Ethiek

Het vermijden van twijfelachtige zaken.

Op gezag van Abdu ‘Abdulaah Al-Na’man Ibn Bashir (moge Allah tevreden zijn met hen beiden), die zei dat hij de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) hoorde zeggen:

“Datgene wat wettig is, is duidelijk evenals datgene wat onwettig is en tussen beiden zijn twijfelachtige zaken waar niet veel mensen over weten. Dus degene die wegblijft van twijfelachtige zaken zuivert zichzelf met betrekking tot zijn religie en zijn eer, maar degene die in twijfelachtige zaken valt, valt in datgene wat onwettig is, zoals de herder zijn kudde rondom een reservaat weidt, waar slechts gegraasd wordt. Waarlijk, iedere koning heeft zijn reservaat en het reservaat van Allah is Zijn Verbod. Voorzeker in het lichaam is een hompje vlees; wanneer het goed is, is het hele lichaam goed, als het ziek is, is het hele lichaam ziek. Voorzeker, dit is het hart.” [1]

De moslimgeleerden zien deze Hadith als de vierde onder de vier Hadiths die het fundament van de religie zijn. De andere drie Hadiths zijn de volgende:

“ Daden gelden enkel door intentie”;

“ Doe afstand van de wereldlijke belangen en Allah zal van je houden”;

“ Deel van het zijn van een goed moslim, is met rust laten wat je niet aangaat”.

De Hadith geeft overduidelijk aan dat de moslim gebruik moet maken van datgene wat halal (wettig) is, slechts datgene wat is toegestaan in het Boek van Allah en de tradities van de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) en hij moet vermijden wat haram (onwettig) is, wat haram verklaard wordt in het Boek van Allah of de traditie van de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn).

De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) heeft duidelijk verklaard:

“Het wettige is datgene wat is toegestaan in het Boek van Allah en het onwettige is dat wat is verboden in het Boek van Allah.” [2]

De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) ging verder in zijn uitleg over het feit dat er tussen datgene wat toegestaan en verboden is, twijfelachtige zaken bestaan waar veel mensen geen exacte kennis over hebben. Daarom houdt degene die zich weg houdt van deze zaken, zichzelf zuiver in termen van religie en eer.

In feite onthoudt de succesvolle moslim zich van de twijfelachtige zaken om twee redenen:

Om het station van de rechtvaardigen te bereiken. De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) verklaarde dit toen hij zei dat:

“Een dienaar van Allah zal nooit de rang van rechtvaardige en oprechte personen bereiken, tot hij zich onthoudt van datgene wat toegestaan is, om niet in datgene wat verboden is te vallen.” [3]

Om zichzelf als een voorbeeld en model neer te zetten voor andere mensen. De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn), het precieze voorbeeld, verhelderde voor sommige mensen die hem met een vrouw zagen: ”Oh, zij is (mijn echtgenote) Safiyah Bint Huyay.” [4]

De tweede khalief Omar Ibn Al-Khattab (moge Allah tevreden met hem zijn) beval zijn familie hetzelfde te handelen als hij de gelovigen commandeerde, omdat alle moslims de familie van Omar nauwlettend gadesloegen.

In dezelfde gedragslijn, zouden de moslims een geweldige verantwoordelijkheid moeten voelen en zichzelf in acht houden, want de meeste mensen kijken hardnekkig en met goed geheugen naar hun gedrag.

–        Sommige twijfelachtige zaken die vermeden moeten worden:

–        Roken: sommige geleerden zullen het toestaan, terwijl anderen het verbieden. Het is echter een twijfelachtige daad die niet passend is voor moslims.

–        Regelmatig amusementplaatsen opzoeken: deze twijfelachtige plaatsen moeten vermeden worden.

–        Buitensporigheid in het spelen van voetbal of andere spelen. Je moet je realiseren dat tijd je leven is, dus verspil geen tijd door teveel te spelen. Je lichaam heeft ongetwijfeld recht op jou, dus je mag sporten, maar slechts voor een beperkte tijdsduur.

–        Het lezen van immorele tijdschriften en kranten die de geest, het hart en je krachten beïnvloeden.

–        Corrupte metgezellen wier reputaties jouw moraal kunnen beïnvloeden.

–        Voedsel of drank die van een twijfelachtige afkomst zijn en alle vergelijkbare zaken die bekend zijn bij de moslim, volgens zijn rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en zuiverheid.

 

De eerste instructeur, Mohammed (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) gaf ons leiding door te zeggen:

“Laat datgene wat je doet twijfelen voor datgene wat je niet doet twijfelen.”

Hij zei ook:

“Eenieder die zich te buiten gaat aan twijfelachtige zaken, valt in het duidelijk verbodene.”

Door zo te handelen, zal de voorzichtige moslim zichzelf veilig stellen voor achterdocht en zichzelf zuiveren met betrekking tot religie en eer, zodat hij bekend wordt als een man met een goed en puur karakter, waarvan mensen streven hem te volgen.

