Geloofsleer

Geloven in het Hiernamaals

De beproeving in het graf en de Herrijzing

Het geloven in De Laatste Dag is een geloof in alles wat de Profeet (vrede zij met hem) heeft verteld over wat zal gebeuren na de dood, geloven in de beproevingen in het graf, de bestraffing in het graf en geloven in de gelukzaligheid in het graf.

Wat de beproeving betreft, mensen zullen worden beproefd in hun graven. Iedereen zal gevraagd worden: ‘Wie is jouw Heer?” “Wat is jouw geloof?” “Wie is jouw Profeet?” Allah zal de gelovigen bekrachtigen met ware woorden in dit leven en in het Hiernamaals, zodat de gelovigen zullen zeggen: ‘Allah is mijn Heer, de Islam mijn godsdienst en Mohammed (vrede zij met hem) is mijn Profeet.”

Maar de ongelovigen zullen zeggen: “Wat? Wat? Ik weet het niet. Ik hoorde de mensen iets zeggen en ik zei hetzelfde.” Vervolgens wordt hij met een hamer van ijzer geslagen en hij zal zo hard schreeuwen dat iedereen het zal horen, behalve de mensen, omdat als zij het zouden horen zij bewusteloos zullen raken.

Deze beproeving wordt gevolgd met gelukzaligheid of straf, tot de Dag der Grote Opstanding aanbreekt. De zielen zullen terugkeren naar hun lichamen en de herrijzing, waarover Allah ons verteld heeft in Zijn Boek (de Koran) en via Zijn Profeet, en waarover alle moslims het eens zijn, zal plaatsvinden. De mensen, naakt, blootsvoets, onbesneden, zullen opstaan uit hun graven om de Heer van het Universum te aanschouwen, terwijl de zon dichter tot hen komt en hun eigen zweet hen overstelpt. Dan zullen de (weeg)schalen geplaatst worden zodat de daden van de mensen gewogen kunnen worden. Degene van wie de schalen zwaar zijn (met goede daden) zullen succesvol zijn en diegenen van wie de schalen licht zijn (door een gebrek aan voldoende goede daden doordat ze hun eigen ziel benadeelden) zullen hun zielen voor altijd aan de Hel verliezen.” (soerah Al-Moeminoen 23 aya 102-103)

De schriften met de daden van de mensen

De schriften zullen verdeeld worden – de schriften met daden. Sommigen zullen die van hun in hun rechterhand krijgen, en sommigen in hun linkerhand of achter hun rug.

De Glorieuze, De Verhevene heeft gezegd:

“En voor ieder mens hebben Wij zijn lotbestemming aan zijn hals vastgemaakt. En Wij voorzien hem op de Dag der Opstanding van een boek dat hij opengeslagen aantreft. (Er wordt tegen hem gezegd:) ”Lees jouw boek. Op deze Dag is jouw eigen ziel voldoende als berekenaar tegen jou.” (al-Isra 17 aya 13-14)

Allah zal de mensen herinneren aan hun daden, en zonder bemiddelaar/tolk tegen Zijn gelovige (‘abd) dienaren praten en hem herinneren aan al zijn fouten. Zo is het beschreven in het Boek (de Koran) en de Soenna.

Wat ongelovigen betreft, zij zullen niet herinnerd worden op de manier waarop degenen van wie de goede en slechte daden in evenwicht zijn, omdat zij geen goede daden hebben. Echter, hun slechte daden zullen worden geteld, bevestigd en gepresenteerd zodat zij er aan zullen toegeven en er voor gestraft zullen worden.

Al-Hawd (het Bassin van de Profeet)

In het Hof van de Berechting is het bassin van de Profeet (Hawd) met water witter dan melk en zoeter dan honing, de drinkwaren zijn talrijk als de sterren en de lengte van het bassin is als (de reis) van een maand en de breedte, een (reis van) een maand. Degene die er van zal drinken zal nooit dorst krijgen.

As-Sirat (de Brug over de Hel)

De Sirat is uitgestrekt over de Hel. Het is de brug tussen het Paradijs en de Hel. Mensen zullen er over heen gaan in overeenstemming met hun daden. Sommigen lopen er overheen zo snel als het knipperen van het oog; sommigen zoals een lichtflits; sommigen lopen er over zoals de wind; sommigen steken over als een nobel paard zou doen; sommigen zullen er overheen lopen zoals een kameelrijder zou doen; sommigen steken rennend over en sommigen lopend; sommigen kruipend. En sommigen worden gepakt en in de Hel gegooid. De brug heeft haken om de mensen te grijpen afhankelijk van hun daden. Wie de brug gepasseerd heeft betreedt het Paradijs. Als zij de Sirat overlopen zullen zij op een brug staan tussen de Hel en het Paradijs om de rekening tussen henzelf op te maken; als zij zijn gereinigd en gezuiverd wordt hen toestemming gegeven om het Paradijs te betreden.

