Aanbidding

De definitie van zakaat, de rechtsregels en de verboden

De definitie Zakaat is een afgesproken deel van de bezittingen waarover God de Verhevene heeft bevolen dat het genomen moet worden en besteed aan de rechthebbenden. Zakaat wordt ook wel aalmoes genoemd. De Verhevene zei:{ …de aalmoezen zijn voor de armen en de behoeftigen…}(al-Tawba: 60). En met de aalmoes wordt hier de verplichte zakaat bedoeld en dit is geen vrijwillige gift. Al-Mawardi zei: “een aalmoes is zakaat en zakaat is een aalmoes, de naam verschilt, maar de betekenis is hetzelfde”. De oorsprong De verplichting van de zakaat kreeg zijn definitieve vorm in al-Madina al-Munawwara. De nisaab (minimum hoeveelheid goederen waarover zakaat betaald moet worden) en de hoeveelheid werden vastgesteld. En de bezittingen waarover het verplicht is, en de banken die het moeten (in-)wisselen. En de staat is verantwoordelijk voor de…

De doelen van de zakaat en de oorsprong ervan

De zakaat is één van de belangrijkste voorschriften van de Islam. In de Koran wordt het (samen met het gebed) genoemd in 28 verzen. De zakaat in de islam verschilt van alle andere belastingregelingen van de mensheid. Terwijl de belasting enkel en alleen tot doel heeft geld te ontvangen voor de uitvoering van de politiek van de staat en hun plannen zien wij dat de zakaat wordt gebruikt voor het realiseren van meerdere doelen en in gescheiden delen van het leven van een individu en de maatschappij. Het is ten eerste een religieus voorschrift waarmee de moslim zijn wens uitdrukt voor de goedkeuring van God. En zijn intentie wordt daarmee ingewilligd, om bij God in genade te komen, om het goede te doen, dat is het hoofddoel van mensen op…

Wassing met aarde (tayammum)

De definitie en de rechtmatigheid ervan. De bedoeling hebben om de wassing met schone aarde te doen, het op een specifieke manier te gebruiken, en met de intentie zich voor te bereiden op het gebed enzovoorts. De Verhevene heeft gezegd: {en als jullie ziek zijn of op reis of als iemand van het toilet komt of met vrouwen omgang heeft gehad en jullie vinden geen water, zoekt dan goede kale grond en wrijft jullie gezichten en handen. God is lankmoedig en vergevend}(al-Nisa:43). De wassing met aarde doet men in de plaats van de kleine en de grote wassing op dezelfde manier als de andere twee. De reden wanneer de wassing met aarde is toegestaan.  De reden dat de wassing met aarde is toegestaan is het niet aanwezig zijn van water…

Regels van moskeeën

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De grond werd voor mij als een moskee gemaakt en als een reinigingsmiddel. Dus als je je bewust bent van het gebed, bid dan”. Overgeleverd door al-Nasaa’i. De Gezant Gods (vrede zij met hem) spoorde aan tot het bouwen van moskeeën, hij zei: “wie een moskee voor God bouwt verlangt naar de aanwezigheid van God, voor hem laat God een huis bouwen in het Paradijs”. Allen waren het erover eens. Het is naar voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem), dat de moslim zodra hij zijn huis uitgaat richting de moskee om de volgende smeekbede in acht te nemen: “O God, breng licht in mijn hart, in mijn gezichtsvermogen en in mijn gehoor. En licht, rechts van mij licht, achter mij…

De bedevaart in de Heilige Koran

In de naam van God de Erbarmer, de Barmhartige {En volbrengt voor God de bedevaart en het bezoek. Als jullie verhinderd zijn, brengt dan zoveel offergave als gemakkelijk is en scheert jullie hoofden pas als de offergave zijn bestemming (om geslacht te worden) heeft bereikt, maar als iemand van jullie ziek is of een letsel aan zijn hoofd heeft, dan is er compensatie die bestaat uit vasten of een aalmoes of een offerdier. Als jullie vrij van vrees zijn, dan moet wie van het bezoek tot aan de bedevaart profiteert zoveel offergave brengen als gemakkelijk is. Als iemand niets te geven vindt, dan een vasten van drie dagen tijdens de bedevaart en zeven wanneer jullie teruggekeerd zijn; dat zijn er in totaal tien. Dat is voor diegene van wie de…

