Dit is Islam

Islam staat voor vrijheid van geloof!

Islam biedt de mensen, betreffende het geloof, volledige vrijheid aan, in een zeer duidelijke taal. Dat geldt al sinds de islam voor eerst werd geopenbaard, en het vormt de basis van de huidige islamitische moraliteit. De verzen (2:256) zijn wat dat betreft volkomen duidelijk:

Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling, en hij die de Thaghoet verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend.

Volgens de islam hebben de mensen de vrijheid om te kiezen welk geloof zij willen volgen, en niemand kan de anderen daartoe verplichten. Wel heeft een moslim de plicht om over de islam te informeren, en het bestaan van God te verklaren, om te verklaren dat de Koran het boek van Zijn openbaring is, dat Profeet Mohammed (moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) Zijn boodschapper was, en om te praten over het Hiernamaals en de Dag des Oordeel en de islamitische ethiek. Maar toch is die plicht slechts beperkt tot het verklaren van de godsdienst alleen. In een vers (16:125) informeert God onze Profeet (moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) dat hij slechts een boodschapper is:

Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze. Voorwaar, jouw Heer weet het beste wie Zijn Weg afgedwaald is en Hij weet beter wie de rechtgeleiden zijn.

Een ander vers (18:29) wordt het volgende verklaart: “…De Waarheid is van jullie Heer: dus wie wil, laat hem geloven; en wie wil, laat hem ongelovig zijn.” In vers (26:3) waarschuwt onze Heer de Profeet (moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn), “Misschien zou je jezelf vernietigen van verdriet omdat zij geen gelovigen zijn.” Hij geeft ook Zijn Profeet (moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) deze herinnering uit (50:45):

Wij weten het beste wat zij zeggen en gij zijt er niet om hen te dwingen. Vermaan dus met de Koran hem die Mijn bedreiging vreest.

De mensen hebben de vrijheid om op een goede of op een foute manier te kiezen. Wanneer Islam – de ware weg die God heeft geopenbaard – wordt verklaard, kunnen zij volgens hun eigen vrije wil geloven, en nemen zij dit besluit zonder ook maar te worden onderdrukt. Als zij verkeerde keuzes maken, zullen zij de consequenties in het Hiernamaals aantreffen. De koranvers (10:99) bevat wat dat betreft het duidelijkste bevel en herinnering:

En als jouw Heer het had gewild, hadden wie er op de aarde zijn allen geloofd. Of kun jij de mensen dwingen gelovigen te worden?

Als één van de gelovige een zaak verklaart, zou een persoon op staande voet kunnen bekeren, terwijl een andere persoon een bespottende en agressieve houding zou kunnen ontlenen. Degenen die zijn geweten volgt zou kunnen beslissen zijn leven toe te wijden aan het tevredenstellen van God, zelfs wanneer een ander, die dezelfde doet zoals de ontkenners het doen, met verdorvenheid zou kunnen reageren op dezelfde soort verklaring. Maar toch zal zijn ontkenning degene die de uitnodiging uitgaf niet leiden tot het lijden of wanhoop. In de verzen (12:103-104), heeft God het volgende verklaard:

Maar de meeste mensen zijn, ook al zou jij het graag willen, niet gelovig. En jij vraagt hun er geen loon voor; het is slechts een vermaning voor de wereldbewoners.

Wat belangrijk is, is dat de persoon die zich aan de Koran houdt dergelijke ethiek blijft vertonen die behaaglijk is voor God, ondanks de reacties die hij zou kunnen treffen, en weigert om een concessie daarop te doen en laat de kwestie verder over aan God. God heeft ons verteld dat Zijn godsdienst op de aangenaamste manier moet worden verklaard (29:46):

Twist met de mensen van het boek slechts op de beste manier, behalve met degenen onder hen die onrecht plegen, en zegt: “Wij geloven in wat naar ons is neergezonden en in wat naar jullie is neergezonden. Onze Allah en jullie Allah is één. En wij geven ons over aan Hem.”

Wij moeten niet vergeten dat elke gebeurtenis, groot of klein, plaatsvindt volgens het lot dat door God is gecreëerd. Hij openbaart de ware weg aan iedereen die uitgenodigd wordt om in Hem te geloven. Om die reden voelt de gelovige geen benauwdheid bij het gedrag van hen die hem verwerpen. De koran geeft verscheidene voorbeelden. In vers 18:6 vertelt God aan onze Profeet (moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) om niet te worden verontrust wanneer diegenen die hij uitnodigt tot het geloof weigeren dit te doen:

En misschien zul jij ten gevolge daarvan, als zij in dit bericht niet geloven, je zelf van smart nog ombrengen.