Ash-Shafa’ah (Voorspraak van de Profeet)

De eerste die zal kloppen op de poort van het Paradijs zal Mohammed (vrede zij met hem) zijn; en de eerste Oemma die het Paradijs zal betreden zal zijn Oemma zijn.

En hij (Mohammed) heeft drie soorten voorspraak te verrichten op de Dag van de Herrijzing.

Zijn eerste voorspraak zal zijn ten behoeve van de mensen die nog steeds wachten op de berechting nadat alle Profeten, Adam, Noah, Abraham, Mozes, en Jezus de zoon van Maria, hun voorspraak hebben volbracht en het hem (Mohammed) bereikt.

Een tweede soort, heeft tot gevolg het binnentreden van de mensen tot het Paradijs. Deze twee soorten voorspraak bezit alleen de Profeet (vrede zij met hem).

De derde soort is die, ten behoeve van zondige moslims, die de hel verdienen. Deze voorspraak is voor hem (Mohammed), voor alle Profeten en heiligen en voor anderen, zodat zij bemiddelen ten behoeve van hen die het hellevuur verdienen, zodat voorkomen wordt dat zij de Hel zullen binnentreden, en ten behoeve van hen die de Hel binnengetreden zijn en eruit worden gehaald. Allah, de Verhevene, haalt sommige mensen uit het vuur zonder bemiddeling vanwege Zijn Vrijgevigheid en Genade. Ruimte zal over zijn in het Paradijs zodat Allah er meer mensen voor kan nemen en ze ernaartoe kan brengen.

Het Hiernamaals omvat berechting, beloning, bestraffing, het Paradijs en de Hel. Deze zijn gedetailleerd genoemd in de Geopenbaarde Boeken uit de Hemelen, in de traditie van de profeten en in de erfenis van de kennis van Mohammed (vrede zij met hem) wat voldoende en bevredigend is. En wie het ook zoekt zal het vinden.

Al Qadar (Het Lot)

De geredde groep (de mensen van de Koran en Soenna) geloven in Qadar (het lot) het goede en het slechte ervan. Geloven in Al-Qadar bestaat uit twee niveaus, elk bevat weer twee niveaus: Het eerste niveau is het geloof dat Allah de Verhevene weet wat de schepselen verrichten, met Zijn Eeuwige Kennis, waarmee Hij voor eeuwig is beschreven. Hij heeft kennis over al hun toestanden, van gehoorzaamheid en zonden, voorzieningen en leeftijd.

Allah heeft in het beschermde schrift (Al-Lawh’Al-Mah’foodh) het lot van alle schepselen opgeschreven. Het eerste wat Allah geschapen heeft is de pen en Hij zei tegen de pen: “Schrijf op!” Hij (de pen) zei: “wat moet ik opschrijven?” Hij (de Verhevene) zei: “Schrijf wat er bestaat tot de Dag der Opstanding.” Wat de mens is overkomen, dat dit nooit aan hem voorbij kon gaan, en wat de mens niet is overkomen, dat dit hem nooit had kunnen overkomen. De pennen zijn opgedroogd en de schriften zijn opgeheven, zoals de Glorieuze, de Verhevene heeft gezegd: “Weet jij niet dat Allah weet wat er in de hemelen en op de aarde is? Voorwaar, dat is in een Boek (Al-Lawh’ Al-Mah’foedh). Voorwaar, dat is voor Allah gemakkelijk.” (soerah Al-Hadj 22 aya 70)

En Hij zei: “Er treft de aarde of jullie zelf geen ramp, of het staat in een boek, voordat Wij het doen gebeuren. Voorwaar, dat is voor Allah gemakkelijk.” (soerah al-Hadid 57 aya 22). Deze voorbeschikking welke tot Zijn Kennis behoort (Glorieus is Hij)  is op sommige plaatsen samengevat en op andere plaatsen gedetailleerd. Hij heeft in het beschermde schrift geschreven wat Hij wilde: voordat Hij het lichaam van de foetus creëert en voor het blazen van de ziel erin, zend Hij een Engel ernaar toe en beveelt hem vier woorden te schrijven, zijn levensonderhoud, zijn leeftijd, zijn daden en of hij ongelukkig of gelukkig zal zijn. Dit soort voorbeschikkingen werd verworpen door extremistische Qadariyah uit het verleden. Maar tegenwoordig zijn er nog maar weinig die dit verwerpen.

