De Bedevaart

De bedevaart in de Heilige Koran

In de naam van God de Erbarmer, de Barmhartige {En volbrengt voor God de bedevaart en het bezoek. Als jullie verhinderd zijn, brengt dan zoveel offergave als gemakkelijk is en scheert jullie hoofden pas als de offergave zijn bestemming (om geslacht te worden) heeft bereikt, maar als iemand van jullie ziek is of een letsel aan zijn hoofd heeft, dan is er compensatie die bestaat uit vasten of een aalmoes of een offerdier. Als jullie vrij van vrees zijn, dan moet wie van het bezoek tot aan de bedevaart profiteert zoveel offergave brengen als gemakkelijk is. Als iemand niets te geven vindt, dan een vasten van drie dagen tijdens de bedevaart en zeven wanneer jullie teruggekeerd zijn; dat zijn er in totaal tien. Dat is voor diegene van wie de…

De bedevaart in de zuivere Sunna

In dit deel de laatste bedevaart van de Profeet (vrede zij met hem). Zoals vermeld door Djaabir ben ‘Abd Allah (moge God tevreden over hem zijn). De Profeet (vrede zij met hem) leidde de reis, dit is overgeleverd door Muslim en Abu Daawud in deze vorm. Zoals overgeleverd door al-Bukhaari, al-Nasaa’i, al-Tirmidhi en anderen. En dat is de afscheidsbedevaart (de enige) van de Gezant Gods (vrede zij met hem). Wat betreft de rest van wat vermeld is in de Sunna wat verbonden is met de bedevaart. Daarvan bevindt zich veel in de context van de traditie over rechtregels over de bedevaart en de verplichte rituelen. Traditie over de afscheidsbedevaart Volgens Djaabir ben ‘Abd Allah (moge God tevreden over hem zijn): De Gezant Gods (vrede zij met hem) deed negen jaar…

De rechtsregels, de verdienste, de voorwaarden en andere vraagstukken

God de Verhevene zei: {Het eerste huis dat voor de mensen werd neergezet is dat in Bakka [dwz Mekka]; gezegend is het een leidraad voor de wereldbewoners. Er in zijn duidelijke tekenen; het is de standplaats van Ibrahim: wie er binnen treedt is veilig. Het is voor de mensen een plicht jegens God om op bedevaart naar het huis te gaan; voor wie in staat is daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is…God heeft de wereldbewoners niet nodig} (Aal ‘Imraan: 96, 97). Ten eerste: de bedevaart: Dat wil zeggen het gaan naar Mekka voor het uitvoeren van de rituelen. En het is één van de vijf zuilen van de islam, volgens de bekende geldige traditie. De vastgestelde religieuze verplichtingen zijn noodzakelijk; en degene die dat verloochent is ongelovig…

De vastgestelde plaatsen en de gewijde staat (ihraam)

De vastgestelde plaatsen Dat zijn twee soorten: Ten eerste: de plaatsen in tijd Dat zijn de tijden waarop het goed is iets te doen aan rituelen van de bedevaart. De Verhevene zei:{voor de bedevaart zijn de maanden bekend} dat wil zeggen de tijd van activiteiten van de bedevaart in de vastgestelde maanden. De schriftgeleerden zijn het met elkaar eens dat de maanden van de bedevaart Shawwaal (10e maand), Dhu’l-Qa’da (11e maand) en tien dagen van Dhu’l-Hidja (12e maand) zijn. Imam Malik beschouwt de maand Dhu’l-Hidja in zijn geheel als één van de bedevaartmaanden. De gewijde staat (ihraam) van de bedevaart aannemen vóór het begin van de maanden van de bedevaart is geldig maar wel met afkeuren van de meeste schriftgeleerden. Ten tweede: de vastgestelde plaatsen bij Mekka Dat zijn de…

Soorten variaties van de bedevaart

Het uitvoeren van de verplichte bedevaart kan op drie manieren: ifraad (alleen de bedevaart), qiraan (het combineren van de bedevaart en de kleine bedevaart) en tamattu’ (het combineren van de bedevaart en de kleine bedevaart met een onderbreking ertussen). Het is goed voor de moslim om zodra hij in de gewijde staat gaat te bepalen welke van deze manieren hij wil. Als hij één van de manieren doet terwijl hij in de gewijde staat is zonder dat hij één van de manieren bepaald heeft, dan zijn de gewijde staat en de bedevaart wel geldig. Het is toegestaan voor degene die de intentie had om de tamattu’ te doen om zijn mening te wijzigen en de qiraan te doen. Zoals het ook is toegestaan voor degene die de ifraad wilde doen,…

