Het Gebed

Het gezamenlijk gebed

Ten eerste: haar verdienste en regelgeving:

Volgens ‘Abd Allah ibn ‘Umar (moge God tevreden over hem zijn) was het zo dat de Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft gezegd: “het gebed van de groep is beter dan het gebed van de eenling- welke dan ook- met 27 keer de waarde”. Allen waren het erover eens.

 • Het is een aangewezen plicht bij Ahmad ibn Hanbal, al-Awza’i en al-Zahiriyya volgens wat overgeleverd is door Muslim over Abu Huraira (moge God tevreden over hem zijn) hij heeft gezegd: “Er kwam een blinde man bij de Profeet (vrede zij met hem) en zei: O, Gezant Gods, ik heb geen begeleider die me naar de moskee kan leiden. En hij vroeg hem om vrijstelling te verlenen, en hij verleende het. En toen hij wilde weggaan vroeg hij hem: “Kun je de gebedsoproep horen?” Hij zei: “Ja”. Hij zei toen: “Geef er dan gehoor aan”. Dit wijst erop dat het antwoord beveelt tot het komen naar de moskee voor het gezamenlijk gebed. Volgens een andere hadith van Abu Huraira was het dat de Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft gezegd: Het gebed wordt zwaar voor de hypocrieten, als zij weten wat de waarde is komen ze kruipend. Ik heb overwogen om het gebed te gebieden en het verrichten, vervolgens gebied ik te bidden met mensen en ik vertrek met mannen die een bundel hout bij zich hebben naar de groep die niet verschijnt bij het gebed en verbrand hun huizen met vuur.
 • En het is een gezamenlijke plicht volgens de meeste schriftgeleerden van de imams van de Shafi’ieten en vele Hanafieten en Malikieten, berustend op dezelfde bewijzen als degene die zeggen dat het een individuele plicht is, wijzend op de betekenis van aanwezigheid, dat wil zeggen dat aanwezig zijn voldoende is.
 • En het is sterk aanbevolen, bevestigd door Abu Hanifa en zijn volgelingen Wazid ibn Ali en al-Mu’ayyid bi’llah. Het gebed is zonder dat wel geldig en als men het gebed nalaat  zonder geldige reden worden ze daartoe bevolen. En als ze het aanvaarden, zo niet dan worden ze bevochten, omdat het één van de tekenen van de islam en één van de bijzonderheden van dit geloof is. Het wordt bewezen dat het sterk aanbevolen is in de traditie “het gezamenlijke gebed is 27 keer beter dan het individuele”.

Ten tweede: haar regels:

