Het Gebed

Regels van moskeeën

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De grond werd voor mij als een moskee gemaakt en als een reinigingsmiddel. Dus als je je bewust bent van het gebed, bid dan”. Overgeleverd door al-Nasaa’i. De Gezant Gods (vrede zij met hem) spoorde aan tot het bouwen van moskeeën, hij zei: “wie een moskee voor God bouwt verlangt naar de aanwezigheid van God, voor hem laat God een huis bouwen in het Paradijs”. Allen waren het erover eens. Het is naar voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem), dat de moslim zodra hij zijn huis uitgaat richting de moskee om de volgende smeekbede in acht te nemen: “O God, breng licht in mijn hart, in mijn gezichtsvermogen en in mijn gehoor. En licht, rechts van mij licht, achter mij…

De rechtsregels over het gebed

De rechtsregel over het gebed, de beloning daarvoor, en de regel met betrekking tot het nalaten ervan Het gebed is een van de vijf zuilen van de islam en is de pijler van het geloof, waarvan geldt dat het tot niemand gericht is behalve tot Hem. Het is het eerste dat God de Verhevene heeft opgedragen aan religieuze verplichtingen, het eerste waarop de gelovige wordt afgerekend en het laatste gebod van de Gezant Gods (vrede zij met hem) dat hij zijn geloofsgemeenschap adviseerde bij het verlaten van deze wereld. En het is het laatste wat van het geloof werd geschonden. God de Verhevene heeft het bevel gegeven tot behoud van het gebed onder alle omstandigheden, bij vestiging en reizen, bij veiligheid en angst, Hij heeft gezegd: {Houdt jullie aan de…

Tijdstippen van het gebed

Het aantal verplichte gebeden voor de moslim is vijf per etmaal en dat is volgens de traditie van al-‘Araabi. Hij kwam bij de Gezant Gods (vrede zij met hem) en zei: “Oh Gezant Gods zeg mij wat God mij verplicht aan gebeden”. Toen heeft hij gezegd: “Vijf gebeden buiten de vrijwillige om”. Vervolgens vroeg hij en antwoordde de Gezant Gods (vrede zij met hem) over de rest van de wetten van de islam en hij zei: “Ik zweer bij God die jou heeft vereerd. Ik doe niet meer en niet minder dan dat God voor mij verplicht heeft gesteld”. De Gezant Gods (vrede zij met hem) zei toen: “Je zal slagen als je de waarheid spreekt”. Overgeleverd door al-Bukhaari en Muslim. God de Verhevene heeft voor ieder gebed bepaalde tijdstippen…

De gebedsoproep (adhaan) en de gebedsaankondiging (iqaama)

De gebedsoproep is het aanroepen van het tijdstip van gebed en de vorm ervan is: 4x Allahu akbar (God is de grootste), 2x ashhadu an la ilaha illAllah (Ik getuig dat er geen God is dan God), 2x ashhadu anna Muhammadan rasulullah (Ik getuig dat Muhammad Zijn Gezant is), 2x hayy ala’ssalaat (Haast u naar het gebed), 2x hayy ala’lfalaah (Haast u naar het welbehagen), 2xAllahu akbar (God is de grootste), la ilaha illAllah. (Er is geen God dan God). En in de iqaama zegt men hayy ala’l-falaah (Haast u naar het welbehagen), en 2x qad qaamat assalaat (Het gebed staat op het punt te beginnen). De gebedsoproep en de gebedsaankondiging zijn bevestigd naar het voorbeeld van de Gezant Gods (vrede zij met hem) om de plichten uit te voeren,…

Voorwaarden van het gebed

De voorwaarden voor het gebed: de verplichtingen om te doen voor degene die bidt voordat hij het gebed aanvangt, want als één ervan wordt weggelaten is het gebed ongeldig. En de voorwaarden van het gebed zijn: Kennis van aanvang van het tijdstip, een sterk vermoeden volstaat. De Verhevene heeft gezegd: {De salaat is voor de gelovigen een voorschrift voor bepaalde tijden}(al-Nisa’i 103). Reinheid van het lichaam: volgens de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem): “doe de kleine wassing en was uw geslachtsdeel”–dat wil zeggen verwijder de afscheiding”. Overgeleverd door al-Bukhaari. En de kleding, volgens de woorden van de Verhevene: {Jouw kleren, reinig ze} (al-Mudatthir: 4). En de plaats, volgens zijn bevel (vrede zij met hem) met het gieten van water over de urine van een zekere bedoeïen…