Een ander vers (28:56) luidt als volgt:

Jij kunt wie jij lief hebt niet op het goede pad brengen, maar Allah brengt wie Hij wil op het goede pad en Hij kent hen die het goede pad volgen het best.

Dat betekent dat elke uitnodiging die een persoon uitgeeft, zijn welgevallige woorden, en elke detail waarop hij ingaat slechts effect heeft door de wil van God.

De enige verantwoordelijkheid die een gelovige tot zich moet nemen is de mensen uit te nodigen tot de Koran. Hij is niet verantwoordelijk voor de weigering van de atheïsten om hun manieren te wijzigen, noch voor hoe zij de kwellingen van de hel zullen verdienen. In vers 2:119 vertelde onze Heer onze Profeet (moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn),

Wij hebben jou met de waarheid gezonden als verkondiger van goed nieuws en als waarschuwer. Jij hoeft geen verantwoording af te leggen over hen die in de hel thuishoren.

God heeft de mensen zowel het verstand als het geweten gegeven. Zijn boodschappers en goddelijke boeken die aan hen worden geopenbaard hebben de ware weg getoond, en de mensen zijn verantwoordelijk hun eigen keuze te maken. Men kan slechts door een oprechte beslissing volgens de islamitische ethiek leven – door overgave aan God en naar zijn geweten te luisteren, welke altijd iemand beveelt het goede te doen. Het is een totale schending van de islamitische ethiek om iedereen te dwingen te geloven, omdat wat van belang is, is dat een persoon met al zijn hart zich aan God overgeeft en met oprecht gelooft. Als welke systeem dan ook de mensen verplicht te geloven, dan zullen die ‘bekeerlingen’ slechts uit vrees geloven. De enige aanvaardbare manier om volgens een religie te leven is binnen een milieu dat zijn geweten volledig vrijlaat. Dit is wat God aan onze Profeet (moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) heeft geopenbaard (88:21-26):

Vermaan dan; jij bent slechts een vermaner. En jij bent geen heerser over hen. Maar wie zich afkeert en ongelovig is, hem zal Allah straffen met de grootste bestraffing. Tot Ons is hun terugkeer. Dan is bij Ons hun afrekening.

Het is de moeite waard te benadrukken dat islam de mensen vrijlaat om hun eigen keuze te maken betreffende de godsdienst en hen beveelt om andere godsdiensten te eerbiedigen. Zelfs als iemand gelooft in wat de Koran beschrijft als bijgeloof, nog kan hij in vrede en veiligheid in moslimlanden leven en met vrijheid zijn eigen godsdienstige verplichtingen uitvoeren. In verzen 109:2-6 beval God onze Profeet (moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) aan om aan diegenen die Hem ontkenden het volgende te zeggen:

Ik zal niet dienen wat jullie dienen. En jullie dienen niet wat ik dien. En ik dien niet wat jullie dienen. En jullie dienen niet wat ik dien. Jullie hebben jullie godsdienst en ik heb mijn godsdienst.

 

Onder de ethiek van de islam, kan iedereen zijn verplichtingen uitvoeren in overeenstemming met zijn eigen persoonlijke geloof. Niemand kan wie dan ook verhinderen hun persoonlijke godsdienstige plichten uit te voeren, noch kan hij hen verplichten om op zijn gewenste manier te aanbidden. Dat overtreedt de ethiek van de islam, welke is onaanvaardbaar voor God. In de Islamitische maatschappij komt als voorbeeld te voorschijn dat iedereen vrij is te aanbidden en zijn verplichtingen uit te voeren volgens zijn persoonlijk geloof. De koran (22:40) beschrijft de kloosters, synagogen, en de plaatsen van vereringen van de mensen van het Boek als allen onder Gods bescherming:

Die zonder recht uit hun woningen verdreven zijn, alleen maar omdat zij zeggen: “Onze Heer is God” — en als Allah de mensen elkaar niet had laten weerhouden dan waren kluizenaarsverblijven, kerken, synagogen en moskeeën waarin Gods naam vaak genoemd wordt zeker verwoest. Maar Allah zal hen die Hem helpen zeker helpen; Allah is krachtig en machtig.

Het leven van onze Profeet (moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) is vol van dergelijke voorbeelden. Toen de Christenen hem in zijn eigen moskee zagen bidden, verliet hij voor hen de moskee om te gebruiken. Dergelijke tolerantie werd in stand gehouden in de tijden van de Kaliefen die de Profeet (moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) opvolgden. Nadat Damascus werd veroverd, werd een kerk, die omgezet werd in een moskee, in tweeën verdeeld, zodat de Christenen in de ene helft konden bidden en de Moslims in de andere.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close