige Koran zegt, moet gebruikt worden voor het volbrengen van de missie van de mens op aarde, die Allah hem opdroeg, toen Hij de mens naar de aarde zond als vice-regent: de bouw van een vreedzame beschaving.

Onwetendheid leidt tot oorlogen en vernietiging. Het leidt tot achterlijkheid, armoede, misère en tot de verspreiding van ziektes, wanorde, onveiligheid, etc.

Kennis, volgens de Heilige Koran, is niet verbonden met een bepaald geloof, ideologie, religie of volk. Kennis is van iedereen. Iedereen, elk volk kan kennis vergaren op het gebied van wetenschap en technologie, ongeacht ideologie, taal, kleur en woonplaats. Het leven gaat door, technologie ontwikkelt zich, beschavingen groeien en culturen treden in contact met elkaar, ongeacht de diversiteit van dogma’s en overtuigingen.

Daarom beschouwt de Islam zichzelf niet als een vervanging voor andere godsdiensten en culturen. De Islam ziet zichzelf als een natuurlijke voorzetting van de goede menselijke inspanning voor het welzijn van de mensheid. Hij roept volkeren op om niet te stoppen op het punt dat zij bereikt hebben. Hij dringt er bij hen op aan zich te ontwikkelen. Daarom zegt de Heilige Koran tegen de mens dat hij zijn verstand moet gebruiken bij het bekijken en bestuderen van zijn omgeving, alle verschijnselen op aarde en in de hemel en dat hij moet nadenken over zijn eigen bestaan en zijn lichaamsfuncties. Hij gelast de mens, zoveel mogelijk van Gods Tekenen en Regels te ontdekken, die Hij opstelde voor het universum en alles wat zich erin bevindt, opdat hij deze bevindingen ten goede kan gebruiken voor het menselijk leven en de beschaving. De Heilige Koran waarschuwt ervoor, deze tekenen niet anderszins te gebruiken of de regels te veranderen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de interactie tussen elementen: wanneer H20 water is, leiden pogingen zoals het maken van water uit H en 02 of uit andere elementen tot vernietiging van de mensheid en zijn werken.

 • Zo is de handelwijze van Allah zoals die ook vroeger is geweest want gij zult in Allah’s handelwijze geen verandering vinden. [Al-Fat’h: 23][1]

Regels die Allah instelde voor het universum zijn onveranderlijk, maar ze kunnen wel ontdekt en gebruikt worden. Wanneer zij gebruikt worden voor het welzijn van de mensheid, resulteren zij uiteindelijk in geluk, maar als zij tegen het welzijn van de mensheid worden gebruikt, resulteren zij in vernietiging, verval en oorlog. De Heilige Koran spoort de mens aan om de Tekenen van Allah in zichzelf, op aarde en in de hemelen te bestuderen. Alles is ondergeschikt gemaakt aan de mens.

 • Allah is Hij, Die de hemelen en de aarde schiep en water uit die wolken doet nederkomen en er vruchten voor uw onderhoud mee voortbrengt en Hij heeft de schepen in uw dienst gesteld, opdat zij door Zijn gebod over de zee mogen varen en Hij heeft de rivieren eveneens in uw dienst gesteld. En Hij heeft ook de zon en de maan, die beiden hun werk voortdurend verrichten alsmede de nacht en de dag in uw dienst gesteld. [Ibrahiem: 32, 33]

Achter alle menselijke kracht, vaardigheden en intelligentie ligt de macht en goedheid van Allah, die de mens al deze zaken gegeven heeft. De mens kan de wetten der natuur ontdekken, ze begrijpen en haar krachten beheersen voor zijn eigen voordeel. De mens kan dit doen omdat:

 1. hij deze gaven van Allah heeft gekregen en
 2. Allah natuurwetten heeft vastgesteld waar de mens op bevel van Allah van kan profiteren. De mens is vice-regent op aarde, in opdracht van Allah. De mens kan in opdracht van Allah de regen gebruiken om voedsel voor zichzelf en voor zijn dieren te produceren, dammen te bouwen voor het genereren van electriciteit.

Hij kan schepen bouwen om de zeeën te bevaren en rivieren gebruiken voor navigatie, als transportmiddel of voor irrigatie; hij kan zelfs de hemellichamen gebruiken. De zon geeft hitte en licht af die nodig zijn voor het leven. De mens kan die hitte gebruiken voor het opwekken van electriciteit en energie. Hij gebruikt de zon en de maan voor het bijhouden van de tijd. De hitte van de zon en het licht zijn nodig voor een gezond leven. Zowel de zon als de maan veroorzaken getijden en zijn verantwoordelijk voor atmosferische veranderingen. De mens kan al die dingen gebruiken voor zijn eigen goed.

Daarom spoort Allah de mens aan om de schepping te overdenken door de ontdekking van de wetten van Allah,  die Hij gebruikt om de mens te dienen. De Heilige Koran spreekt diegenen toe, die begrijpen en die hun verstand gebruiken. Er zijn vijfenzestig (65) verzen in de Koran gericht tot deze mensen.[2]

Het eerste woord dat aan de profeet Mohammed geopenbaard werd, luidde “Verkondig”.

 • Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper. * Die de mens uit geronnen bloed schiep. * Verkondig, want uw Heer is de meest Eerbiedwaardige *  Die (de mens) door middel van de pen onderwees. * Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende[Al-Alaq: 1-5]

Het onderwerp van die verkondiging is de Boodschap van Allah.

Op aards gebied was Mohammed ongeletterd, maar zijn geest en ziel waren vervuld met spirituele wetenschap en werd waardig voor het uitdragen van de boodschap.

Het “Verkondigen” diende te geschieden in naam van Allah, de Schepper. Het was niet omwille van het persoonlijke welzijn van de profeet, daar hij bittere vervolging, verdriet, pijn en lijden zou ondervinden. Het was de oproep van Allah voor het welzijn van de dwalende mensheid. Het was verbonden met de titel van Allah als “Heer en Koesteraar” van de mens om een directe verbinding te maken tussen Allah en de profeet in het bijzonder en de mens in het algemeen. Het was de boodschap van Allah aan de wezens die hij liefheeft en koestert.

De lage afkomst van het dier in de mens wordt gecontrasteerd met de hoge lotsbestemming die hem in zijn intellectuele, morele en spirituele aard wordt geboden door zijn “Meest Genadige Schepper”.

Geen kennis wordt hem onthouden. Integendeel: door de hem gegeven middelen verwerft hij kennis in een mate die zijn directe begrip te boven gaat, en hem verder voert naar nieuwe betekenis en naar nieuwe kennis.

Het symbool van kennis en de middelen tot het verkrijgen ervan is de mystieke pen en het mystieke boek die de mystieke fundamenten zijn van de Openbaring aan de mens. Lezen en schrijven, theorie en praktijk, uitvindingen en toepassingen zijn de belangrijkste werktuigen voor het verkrijgen en ontwikkelen van kennis.

 • Noen. Bij de pen, en bij hetgeen zij schrijven. [Al-Qalam: 1][3]

Allah zweert bij de letter N als referentie aan hetgeen de mens schrijft en bij de “Pen” als een verwijzing naar het middel om te schrijven. Beide verwijzen ze naar kennis.

De Heilige Koran roept de mens op om zijn ogen te laten dwalen en de natuurlijke verschijnselen te ontdekken en te bestuderen om Gods wetten te vinden en ze te bestuderen voor het welzijn van de mensheid.

De Heilige Koran oriënteert de mens op bestudering van het verleden (de geschiedenis van eerdere naties) met doel, de reden voor hun opkomst en ondergang te vinden, teneinde daar wetten voor zijn heden en toekomst uit af te leiden.

 • Hebben zij niet op aarde gereisd, zodat zij mochten zien hoe het einde was van degenen die vóór hen waren? Zij waren sterker in macht dan dezen, zij maakten het land vruchtbaar en bebouwden het, meer dan dezen het deden. En hun boodschappers kwamen tot hen met duidelijke tekenen. En Allah was het niet Die hun onrecht aandeed, maar zij waren het die hun eigen ziel onrecht aandeden. [Ar-Roem: 9][4]
 • Zien zij niet naar de hemel boven hen hoe Wij deze hebben opgericht en versierd en dat dezelve geen gebreken heeft? * En de aarde – Wij hebben haar uitgespreid en stevige bergen er op gevestigd en Wij hebben er elk prachtig gewas op doen groeien. * Als inzicht en les voor iedere dienaar die zich er toe wendt. *  En Wij zenden water vol zegeningen uit de hemel neder en Wij brengen daarmee tuinen en graan voort waarvan kan worden geoogst * En hoge palmbomen met bloeikolve over elkander gegroeid * Als voorziening voor Onze dienaren en Wij verkwikken daarmee een dood land. – Zo zal ook de Opstanding zijn. [Qaaf: 6-11][5]

Allah verhief hen die kennis hadden tot hogere rangen boven degenen die dat niet hadden. Allah verhief het verwerven van kennis tot de rang van aanbidding van Allah zelf, tot de rang van geloof in Hem.

 • ….Allah zal de gelovigen onder u en hen die kennis werd gegeven in rang verheffen. En Allah is goed op de hoogte van hetgeen gij doet. [Al-Modjaadalah: 11]
 • Alleen Zijn dienaren die kennis bezitten, vrezen Allah. Voorwaar, Allah is Almachtig, Vergevensgezind. [Faatir: 28]
 • … Zeg: “Zijn zij die weten gelijk aan hen die niet weten?” Maar alleen de verstandigen trekken er lering uit. [Az-Zomar: 9]
 • Laat de mens derhalve overwegen waaruit hij geschapen werd. * Hij werd uit een stromende vloeistof geschapen, * Welke voortkomt van tussen de ruggegraat en de ribben. [At-Taariq: 5-7]

Allah maakte het hele universum: land, zee, hemel, sterren, wind, etc, ondergeschikt aan de mens; die er gebruik van kan maken voor zijn eigen belang, maar Allah gelast de mens om ze aan te wenden voor het welzijn van de mensheid en waarschuwt hem, zich niet anderszins te gedragen.