De Hadith heeft geen betrekking op de kortzichtige mensen die zichzelf kwellen door datgene wat wettig is achterwege te laten en het te bekijken als een soort van ascetisme. Feitelijk beduidt het werkelijke ascetisme het louter gehoorzame aan de Wetten van de Shari’ah. Zo verklaarde de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn):

“Degenen die voor jullie kwamen zijn vernietigd vanwege hun hardvochtigheid. Ze kwelden zichzelf, dus kwelde Allah hen op Zijn beurt. Hun relikwieën zijn nog steeds te vinden in hun kloosters en synagogen. Dus aanbid Allah en associeer niemand met Hem. Verricht de Hadj en Umrah en blijf oprecht, zo zul je niets anders dan oprechtheid ontvangen.” [5]

Allah de Almachtige zegt:

{O gij die gelooft, houdt niet voor verboden de deugdelijke dingen die Allah u heeft veroorloofd. En overschrijdt niet de maat; Allah bemint niet hen die de maat overschrijden.}(Al-Ma’idah:87)

De Hadith draagt het duidelijke teken dat eenieder die zich inlaat met twijfelachtige zaken, zeker in het onwettige zal vallen, d.w.z. dat degene die het aanbevolene negeert, zal voorzeker de voorgeschreven plicht verlaten en degene die zich inlaat met weerzinwekkende, zaken zal zeker het verbodene doen. Zo brengt de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) de toestand van iemand die twijfelachtige daden verricht in verband met de toestand van de herder die weidt rondom een reservaat (een land dat door iemand beschermd wordt), waar het slechts is toegestaan om te grazen.

In deze situatie herinnerde de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) ons eraan, dat het hart een hompje vlees is waarop de gezondheid of vernietiging van het hele lichaam gebaseerd is. Het hart is de bestuurder van alle organen, dus als het compleet is door de liefde en vrees voor Allah, dan zullen de daden van de organen op hun beurt ook compleet zijn. Als resultaat daarvan, zal het onwettige verlaten worden en het twijfelachtige zal vermeden worden.

De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) benadrukte dit feit, toen hij in zijn gebed zei:

“Oh Allah, ik vraag van u een gezond hart.”

Anas (moge Allah tevreden zijn met hem) overleverde ook, dat de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei:

“Het geloof van de mens zal nooit geperfectioneerd zijn, totdat zijn hart volledig gedisciplineerd is.” [6]

Zulke harten zullen volledig gedisciplineerd zijn, wanneer ze gevuld zijn met de kennis, majesteit, liefde , vrees, ontzag, hoop en vertrouwen in Allah, wat de essentie van Tawheed (de Eenheid van Allah) vormt en de betekenis van de verklaring (er is geen God behalve Allah). Al-Layth overleverde echter dat Mujahid op de woorden van de Almachtige:

{…dat gij Hem niets tot genoot geeft…} (Al-An’am: 151)

het volgende commentaar gaf: “Deze glorieuze woorden van Allah betekenen: ‘Hou van niemand, behalve Allah’.”

In Sahih Al-Hakim is overgeleverd op gezag van ‘Aishah (moge Allah tevreden zijn met haar) dat de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei:

“Genoten maken met Allah (Shirk) is meer verborgen dan een zwarte mier, die in het holst van de nacht op een zwarte rots zit. Hiervan is de minst erge vorm dat men houdt van overtredingen en dat men rechtvaardigheid verafschuwt. Religie is gebaseerd op liefde voor de waarheid. De Almachtige verklaart:

{ Zeg:’Als je van God houdt, volg mij dan: God zal van jou houden.’}( Al-‘Imran: 31)” [7]

Wanneer het hart, aan de andere kant, bedorven is en gefascineerd door bevliegingen en hartstochten, dan zullen alle organen bedorven zijn en men zal zich te buiten gaan aan het onwettige en het twijfelachtige.

De Kennis over Allah en Zijn Goddelijke Eigenschappen, het in acht nemen van Allah’s grenzen in alle zaken, vrees, hoop, wensen, respect en vertrouwen op Allah behoren tot de factoren die het hart gaaf en gezond maken.

Onder de factoren die het hart bederven zijn de volgende: onwetendheid wat een verbasterd geloof weerspiegelt, doen wat Allah verboden heeft en volharden in zonden als trots, jaloezie, pronken, huichelarij, Allah en Zijn dienaren in twijfel trekken, ondankbaarheid jegens de Gunsten van Allah en het nalaten van Zijn Voorschriften. [8][1] Overgeleverd door Al-Bukhari en Muslim.

[2] Overgeleverd door At-Tirmidhi.

[3] Overgeleverd door At-Tirmidhi en Ibn Majah.

[4] Overgeleverd door Ahmed in zijn Musnad.

[5] Overgeleverd door Abu Dawud.

[6] Overgeleverd door Ahmad in zijn Musnad.

[7] Jami’Al-‘Ulum wal Hikam door Ibn Rajab Al-Hanbali, pag. 164.

[8] Muhammad Salim Al-Biyjaty, Islah Al-Mujtam’(De Hervorming van de Maatschappij), pag.19.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close