Geloofsleer

De zuilen van de Islam

Aboe c Abdur-Rahman c Abdullah ibnoe c Omar ibnoel-Khattaab overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen:“De Islam is gebouwd op vijf (zuilen): het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, het verrichten van het gebed, het betalen van de zakaah (armenbelasting), het verrichten van de haddj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekka) en het vasten in (de maand) Ramadan.” (Overgeleverd door al-Boekhaari en Moeslim) Uitleg: In deze overlevering maakt de Profeet duidelijk dat de Islam te vergelijken is met een bouwwerk dat een persoon van schaduw voorziet en zowel interne als externe bescherming biedt. De Profeet vertelt dat de Islam op vijf zuilen is gebouwd, namelijk: Het getuigen dat niets of niemand het recht…

Al-‘Aqidah Al-Wasitiyah

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof is aan Allah, die zijn Boodschapper met leiding en de ware religie (Islam) heeft gestuurd die het verheven heeft gemaakt aan alle andere religies. Allah is de beste Getuige, en ik getuig dat er geen God is dan Allah en dat Hij geen deelgenoten heeft. Ik geloof in de eenheid van Allah. Ik getuig dat Mohammed zijn Dienaar en Boodschapper is. Moge Allah hem veelvuldig zegenen en zijn familie en zijn Metgezellen. Dit is het geloof van de geredde groep, de overwinnaars op de Dag des Oordeels, de mensen van de Soenah en Jama’ah (het geloof in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Wederopstanding uit de dood, het geloof in het Lot, zowel het goede als het slechte). Onderdeel van het…

De Namen en Eigenschappen van Allah in de Koran

Het volgende is in de gedachte van het voorgaande hoe Allah Zichzelf beschrijft in Soerah Al-Ikhlas (112) wat gelijk staat aan een derde van de Koran, waarin Hij zegt: “Zeg: Allah is de Enige. Allah is Zichzelf Genoeg, Eeuwig. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.” En niemand is Hem in enig opzicht gelijk” en Hij beschrijft Zichzelf in het ‘grootste’ vers in Zijn Boek (Ayat Al-Kursi): “Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich…

Allah’s Namen en Eigenschappen in de Soenna

De Soenna van de Boodschapper van Allah (vrede zij met Hem) interpreteert de Koran en verduidelijkt het, het leidt tot de Koran en drukt Zijn bedoeling uit. We moeten de hadith waarin de Profeet (vrede zij met hem) de Heer beschrijft, de Almachtige, de Verhevene, accepteren en geloven, zoals de hadith: “Onze Heer daalt af tot de laagste hemel wanneer eenderde van de nacht overblijft en zegt: ‘Wie zal Mij aanroepen zodat ik hem kan beantwoorden? Wie zal Mij iets vragen zodat ik het hem kan geven? Wie zal Mijn vergeving zoeken zodat ik hem kan vergeven?’” (goedgekeurd door Boecharie en Moslim) En de hadith: “Werkelijk, Allah is blijer met het berouw van Zijn dienaar dan iemand van jullie is als hij zijn verloren kameel terugvindt.” (goedgekeurd door Boecharie en Moslim)…

Geloven in het Hiernamaals

De beproeving in het graf en de Herrijzing Het geloven in De Laatste Dag is een geloof in alles wat de Profeet (vrede zij met hem) heeft verteld over wat zal gebeuren na de dood, geloven in de beproevingen in het graf, de bestraffing in het graf en geloven in de gelukzaligheid in het graf. Wat de beproeving betreft, mensen zullen worden beproefd in hun graven. Iedereen zal gevraagd worden: ‘Wie is jouw Heer?” “Wat is jouw geloof?” “Wie is jouw Profeet?” Allah zal de gelovigen bekrachtigen met ware woorden in dit leven en in het Hiernamaals, zodat de gelovigen zullen zeggen: ‘Allah is mijn Heer, de Islam mijn godsdienst en Mohammed (vrede zij met hem) is mijn Profeet.” Maar de ongelovigen zullen zeggen: “Wat? Wat? Ik weet het niet.…

De familie van de Profeet, de Vrouwen van de Profeet en de Metgezellen van de Profeet

As-Sahabah (De Metgezellen van de Profeet) Onder de grondbeginselen van de mensen van de Soenna en de Gemeenschap is reinheid van het hart en de tong betreffende de Metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) zoals Allah hen beschreven heeft: En degenen die na hen kwamen, zeggen: “Onze Heer, vergeef ons en onze broeders, die ons voorafgingen in het geloof, en laat geen wrok in ons hart blijven tegen de gelovigen. Onze Heer! Gij zijt inderdaad Liefderijk, Genadevol.” (Al-Hashr 59 aya 10) Gehoorzaam hetgeen de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wees niet beledigend tegenover mijn Metgezellen. Bij (Allah) in wiens Hand mijn ziel ligt!, als een van jullie goud (opgestapeld) als (een berg) Uhud uitgeven zal het niet gelijk zijn aan een klein beetje van hen, noch…

De Weg van de Ahl As-Soenna Wal-Jama’ah

De weg van de mensen van de Soenna en Jama’ah is het volgen van de overleveringen van de Profeet, zowel innerlijk als uiterlijk, en het volgen van de voetstappen van de vroege Moslims, zowel de Muhaijirun (emigranten) als de Ansar (de Helpers) en het volgen van de aanbevelingen van de Profeet (vrede zij met hem): “Houdt vast aan mijn Soenna en de Soenna van de Rechtgeleide Khaliefen na mij. Houdt er stevig aan vast. En wees op je hoede voor vernieuwingen (bid’a) want elke vernieuwing is een leugen en elke leugen is een dwaling van het rechte pad.” (Overgeleverd door Ahmad Ibn Hanbal, Aboe Dawoed, at-Tirmidi die zei dat het een goede en betrouwbare hadith is, en Ibn Majah) De mensen van de Soenna weten dat de meest ware woorden…

Broederschap tussen Moslims

Bij deze fundamenten bevolen zij toen goede daden en verboden onaangename daden in overeenstemming met wat de Shari’ah voorschrijft. En zij geloven in het in de praktijk brengen van de Hajj (bedevaart) en Jihad (vechten voor de zaak van Allah), het bijwonen van de gebeden op vrijdag en het doorbrengen van de vakanties met de leiders, vroom of slecht, en in het bijwonen van de gemeenschappelijke gebeden. Zij geloven in het adviseren van de Oemma en zei vereenzelvigen zichzelf met wat de Profeet heeft gezegd: “De gelovigen zijn als een gebouw, de delen ondersteunen elkaar.” De Profeet (vrede zij met hem) verstrengelde zijn vingers in elkaar terwijl hij dit zei. En (ze vereenzelvigen zichzelf met) het gezegde van de Profeet (vrede zij met hem): “De gelovigen zijn in hun genegenheid…
Close