Het tweede niveau is het geloof in de Wil van Allah welke alles omvat en Zijn Almachtigheid over alles. Dit is het geloof dat hetgeen Allah wil uitvoeren zeker zal plaatsvinden en dat hetgeen, waarvan Hij niet wil dat het plaatsvindt, niet zal geschieden. Elke beweging en elke stilte in de hemelen en op aarde gebeurt met Zijn Wil (Glorieus is Hij). In Zijn Heerschappij zal niets zijn of niets gebeuren zonder Zijn Wil en Hij, de Glorieuze, de Verhevene, is in staat om alles te doen met de zaken die bestaan en die niet bestaan.

Elk schepsel op aarde en in de hemel is geschapen door de Glorieuze en er is geen Schepper naast Hem.

Hij heeft Zijn dienaren bevolen om Hem en Zijn Boodschappers te gehoorzamen en Hij heeft hen gewaarschuwd voor het ongehoorzaam zijn aan Hem.

Hij, de Glorieuze, houdt van de godvrezenden, de weldoeners en de rechtvaardigen. Hij is tevreden over degenen die geloven en goede daden verrichten; Hij beveelt het onzedelijke niet, Hij wenst geen ongeloof van zijn scheppingen; En Hij houdt niet van het zaaien van verderf.

De dienaren voeren de daden in werkelijkheid uit en Hij is degene Die hun daden heeft geschapen.  De gelovigen, ongelovigen, degenen die eren en degenen die rebelleren, degenen die vasten en degenen die het gebed verrichten zijn allen Zijn dienaren. De dienaren hebben macht over hun daden en zij hebben ook een wil. Allah is degene die hem geschapen heeft en Degene Die hun kracht en wil geschapen heeft. De Verhevene heeft gezegd: “Voor hem onder u die oprecht wil wandelen. En gij zult niets willen behalve wat Allah wil, de Heer der Werelden” (At Takwir aya 28-29)

Deze graad van voorbeschikking is verworpen door de meeste Qadariyah (de mensen die de Profeet (vrede zij met hem) de vuuraanbidders van zijn Oemma heeft genoemd). Anderen die de Eigenschappen van Allah bevestigen overdrijven het tot de omvang van het ontdoen van de mens van zijn keuzemogelijkheden, de wijsdom en het voordeel van Allah’s handelen en regels.

Imaan (geloof)

Onder de fundamenten van de mensen van de Soenna is godsdienst en geloof uiting en actie (de uiting van het hart en de tong en de actie van het hart, de tong en de lichaamsdelen) en dat geloof stijgt met gehoorzaamheid en daalt met ongehoorzaamheid.

Ondanks dit worden Ahl al-Qiblah (Moslims) niet beschouwd als ongelovigen als een gevolg van het maken van fouten en zonden (ma’asi en kaba’ir) zoals de Khawarij hen beschouwen. Echter, broederschap in het geloof blijft stevig ondanks fouten, net zoals Allah de Verhevene heeft gezegd in het bestraffingvers: “Maar, indien iemand kwijtschelding is verleend door zijn broeder, dan moet de eis billijk zijn, en betaling moet hem worden gedaan met goedheid.” (Al Baqara 2 aya 178)

En Hij heeft gezegd: “Indien twee partijen van gelovigen beginnen te vechten treft dan een schikking onder hen, maar indien één hunner tegen de andere in overtreding is, bestrijdt dan de overtredende partij totdat zij tot de verordening van Allah terugkeert. En indien zij terugkomt, sluit dan een rechtvaardige vrede en behandelt hen billijk. Voorwaar, Allah heeft de rechtvaardigen lief.” (Al Hujurat 49 aya 9)

De mensen van de Soenna ontdoen de Moslim overtreder niet volledig van het geloof. En zij geloven niet dat hij voor altijd in de Hel zal verblijven zoals de Mu’tazailah beweren. Zij geloven echter dat de overtreder deelneemt onder de naam van het geloof zoals Allah heeft gezegd: “En bevrijdt een gelovige slaaf.” (soerah Nisa 4 aya 92)

Hij neemt niet deel onder de naam van absoluut geloof zoals Allah, de Verhevene heeft gezegd: “Ware gelovigen zijn slechts degenen wier hart vol vrees klopt, wanneer de naam van Allah wordt genoemd en wanneer Zijn tekenen hun worden voorgelezen, doet dit hen in geloof toenemen en op hun Heer vertrouwen.” (Al-Anfal 8 aya 2)

En de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De overspelige man is van het geloof gehaald tijdens het plegen van overspel, de dief is van het geloof gehaald tijdens het stelen, de dronkaard is van het geloof gehaald tijdens het drinken en een ieder die een show opvoert om de ogen van de mensen aan te trekken is van het geloof gehaald” (Boecharie en Moslim)

En het is gezegd dat: hij is een gelovige met een niet compleet geloof; of hij is een gelovige door zijn geloof en overtreder door zijn zonden. Dus hem is niet de absolute naam gegeven (van geloof), noch is hij compleet ontdaan van de naam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close