De zuilen van de bedevaart, de verplichtingen en de gebruiken

Wij zullen ons in dit hoofdstuk beperken tot de studie over de onderdelen van de bedevaart, de verplichtingen en de speciale goede gebruiken. Wat de verboden van de bedevaart betreft dat zijn de verboden voor  degene in de gewijde staat. Het onderdeel en de verplichtingen zijn beiden vereist met dwang. Het verschil tussen hun beide is dat het laten van een van de onderdelen leidt het tot het voorbij gaan van de bedevaart. Wat het laten van de verplichtingen betreft, misschien wordt men gedwongen tot een vervangende plicht. Wij verzamelden de onderdelen van de bedevaart met de verplichtingen in het eerste hoofdstuk, kijkend naar de meningen van de rechtscholen en hun verschillen. Ten eerste: de gewijde staat (ihraam): Dat is een onderdeel volgens de meerderheid en onder hen zijn de…

Het einde van de rituelen van de bedevaart

Ten eerste: het einde van de rituelen van de bedevaart door uit de gewijde staat te gaan. Het is in twee stadia: Het eerste uit de gewijde staat gaan: het volbrengen van twee van de drie taken: Het gooien naar de zuil ‘Aqaba, het scheren en de rondgang (al-ifada). Alle verboden van de gewijde staat zijn weer toegestaan behalve de vrouw. Het tijdstip om deze drie taken uit te voeren is bij het ochtendgloren van de dag al-Nahr (of middernacht volgens de Shafi’ieten). Het tweede uit de gewijde staat gaan: het volbrengen van de derde taak, alles is weer toegestaan  tot en met de vrouwen. Deze uit de gewijde staat gaan wordt volbracht op de dag al-Nahr. De bedevaartganger volbrengt de rituelen in Mina en terwijl hij niet meer in…

De rituelen in chronologische volgorde

Wij willen in dit hoofdstuk de rituelen van de bedevaart samenvatten om zo de chronologische volgorde te beschouwen. En dat om het begrijpen makkelijker te maken voor de (kleine) bedevaartgangers.  Wij verdelen het in vier delen: Ten eerste: de vaststelling van het uitvoeren van de bedevaart als men de plaatsen rond Mekka (Miqaat)  bereikt: Voor degene die besluit de verplichte bedevaart te maken wordt aanbevolen de lopende zaken met mensen af te handelen. Neem afscheid van je vrienden. Betaal de schulden af, of stel een waarnemer aan voor het afhandelen van de zaken. Schrijf een testament en stel je ouders tevreden. Wend je af van alle zonden. Hij wenst dat zijn kosten eerlijk zijn en vrij van onduidelijkheden en zorg voor veel proviand. Geen ruzie maken over wat hij koopt…

Het bezoek aan al-Medina al-Munawwara

Volgens Sa’id ben al-Musayyib, Abu Huraira (moge God tevreden over hem zijn) en volgens de Profeet (vrede zij met hem) is er gezegd: “Bereid jezelf niet voor op een reis, behalve naar drie heilige moskeeën: de Masjid al-Haraam (Mekka), deze Masjid (Medina) en de Masjid al-Aqsa (Jeruzalem)”. Overgeleverd door de twee sheikhs en Abu Daawud. Volgens Djaabir (moge God tevreden over hem zijn) is het zo dat de Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft gezegd: “een gebed in mijn moskee is beter dan duizend gebeden waar dan ook, behalve als het de Heilige Moskee (Masjid al-Haraam) is, een gebed daar is beter dan 100.000 gebeden waar dan ook”. Overgeleverd door Ahmad met een geldige overleveringsketen. Volgens Anas ben Malik is het zo dat de Gezant Gods (vrede zij met…

De kleine bedevaart (‘umra)

Ten eerste: haar definitie en rechtmatigheid: De kleine bedevaart is het bezoek. Bedoeld wordt hier het bezoek aan de Ka’ba om de speciale rituelen uit te voeren. De Gezant Gods (vrede zij met hem) heeft gezegd: “de kleine bedevaart in Ramadan is gelijk aan de bedevaart (hadj)”. Overgeleverd door Ahmad en Ibn Maajah. Dat betekent dat de beloning ervan gelijk staat aan de beloning van de niet-voorgeschreven bedevaart. Maar de voorgeschreven bedevaart vervalt hiermee niet. Hij heeft gezegd: “Tussen een kleien bedevaart en de volgende is een boetedoening voor de zonden die in de tussentijd zijn begaan. En de gezegende bedevaart volgens de manier van de Profeet (vrede zij met hem) heeft geen andere beloning dan het Paradijs”. Overgeleverd door de twee sheikhs en Ahmad. Bij de meeste schriftgeleerden is…
Close