Dit is Islam

Islam staat voor vrijheid van geloof!

Islam biedt de mensen, betreffende het geloof, volledige vrijheid aan, in een zeer duidelijke taal. Dat geldt al sinds de islam voor eerst werd geopenbaard, en het vormt de basis van de huidige islamitische moraliteit. De verzen (2:256) zijn wat dat betreft volkomen duidelijk: Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling, en hij die de Thaghoet verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend. Volgens de islam hebben de mensen de vrijheid om te kiezen welk geloof zij willen volgen, en niemand kan de anderen daartoe verplichten. Wel heeft een moslim de plicht om over de islam te informeren, en het bestaan van God te verklaren, om…

Het laten van datgene wat je niets aangaat

Aboe Hoerayrah overlevert: “De Profeet zei:“Wat blijk geeft van iemands goede Islam, is dat hij datgene laat wat hem niet aangaat.” (Een goede overlevering. Overgeleverd door at-Tirmidhi en anderen) Uitleg Deze overlevering is één van de grondslagen van de Islamitische gedragscode en is een leidraad voor iedere moslim. De moslim wordt geacht zichzelf niet te vermoeien met datgene wat hem niet aangaat en dient zich alleen te concentreren op zijn eigen zaken. Wat leert deze overlevering ons?  De mate waarin de regels van de Islam worden nageleefd, kan van persoon tot persoon verschillen. Het laten van datgene wat een persoon niet aangaat, geeft blijk van iemands goede Islam.  Het zich niet bezig houden met andermans zaken stelt de dienaar in staat om zijn tijd beter te gebruiken voor…

De zuilen van de Islam

Aboe c Abdur-Rahman c Abdullah ibnoe c Omar ibnoel-Khattaab overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen:“De Islam is gebouwd op vijf (zuilen): het getuigen dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, het verrichten van het gebed, het betalen van de zakaah (armenbelasting), het verrichten van de haddj (bedevaart) naar het (Heilige) Huis (in Mekka) en het vasten in (de maand) Ramadan.” (Overgeleverd door al-Boekhaari en Moeslim) Uitleg: In deze overlevering maakt de Profeet duidelijk dat de Islam te vergelijken is met een bouwwerk dat een persoon van schaduw voorziet en zowel interne als externe bescherming biedt. De Profeet vertelt dat de Islam op vijf zuilen is gebouwd, namelijk: Het getuigen dat niets of niemand het recht…

De daden worden beoordeeld op basis van de intentie

De leider der gelovigen, Aboe Hafs, c Omar ibnoel-Khattaab overlevert: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah zeggen: “Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en iedere mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een (ware) emigratie omwille van Allah en Zijn Boodschapper . En als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te huwen, dan is zijn emigratie omwille van datgene waarvoor hij is geëmigreerd.” (Overgeleverd door de twee meest weledele hadithgeleerden, Imam al-Boekhaari en Imam Moeslim, in hun twee authentieke hadithboeken, die de meest authentieke hadithboeken zijn die ooit zijn opgesteld) Uitleg: Deze overlevering is van groot belang als het gaat om de daden van het…

Al-‘Aqidah Al-Wasitiyah

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof is aan Allah, die zijn Boodschapper met leiding en de ware religie (Islam) heeft gestuurd die het verheven heeft gemaakt aan alle andere religies. Allah is de beste Getuige, en ik getuig dat er geen God is dan Allah en dat Hij geen deelgenoten heeft. Ik geloof in de eenheid van Allah. Ik getuig dat Mohammed zijn Dienaar en Boodschapper is. Moge Allah hem veelvuldig zegenen en zijn familie en zijn Metgezellen. Dit is het geloof van de geredde groep, de overwinnaars op de Dag des Oordeels, de mensen van de Soenah en Jama’ah (het geloof in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Wederopstanding uit de dood, het geloof in het Lot, zowel het goede als het slechte). Onderdeel van het…