De bedevaart in de zuivere Sunna

In dit deel de laatste bedevaart van de Profeet (vrede zij met hem). Zoals vermeld door Djaabir ben ‘Abd Allah (moge God tevreden over hem zijn). De Profeet (vrede zij met hem) leidde de reis, dit is overgeleverd door Muslim en Abu Daawud in deze vorm. Zoals overgeleverd door al-Bukhaari, al-Nasaa’i, al-Tirmidhi en anderen. En dat is de afscheidsbedevaart (de enige) van de Gezant Gods (vrede zij met hem). Wat betreft de rest van wat vermeld is in de Sunna wat verbonden is met de bedevaart. Daarvan bevindt zich veel in de context van de traditie over rechtregels over de bedevaart en de verplichte rituelen. Traditie over de afscheidsbedevaart Volgens Djaabir ben ‘Abd Allah (moge God tevreden over hem zijn): De Gezant Gods (vrede zij met hem) deed negen jaar…

De rechtsregels, de verdienste, de voorwaarden en andere vraagstukken

God de Verhevene zei: {Het eerste huis dat voor de mensen werd neergezet is dat in Bakka [dwz Mekka]; gezegend is het een leidraad voor de wereldbewoners. Er in zijn duidelijke tekenen; het is de standplaats van Ibrahim: wie er binnen treedt is veilig. Het is voor de mensen een plicht jegens God om op bedevaart naar het huis te gaan; voor wie in staat is daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is…God heeft de wereldbewoners niet nodig} (Aal ‘Imraan: 96, 97). Ten eerste: de bedevaart: Dat wil zeggen het gaan naar Mekka voor het uitvoeren van de rituelen. En het is één van de vijf zuilen van de islam, volgens de bekende geldige traditie. De vastgestelde religieuze verplichtingen zijn noodzakelijk; en degene die dat verloochent is ongelovig…

De vastgestelde plaatsen en de gewijde staat (ihraam)

De vastgestelde plaatsen Dat zijn twee soorten: Ten eerste: de plaatsen in tijd Dat zijn de tijden waarop het goed is iets te doen aan rituelen van de bedevaart. De Verhevene zei:{voor de bedevaart zijn de maanden bekend} dat wil zeggen de tijd van activiteiten van de bedevaart in de vastgestelde maanden. De schriftgeleerden zijn het met elkaar eens dat de maanden van de bedevaart Shawwaal (10e maand), Dhu’l-Qa’da (11e maand) en tien dagen van Dhu’l-Hidja (12e maand) zijn. Imam Malik beschouwt de maand Dhu’l-Hidja in zijn geheel als één van de bedevaartmaanden. De gewijde staat (ihraam) van de bedevaart aannemen vóór het begin van de maanden van de bedevaart is geldig maar wel met afkeuren van de meeste schriftgeleerden. Ten tweede: de vastgestelde plaatsen bij Mekka Dat zijn de…

Soorten variaties van de bedevaart

Het uitvoeren van de verplichte bedevaart kan op drie manieren: ifraad (alleen de bedevaart), qiraan (het combineren van de bedevaart en de kleine bedevaart) en tamattu’ (het combineren van de bedevaart en de kleine bedevaart met een onderbreking ertussen). Het is goed voor de moslim om zodra hij in de gewijde staat gaat te bepalen welke van deze manieren hij wil. Als hij één van de manieren doet terwijl hij in de gewijde staat is zonder dat hij één van de manieren bepaald heeft, dan zijn de gewijde staat en de bedevaart wel geldig. Het is toegestaan voor degene die de intentie had om de tamattu’ te doen om zijn mening te wijzigen en de qiraan te doen. Zoals het ook is toegestaan voor degene die de ifraad wilde doen,…

De zuilen van de bedevaart, de verplichtingen en de gebruiken

Wij zullen ons in dit hoofdstuk beperken tot de studie over de onderdelen van de bedevaart, de verplichtingen en de speciale goede gebruiken. Wat de verboden van de bedevaart betreft dat zijn de verboden voor  degene in de gewijde staat. Het onderdeel en de verplichtingen zijn beiden vereist met dwang. Het verschil tussen hun beide is dat het laten van een van de onderdelen leidt het tot het voorbij gaan van de bedevaart. Wat het laten van de verplichtingen betreft, misschien wordt men gedwongen tot een vervangende plicht. Wij verzamelden de onderdelen van de bedevaart met de verplichtingen in het eerste hoofdstuk, kijkend naar de meningen van de rechtscholen en hun verschillen. Ten eerste: de gewijde staat (ihraam): Dat is een onderdeel volgens de meerderheid en onder hen zijn de…
Close