Dit is Islam

Al-‘Aqidah Al-Wasitiyah

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof is aan Allah, die zijn Boodschapper met leiding en de ware religie (Islam) heeft gestuurd die het verheven heeft gemaakt aan alle andere religies. Allah is de beste Getuige, en ik getuig dat er geen God is dan Allah en dat Hij geen deelgenoten heeft. Ik geloof in de eenheid van Allah. Ik getuig dat Mohammed zijn Dienaar en Boodschapper is. Moge Allah hem veelvuldig zegenen en zijn familie en zijn Metgezellen. Dit is het geloof van de geredde groep, de overwinnaars op de Dag des Oordeels, de mensen van de Soenah en Jama’ah (het geloof in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Wederopstanding uit de dood, het geloof in het Lot, zowel het goede als het slechte). Onderdeel van het…

De definitie van zakaat, de rechtsregels en de verboden

De definitie Zakaat is een afgesproken deel van de bezittingen waarover God de Verhevene heeft bevolen dat het genomen moet worden en besteed aan de rechthebbenden. Zakaat wordt ook wel aalmoes genoemd. De Verhevene zei:{ …de aalmoezen zijn voor de armen en de behoeftigen…}(al-Tawba: 60). En met de aalmoes wordt hier de verplichte zakaat bedoeld en dit is geen vrijwillige gift. Al-Mawardi zei: “een aalmoes is zakaat en zakaat is een aalmoes, de naam verschilt, maar de betekenis is hetzelfde”. De oorsprong De verplichting van de zakaat kreeg zijn definitieve vorm in al-Madina al-Munawwara. De nisaab (minimum hoeveelheid goederen waarover zakaat betaald moet worden) en de hoeveelheid werden vastgesteld. En de bezittingen waarover het verplicht is, en de banken die het moeten (in-)wisselen. En de staat is verantwoordelijk voor de…

De doelen van de zakaat en de oorsprong ervan

De zakaat is één van de belangrijkste voorschriften van de Islam. In de Koran wordt het (samen met het gebed) genoemd in 28 verzen. De zakaat in de islam verschilt van alle andere belastingregelingen van de mensheid. Terwijl de belasting enkel en alleen tot doel heeft geld te ontvangen voor de uitvoering van de politiek van de staat en hun plannen zien wij dat de zakaat wordt gebruikt voor het realiseren van meerdere doelen en in gescheiden delen van het leven van een individu en de maatschappij. Het is ten eerste een religieus voorschrift waarmee de moslim zijn wens uitdrukt voor de goedkeuring van God. En zijn intentie wordt daarmee ingewilligd, om bij God in genade te komen, om het goede te doen, dat is het hoofddoel van mensen op…

De basis is dat de dingen toegestaan zijn.

Het eerste asl of principe dat door de Islam ingesteld werd, is dat de dingen die Allah geschapen heeft alsook de opbrengsten ervan voor de mens bedoeld zijn en dus ook zijn toegestaan. Niets is Haram, behalve wat door een duidelijke en expliciete nas4 als Haram is vastgesteld5 door de Wetgever Allah Soebhanahoe wa Ta’ala. Als de nas niet duidelijk is, zoals bijvoorbeeld in het geval van een zwakke Hadith, of als er niet expliciet een verbod in staat, blijft het oorspronkelijke principe dat de dingen geoorloofd zijn, van kracht. De Islamitische geleerden hebben het principe van wezenlijke bruikbaarheid en geoorloofdheid van dingen afgeleid van duidelijke verzen uit de Qor’aan. Allah zegt, bijvoorbeeld: “Hij is het, Die alles, wat op aarde is, voor u schiep” (Q.2:29) “En Hij heeft alles…

Alles wat naar het Harame leidt, is zelf ook Haram.

Een ander Islamitisch principe is, dat als iets verboden is, alles wat ertoe leidt ook verboden is. Hiermee heeft de Islam de bedoeling om alle wegen, die naar het Haram leiden te blokkeren. Bijvoorbeeld, de Islam heeft seks buiten het huwelijk verboden, het heeft ook alles verboden, wat dit aanlokkelijk maakt of wat ertoe leidt, zoals verleidelijke kleding, privéafspraakjes en vrijblijvende omgang tussen mannen en vrouwen, het afschilderen van naaktfiguren, pornografische lectuur, obscene liederen enz. enz. In overeenstemming hiermee hebben Islamitische juristen het criterium vastgesteld, dat alles wat het Harame bevordert of ertoe leidt, zelf Haram is. Een zelfde principe is dat de verbodsovertreding niet beperkt is tot degene, die hem begaat, maar zich uitstrekt tot degenen, die hem hierbij geholpen hebben, mentaal of materieel; een ieder wordt verantwoordelijk voor…