De definitie van zakaat, de rechtsregels en de verboden

De definitie Zakaat is een afgesproken deel van de bezittingen waarover God de Verhevene heeft bevolen dat het genomen moet worden en besteed aan de rechthebbenden. Zakaat wordt ook wel aalmoes genoemd. De Verhevene zei:{ …de aalmoezen zijn voor de armen en de behoeftigen…}(al-Tawba: 60). En met de aalmoes wordt hier de verplichte zakaat bedoeld en dit is geen vrijwillige gift. Al-Mawardi zei: “een aalmoes is zakaat en zakaat is een aalmoes, de naam verschilt, maar de betekenis is hetzelfde”. De oorsprong De verplichting van de zakaat kreeg zijn definitieve vorm in al-Madina al-Munawwara. De nisaab (minimum hoeveelheid goederen waarover zakaat betaald moet worden) en de hoeveelheid werden vastgesteld. En de bezittingen waarover het verplicht is, en de banken die het moeten (in-)wisselen. En de staat is verantwoordelijk voor de…

De doelen van de zakaat en de oorsprong ervan

De zakaat is één van de belangrijkste voorschriften van de Islam. In de Koran wordt het (samen met het gebed) genoemd in 28 verzen. De zakaat in de islam verschilt van alle andere belastingregelingen van de mensheid. Terwijl de belasting enkel en alleen tot doel heeft geld te ontvangen voor de uitvoering van de politiek van de staat en hun plannen zien wij dat de zakaat wordt gebruikt voor het realiseren van meerdere doelen en in gescheiden delen van het leven van een individu en de maatschappij. Het is ten eerste een religieus voorschrift waarmee de moslim zijn wens uitdrukt voor de goedkeuring van God. En zijn intentie wordt daarmee ingewilligd, om bij God in genade te komen, om het goede te doen, dat is het hoofddoel van mensen op…

De basis is dat de dingen toegestaan zijn.

Het eerste asl of principe dat door de Islam ingesteld werd, is dat de dingen die Allah geschapen heeft alsook de opbrengsten ervan voor de mens bedoeld zijn en dus ook zijn toegestaan. Niets is Haram, behalve wat door een duidelijke en expliciete nas4 als Haram is vastgesteld5 door de Wetgever Allah Soebhanahoe wa Ta’ala. Als de nas niet duidelijk is, zoals bijvoorbeeld in het geval van een zwakke Hadith, of als er niet expliciet een verbod in staat, blijft het oorspronkelijke principe dat de dingen geoorloofd zijn, van kracht. De Islamitische geleerden hebben het principe van wezenlijke bruikbaarheid en geoorloofdheid van dingen afgeleid van duidelijke verzen uit de Qor’aan. Allah zegt, bijvoorbeeld: “Hij is het, Die alles, wat op aarde is, voor u schiep” (Q.2:29) “En Hij heeft alles…

Alles wat naar het Harame leidt, is zelf ook Haram.

Een ander Islamitisch principe is, dat als iets verboden is, alles wat ertoe leidt ook verboden is. Hiermee heeft de Islam de bedoeling om alle wegen, die naar het Haram leiden te blokkeren. Bijvoorbeeld, de Islam heeft seks buiten het huwelijk verboden, het heeft ook alles verboden, wat dit aanlokkelijk maakt of wat ertoe leidt, zoals verleidelijke kleding, privéafspraakjes en vrijblijvende omgang tussen mannen en vrouwen, het afschilderen van naaktfiguren, pornografische lectuur, obscene liederen enz. enz. In overeenstemming hiermee hebben Islamitische juristen het criterium vastgesteld, dat alles wat het Harame bevordert of ertoe leidt, zelf Haram is. Een zelfde principe is dat de verbodsovertreding niet beperkt is tot degene, die hem begaat, maar zich uitstrekt tot degenen, die hem hierbij geholpen hebben, mentaal of materieel; een ieder wordt verantwoordelijk voor…

Wassing met aarde (tayammum)

De definitie en de rechtmatigheid ervan. De bedoeling hebben om de wassing met schone aarde te doen, het op een specifieke manier te gebruiken, en met de intentie zich voor te bereiden op het gebed enzovoorts. De Verhevene heeft gezegd: {en als jullie ziek zijn of op reis of als iemand van het toilet komt of met vrouwen omgang heeft gehad en jullie vinden geen water, zoekt dan goede kale grond en wrijft jullie gezichten en handen. God is lankmoedig en vergevend}(al-Nisa:43). De wassing met aarde doet men in de plaats van de kleine en de grote wassing op dezelfde manier als de andere twee. De reden wanneer de wassing met aarde is toegestaan.  De reden dat de wassing met aarde is toegestaan is het niet aanwezig zijn van water…
Close