 • Het is aanbevolen dat het gebed gezamenlijk in de moskee wordt verricht. En voor de vrouwen is het het beste om thuis te bidden, maar het is niet verboden om aanwezig te zijn bij de groep.
 • Het is aanbevolen voor de groep om de voorgeschreven gebeden te verrichten en er moeten op zijn minst een imam en een toehoorder bij zijn.
 • Het is aanbevolen voor vrouwen om gescheiden van de mannen te bidden en dat er een van hen als imam voorgaat (bij al-Shafi’i en Ahmad). Bij de Hanafieten wijst men een vrouwelijke imam af en het is niet toegestaan bij Malik. De imam van de vrouwen staat temidden van hen in de rij.
 • Voor de geldigheid van het imamaat wordt als voorwaarde gesteld: islam, volwassenheid, verstand, lezen en deugdelijkheid.
 • Als er geen heer des huizes aanwezig is of geen (andere) macht dan zijn de eerste mensen voor het imamaat: de meest geleerde, de beste lezer, de vroomste en dan de oudste.
 • Eén persoon mag rechts naast de imam staan en de rest achter hem. De mannen staan in rijen opgesteld, dan de jongens, dan de vrouwen. Als er een jongere voorgaat dan komt er niemand achter.
 • Het is noodzakelijk dat de imam matigt en niet de stem verheft tijdens het  reciteren.
 • Het is niet correct om iemand te volgen in het verplichte gebed met een vrijwillig gebed volgens de Hanafieten en de meeste anderen. En het is correct bij de Shafi’ieten. Als een moslim een Sunna gebed verricht en achter hem zit iemand die een verplicht gebed wil bidden, terwijl hij weet dat de ander een Sunna gebed bidt, dan is zijn gebed correct volgens de Shafi’ieten en niet correct volgens de Hanafieten.
 • Het is niet correct als de toehoorder een verplicht gebed verricht achter de imam, als hij een ander gebed verricht, wanneer hij daarvan op de hoogte is. Het is niet zo als de toehoorder zijn verplichte gebed op tijd bidt en de imam een inhaalgebed verricht. De Shafi’ieten hebben dit alles toegestaan.
 • Het is aanbevolen voor degenen die alleen bidden voor de imam na het gebed en de begroeting ervan, dat men naar rechts en dan naar links draait en vervolgens zich verplaatst van de bidders.
 • De toehoorder mag de imam onderbreken door weg te gaan uit het gebed en het in zijn eentje te voltooien als hij daarvoor een goede reden heeft. Zoals een van de metgezellen heeft gedaan terwijl Mu’ad sura al-Baqara (de Koe) las en er een imam aanwezig was. Overgeleverd door de groep (geleerden).
 • Het is naar voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem) voor degene die alleen bidt dat hij zijn gebed nog een keer verricht in de groep, maar dat is vrijwillig.
 • Het is de imam aanbevolen na het gebed en de begroeting daarvan weg te gaan via de rechterkant of de linkerkanten vervolgens vertrekt van degenen die zitten te bidden.
 • Het nadoen van de toehoorder van de imam is toegestaan als tussen hen een obstakel is. Als hij zijn verplaatsing weet door zicht of horen, dan is het volgen van de rijen voorwaarde. Het gebed achter de radio of de televisie is niet geldig..
 • Als de imam met geldige reden moet stoppen tijdens het gebed wordt een ander als opvolger benoemd om het gebed met de toehoorders af te maken.
 • Het is afkeurenswaardig dat een man de groep voorgaat terwijl zij hem afkeuren.
 • Het gebed is niet geldig als een man in zijn eentje achter de rij staat, maar hij moet  iemand uit de rij halen om met hem te bidden, volgens de traditie:de Gezant Gods (vrede zij met hem) zag een man in zijn eentje bidden achter de rij en hij beval hem opnieuw te beginnen met het gebed”. Overgeleverd door de vijf (geleerden) behalve al-Nasaa’i. Het gebed van de vrouw is wel geldig als ze in haar eentje bidt achter de rij mannen. Het is haar niet toegestaan om met de mannen in één rij te staan.
 • De aanwezigheid van de groep vervalt bij hevige regen of kou, angst, gevangenschap, ziekte, ouderdom of wat valt onder de vele excuses die de rechtsgeleerden vermeld en verzameld hebben, die de pijnlijke situaties voor de moslims verhinderen. De Gezant Gods (vrede zij met hem) beval de gebedsoproeper op te roepen “Bid in jullie onderkomen!”, in de koude en regenachtige nachten tijdens de reis. Overgeleverd door de twee sheikhs. De rest van de geldige redenen gaan hieraan vooraf.
 • Als men zich realiseert dat de imam al enkele gebeden gedaan heeft dan moet men ze voltooien nadat de imam de begroeting (taslim) heeft gedaan, en dan haalt hij eerst het reciteren van het gebed in, en daarna het deel van de tashahhud. En als hij aankomt bij het gebedsdeel van het Maghrib-gebed dan haalt hij twee gebedsdelen in, en leest bij allebei de Fatiha en een sura. Dit omdat hij het reciteren van de eerste twee gebedsdelen inhaalt, en hij zit bij het eerste deel en spreekt de tashahhud uit, omdat het tweede deel dat bevat. Het bidden van de Maghrib heeft drie zittingen.
 • De achterblijver mag niet al in het gebedsdeel meegaan met de imam, totdat die zijn hoofd opheft van de buiging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close