 • Hij heeft door Zijn gebod de nacht, de dag, de zon, de maan en de sterren in uw dienst gesteld. Voorzeker daarin zijn tekenen voor een volk dat overweegt. * En in de dingen, die Hij in verscheidene kleuren op aarde voor u heeft geschapen is voorzeker een teken voor een volk dat er lering uit wil trekken. *  En Hij is het, Die de zee tot uw beschikking heeft gesteld opdat gij er vers vlees van moogt eten en er sieraden uit moogt nemen die gij draagt. En gij ziet er de schepen over varen opdat gij van Zijn overvloed moogt zoeken en dankbaar moogt zijn.* En Hij heeft hechte bergen op de aarde geplaatst opdat gij niet geschokt zult worden en rivieren en paden opdat gij de juiste weg moogt inslaan. * En merktekenen en door de sterren vinden zij (de mensen) de juiste richting. [An-Nahl: 12-16]

De Heilige Koran opent alle deuren van wetenschap en alle gebieden van kennis. Van niets wordt de bestudering verhinderd. Zelfs klonen is toegestaan, wanneer het voor het welzijn van de mens wordt gebruikt. De Heilige Koran roept de mens op, door te gaan met denken, studeren, leren, ontdekken en het bereiken van nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen op voorwaarde dat al deze ontdekkingen en verwezenlijkingen gebruikt worden voor het gemeenschappelijk menselijk welzijn. De Islam verbiedt het toebrengen van schade aan alle niveau’s van het leven.

Intellectuele argumentatie, culturele uitwisseling, en samenwerking op het gebied van wetenschap, etc, volgens de Heilige Koran doelen op het volgende:

 1. verrijking van de culturele identiteit van elke natie,
 2. bereiken van vooruitgang in alle gebieden van het leven, en
 3. het volbrengen van de missie die Allah de mens oplegde, waarmee hij Adam naar de aarde zond en hem tot zijn vice-regent maakte, dat is: de missie van het bouwen van een menselijke beschaving die vrede, veiligheid, liefde en vooruitgang geniet.

Teneinde de inspanningen van de mens voor het bereiken van bovengenoemde doelen niet af te leiden van de juiste weg en methode, en de mens niet verloren te laten lopen zonder resultaten, waarschuwt de Heilige Koran de mens ervoor, de bovennatuurlijke wereld ongemoeid te laten. Hij zegt tegen de mens, zich niet bezig te houden met of zijn tijd te verspillen aan nutteloze discussies of bespiegelingen zoals de substantie en aard van de geest, of Allah, of er proberen achter te komen, wanneer het Hiernamaals komt.

 • En zij stellen u vragen betreffende de Geest. Zeg: “De Geest is op bevel van mijn Heer: en er is u slechts een weinig kennis van gegeven.” [al-Israa: 85]
 • Vragen zij u omtrent het uur, wanneer het zal plaatsvinden? Zeg: “De kennis daarvan is slechts bij mijn Heer. Niemand dan Hij kan het op zijn tijd openbaren. Het rust zwaar op de hemel en op de aarde. Het zal slechts onverwacht tot u komen. Zij ondervragen u of gij er goed van op de hoogte zijt. Zeg: “De kennis er van is slechts bij Allah, maar de meeste mensen weten het niet.” [Al-Aa’raaf: 187][6]

De Heilige Koran roept de mens ook op, zijn verstand te gebruiken in het ontdekken van de wetten die Allah maakte voor het universum en in het dienen van de belangen van de mensheid en het veiligstellen van een gelukkig menselijk leven op aarde. Hij vertelt de mens dat hij vooruit moet kijken naar een gelukkiger en progressievere toekomst door de lessen die hij uit de geschiedenis leert.


[1] zie ook [al-Israa: 77], [al-Ahzaab: 62], [faatir: 43]
[2] zie de volgende soera’s en verzen: [an-Nahl: 12, 14], [al-Hadj: 65], [al-Ankaboet:61], [Loqmaan: 20, 29], [Faatir: 13], [Az-Zomar: 5], [|Az-Zochhrof: 13], al-Djaasi’ah: 12, 13]
[3] zie ook: [al-Baqarah: 31], [Ar-Rahmaan: 1-7]
[4] zie ook: [joesof: 109],[Al-Momin: 21, 82],[Mohammed:10]
[5] zie ook: [al-Imraan:190],[al-Khaf:45], [al-Ghaasjijah 17-20], [al-An’aam:95,104],[al-Aa’raaf: 185],[Joenos:3,101],[Joesof:105],[ar-Ra’d: 3],[an-Nahl: 48,66,79],[Taa Haa:128],[al-Anmbi’ja:30],[asj-Sjoaraa: 7],[an-Naml: 14],[as-Saafaat: 73],[al-Molk:2-3]
[6] zie ook: [an-Naziaat: 42-46]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close