Ethiek

Het laten van datgene wat je niets aangaat

Aboe Hoerayrah overlevert: “De Profeet zei:“Wat blijk geeft van iemands goede Islam, is dat hij datgene laat wat hem niet aangaat.” (Een goede overlevering. Overgeleverd door at-Tirmidhi en anderen) Uitleg Deze overlevering is één van de grondslagen van de Islamitische gedragscode en is een leidraad voor iedere moslim. De moslim wordt geacht zichzelf niet te vermoeien met datgene wat hem niet aangaat en dient zich alleen te concentreren op zijn eigen zaken. Wat leert deze overlevering ons?  De mate waarin de regels van de Islam worden nageleefd, kan van persoon tot persoon verschillen. Het laten van datgene wat een persoon niet aangaat, geeft blijk van iemands goede Islam.  Het zich niet bezig houden met andermans zaken stelt de dienaar in staat om zijn tijd beter te gebruiken voor…

De daden worden beoordeeld op basis van de intentie

De leider der gelovigen, Aboe Hafs, c Omar ibnoel-Khattaab overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: “Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en iedere mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een (ware) emigratie omwille van Allah en Zijn Boodschapper . En als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te huwen, dan is zijn emigratie omwille van datgene waarvoor hij is geëmigreerd.” (Overgeleverd door de twee meest weledele hadithgeleerden, Imam al-Boekhaari en Imam Moeslim, in hun twee authentieke hadithboeken, die de meest authentieke hadithboeken zijn die ooit zijn opgesteld) Uitleg: Deze overlevering is van groot belang als het gaat om de daden van het…

Oprechtheid van handelen

Op gezag van de leider van de gelovigen Omar Ibn Al-Khattab (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei: ”Ik hoorde de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zeggen: “Daden worden bepaald door hun intentie en iedereen zal slechts dat hebben wat hij bedoelde. Dus hij wiens migratie was voor Allah en Zijn Boodschapper, zijn migratie was voor Allah en Zijn Boodschapper. En hij wiens migratie was om werelds nut te bereiken of om een vrouw te trouwen, zijn migratie was voor dat waarvoor hij migreerde.”[1] Deze Hadith is een van de fundamenten van religie. Hij bespreekt een belangrijk, algemeen aspect in het leven van het individu en de samenleving. Daden staan in verband met hun intentie: als de intentie oprecht is, is…

Het vermijden van twijfelachtige zaken.

Op gezag van Abdu ‘Abdulaah Al-Na’man Ibn Bashir (moge Allah tevreden zijn met hen beiden), die zei dat hij de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) hoorde zeggen: “Datgene wat wettig is, is duidelijk evenals datgene wat onwettig is en tussen beiden zijn twijfelachtige zaken waar niet veel mensen over weten. Dus degene die wegblijft van twijfelachtige zaken zuivert zichzelf met betrekking tot zijn religie en zijn eer, maar degene die in twijfelachtige zaken valt, valt in datgene wat onwettig is, zoals de herder zijn kudde rondom een reservaat weidt, waar slechts gegraasd wordt. Waarlijk, iedere koning heeft zijn reservaat en het reservaat van Allah is Zijn Verbod. Voorzeker in het lichaam is een hompje vlees; wanneer het goed is, is het hele…

Verantwoordelijkheidsgevoel

Op gezag van ‘Abdullah Ibn ‘Umar Ibn Al-Khattab (moge Allah tevreden zijn met hen beiden) die zei: ”Ik hoorde de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zeggen: ‘Jullie zijn allemaal beschermheren en daarom verantwoordelijk voor degenen die onder jullie bescherming staan. Een heerser is beschermheer en verantwoordelijk voor zijn onderdanen. Een man is beschermheer en verantwoordelijk voor zijn gezin. Een vrouw is beschermvrouw in het huis van haar man en zodoende verantwoordelijk voor zijn huis. Een dienaar is beschermheer van het eigendom van zijn meester en zodoende verantwoordelijk voor dat eigendom. Een zoon is beschermheer over het eigendom van zijn vader en daarvoor verantwoordelijk. Jullie zijn dus allemaal beschermheren en verantwoordelijk voor degenen die onder jullie bescherming staan.’” [1]   Verantwoordelijkheid en vrijheid…