De plichten van het gebed

De plichten van het gebed of haar zuilen, dat zijn de handelingen die degene die bidt moet verrichten tijdens het gebed, waarvan geldt dat als hij er een weglaat zijn gebed ongeldig is. De plichten van het gebed zijn: De intentie (niyya): dat is dat men de intentie heeft om het gebed uit te voeren vanuit zijn ziel. De plek ervan is in het hart. Daarom hoeft men het niet hardop uit te spreken. Een uitspraak daarover is niet te herleiden tot de Gezant Gods (vrede zij met hem) Het uitspreken van de woorden God is de grootste (Allahu akbar) bij het begin van het gebed en men zegt Allahu akbar. En dit is volgens de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “de sleutel van het gebed is…

De aanbevolen handelingen van het gebed

De aanbevolen handelingen van het gebed zijn de handelingen die aanbevelenswaardig geacht worden voor degene die bidt. Hij onderhoudt het om beloning in het hiernamaals te verkrijgen en als hij het nalaat is zijn gebed ongeldig. De aanbevolen handelingen zijn: Het opheffen van de handen tijdens het zeggen van “God is de grootste” evenwijdig met de duimen bij de oorlelletjes of de schouders, met de handpalmen naar de gebedsrichting. Het is ook aanbevelenswaardig om de handen op te heffen bij de kniebuiging (ruku’) en bij het zich opheffen daarvan. Dat is de mening van de meeste rechtsgeleerden die niet in strijd zijn met elkaar behalve de Hanafieten en sommige Malikieten. Het plaatsen van de rechterhand op de linker op de borst, eronder of onder de navel. Dit alles staat geschreven…

Wat maakt het gebed ongeldig?

Het nalaten van één van de voorwaarden of verplichtingen van het gebed, volgens de woorden van de Gezant Gods (vrede zij met hem) die tegen al-U’rabi zei (die zijn gebed niet had verbeterd): “Ga terug en bid, want je hebt niet gebeden”. Overgeleverd door de twee sheikhs. Van daaruit werd de ‘awra onthuld, de verandering van de gebedsrichting en het spreken tijdens het gebed. Eten en drinken met opzet, ook al is het een beetje. Zelfs als je het doet terwijl je het vergeten was, uit onwetendheid of als er iets tussen je tanden zat en je het hebt doorgeslikt. Maar het maakt het gebed niet ongeldig volgens de Shafi’ieten en de Hanbalieten. Praten met opzet, over iets wat niet in het belang van het gebed is. Wat betreft het…

De afkeurenswaardige handelingen bij het gebed

Het nalaten van een aanbevolen handeling zoals hiervoor vermeld. Plukken aan kleding of lichaam zonder excuus. De ogen opslaan naar de hemel. Overgeleverd (met afraden) door al-Bukhaari. Het dragen van afleidende kleding. Overgeleverd (met afraden) door de twee sheikhs (al-Bukhaari en Muslim). Bidden op een vuilnisbelt, in een slachterij, op een begraafplaats of midden op de weg. Ook in een badkamer, in een rustplaats voor kamelen en boven het Huis van God (Overgeleverd door Muslim). De kleding van de schouders afdoen en de mouwen opstropen als ze lang zijn. Het bidden in bedrijfskleding als er iets anders aanwezig is, is in strijd is met de gebruiken. De handen in de zij doen: welke plaatsing van de hand dan ook rond het middel. Overgeleverd (met afraden) door de groep (geleerden), behalve…

Wat is geoorloofd in het gebed?

Huilen, jammeren en zuchten volgens de woorden van de Verhevene: {Wanneer de tekenen van de Erbarmer aan hen worden voorgelezen vallen zij eerbiedig buigend neer en huilen}(Maryam: 58). Er is overgeleverd dat de Gezant Gods (vrede zij met hem) huilde tijdens het bidden en Abu Bakr huilde (ook) tijdens zijn gebed. En al-Bukhaari leverde over dat ‘Umar (moge God tevreden over hem zijn) het ochtendgebed verrichtte en hoofdstuk Yusuf reciteerde totdat hij kwam bij de woorden van de Verhevene: {Ik klaag mijn verdriet en droefheid alleen maar aan God}(Yusuf: 86). Hij hoorde zijn gesnik -hoe hard ook-. Volgens de Shafi’ieten maakt het in huilen uitbarsten het gebed niet ongeldig bij één of twee uithalen. Het wenden van het gezicht alleen als het noodzakelijk is, omdat zonder noodzaak “de duivel verduistert…
Close