Wassing met aarde (tayammum)

De definitie en de rechtmatigheid ervan. De bedoeling hebben om de wassing met schone aarde te doen, het op een specifieke manier te gebruiken, en met de intentie zich voor te bereiden op het gebed enzovoorts. De Verhevene heeft gezegd: {en als jullie ziek zijn of op reis of als iemand van het toilet komt of met vrouwen omgang heeft gehad en jullie vinden geen water, zoekt dan goede kale grond en wrijft jullie gezichten en handen. God is lankmoedig en vergevend}(al-Nisa:43). De wassing met aarde doet men in de plaats van de kleine en de grote wassing op dezelfde manier als de andere twee. De reden wanneer de wassing met aarde is toegestaan.  De reden dat de wassing met aarde is toegestaan is het niet aanwezig zijn van water…

Het is verboden om wat Haram is, valselijk voor te doen als Halal.

Zoals de Islam alles verboden heeft wat tot het Harame leidt, heeft het ook verboden, dat men zijn toevlucht neemt in formele wettiging om wat Haram is te kunnen doen, door middel van kromme redeneringen en door Satan geïnspireerde excuses. De joden zijn met name voor zulke praktijken berispt. De Profeet (vzmh) zei: “Handel niet als de Joden die Allah’s verboden door ondeugdelijke excuses, formeel wettig gemaakt hebben.”23 Dit refereert naar het feit, dat Allah de joden verboden had op Sabbat (zaterdag) te jagen. Om dit verbod te ontwijken, groeven zij geulen op vrijdag, zodat de vis er op zaterdag in zou vallen en zij hem op zondag konden vangen. Degenen, die hun toevlucht zoeken in rationalisering en excuses om hun praktijken te rechtvaardigen, beschouwen zulke handelingen als wettig, maar…

Regels van moskeeën

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De grond werd voor mij als een moskee gemaakt en als een reinigingsmiddel. Dus als je je bewust bent van het gebed, bid dan”. Overgeleverd door al-Nasaa’i. De Gezant Gods (vrede zij met hem) spoorde aan tot het bouwen van moskeeën, hij zei: “wie een moskee voor God bouwt verlangt naar de aanwezigheid van God, voor hem laat God een huis bouwen in het Paradijs”. Allen waren het erover eens. Het is naar voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem), dat de moslim zodra hij zijn huis uitgaat richting de moskee om de volgende smeekbede in acht te nemen: “O God, breng licht in mijn hart, in mijn gezichtsvermogen en in mijn gehoor. En licht, rechts van mij licht, achter mij…

Twijfelachtige zaken dienen vermeden te worden.

Dankzij Allah’s genade aan de mensen zijn zij niet in onwetendheid omtrent het Halal en Haram gebleven. Hij heeft hen zelfs heel duidelijk gemaakt, wat Halal is en hen uitgelegd wat Haram is. Zoals Hij zegt: “Terwijl Hij al reeds heeft uitgelegd wat Hij u heeft verboden” (Q.6:119) In overeenstemming daarmee mag men het Halal doen en moet men het Harame vermijden, zolang men de keuze hieruit heeft. Er is echter tussen het duidelijke Halal en het duidelijke Harame een grijs tussengebied. Dit is het terrein van hetgeen twijfelachtig is. Sommige mensen zijn niet in staat om te beslissen of iets Halal of Haram is. Zulke verwarring kan veroorzaakt worden door een twijfelachtig bewijs of door twijfel aan de toepasbaarheid van de tekst op een bepaalde omstandigheid of een specifieke…

Islam en Astronomie

Moslims hebben altijd een speciaal interesse in astronomie gehad. De maan en de zon zijn van vitaal belang in het dagelijks leven van elke Moslim. Aan de hand van de maan bepalen Moslims het begin en eind van de maanden in hun maankalender. Aan de hand van de zon berekenen de Moslims de tijden voor het gebed en vasten. Het is tevens astronomie waarmee Moslims de precieze richting van de Qiblah bepalen, om richting de Ka’bah in Mekka te staan tijdens het gebed. De meest precieze zonnekalender, superieur aan de Julian, is de Jilali, ontwikkeld onder de supervisie van Umar Khayyam. De Qor’aan bevat vele referenties naar astronomie. “En tot Zijn tekenen behoort ook de schepping der hemelen en der aarde, en de verscheidenheid van uw talen en (huids) – kleuren. En dit zijn voorzeker tekenen voor degenen, die willen begrijpen”. [Qor’aan30:22] Deze…
Close