De moslim bemoeit zich niet met andermans zaken

De Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei: “Een deel van het zijn van een goed moslim, is datgene wat iemand niets aangaat met rust laten.” [1] Deze beknopte Hadith is een van de onschatbaarste vermaningen die de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) ons heeft gegeven. Abu Dawud overleverde dat: “Ik verzamelde na de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) vijfhonderdduizend Hadiths[2]. Vier van hen zijn voldoende voor iemands religie. Dat zijn de volgende: “Daden worden slecht vergolden naar hun intentie” “Het deel van het zijn van een goed moslim, is datgene wat iemand niets aangaat met rust laten.” “Een ware gelovige is degene die voor zijn broer enkel accepteert,…

De moslim hoort een grote ambitie hebben

Mensen die grote ambities hebben zijn degenen die de leiding nemen in het veranderen van de wereld. Elk wetenschappelijk idee, opbouwend project of hervorming van een natie of volk is verwezenlijkt door een grote man of vrouw die erin gelooft en ernaar streeft, tot hij/zij zijn doel bereikt of in het belang ervan sterft. Met betrekking hierop is de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) ons voorbeeld, toen hij de hulp vroeg van zijn oom Abu Talib, die was opgehitst door de hoofdlieden van Quraish. Zijn oom zei: “Breng me niet in verlegenheid en belast me niet met iets wat boven mijn capaciteit ligt.” Hierop antwoordde de Profeet (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn): “Bij Allah, als ze de zon in…

Een moslim hoort altijd optimistisch zijn.

Op gezag van Anas (moge Allah tevreden zijn met hem) die zei: “de Boodschapper van Allah (mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn) zei: “Maak dingen makkelijk en niet moeilijk. Verkondig vervolgens goed nieuws en mijd dingen waar men een hekel aan heeft.” Deze Hadith is van grote invloed op de levens van degenen die werken voor de islam. Hij roept ze op tot gemak, goed nieuws en optimisme en waarschuwt hen tegen moeilijkheden, haat en pessimisme. Men kan sommige moslims vinden, die halsstarrig zijn in hun oproep tot de islam en hardvochtig in hun spraak en manieren in die mate, dat ze hun ambities benadelen en zowel hun eigen moraal als die van anderen vernietigen. Zulke mensen spreken slechts over moeilijkheden. Dientengevolge zal eenieder die hun…

De moslim hoort goed geïnformeerd en belezen zijn

De moslim moet goed geïnformeerd en geleerd zijn. Kan de moslim een onwetende man zijn? Op welke manier zou hij de mensen tot de islam kunnen oproepen? Wat moet hij zeggen? Hoe gedraagt hij zich? Kan de rechter over een zaak beslissen, terwijl hij geen verstand heeft over de wet? Kan de leraar zijn leerlingen ergens van overtuigen, terwijl hij het zelf niet weet? Op welke manier speelt de moslim die de mensen tot de islam oproept met kennis, wijsheid, ervaring en inzicht zijn rol, terwijl hij beroofd is van zijn kwaliteiten? Kennis gaat vooraf aan actie. In feite is het een eerste vereiste om tot correcte spraak en daden te komen. Het gaat aan hen vooraf.[1] Islam en kennis Er zijn veel boeken en hoofdstukken geschreven over het belang…

De moslim hoort zichzelf toewijden aan spirituele educatie (Tarbiyyah)

De moslim moet zijn ziel continu aan een systeem van Tarbiyyah, volgens een geïntegreerd educatief leerplan, dat aandacht schenkt aan alle aspecten van de mens, onderwerpen. Wanneer hij dit doet, zal hij het ene aspect niet zwaarder laten wegen ten koste van het andere. As resultaat, zal hij een gezonde persoonlijkheid hebben en anderen onderwijzen wat hij geleerd heeft. Niet lang geleden werd er een aanzienlijke verzameling boeken uitgegeven die de islamitische educatie aanpakten[1], haar karakteristieken, doelen en middelen. Dit is ongetwijfeld een positief verschijnsel. Islamitische educatie is nog steeds een twistpunt. Daarom zal het uitgeven van zulke boeken en hun verschillende standpunten deze zaak vormgeven en haar aspecten verduidelijken. Voordat we onderwijsprogramma’s van de Islamitische Beweging gaan onderzoeken en analyseren, is het beter om een licht te werpen op…
Close