Wonderen van de Koran

De wetenschappelijke wonderen van de Koran

HOE HET UNIVERSUM IS ONTSTAAN

Het ontstaan van het universum wordt in de Qoer’aan in het volgende vers beschreven:

Hij is de Voortbrenger van de hemelen en de aarde. (Qoer’aan 6:101)

Deze informatie gegeven in de Qoer’aan, is volledig in overeenstemming met de ontdekkingen van de hedendaagse wetenschap. Zoals we al eerder gezegd hebben zijn astrofysici tegenwoordig tot de conclusie gekomen, dat het hele universum, samen met de dimensies van tijd en materie, zijn ontstaan door een grote explosie, die in een oogwenk heeft plaatsgevonden. Deze gebeurtenis staat bekend als de ‘Big Bang’ en bewijst dat het universum uit het niets is geschapen als het resultaat van een explosie uit één enkel punt.

Voor de tijd van de Big Bang, bestond er niet zoiets als materie. Van een toestand van niet-bestaan, waarin noch materie, noch energie en zelfs geen tijd bestond, en wat slechts metafysisch beschreven kan worden, werden materie, tijd en energie, allen in een ogenblik geschapen. Dit feit, pas onlangs ontdekt door de moderne natuurkundigen, werd ons veertienhonderd jaar geleden in de Qoer’aan verteld.


De gevoelige sensoren, aan boord van de COBE ruimtesatelliet, die door de NASA in 1992 gelanceerd werd, legde duidelijke overblijfselen van de Big Bang vast. De ontdekking was een bewijs voor de Big Bang, een wetenschappelijke verklaring voor het feit dat het universum uit het niets is geschapen.

DE EXPANSIE VAN HET UNIVERSUM

Met macht hebben Wij de hemel gebouwd. Waarlijk, Wij zijn in staat om de omvangrijkheid en ruimte daarvan uit te breiden. (Qoer’aan 51:47)In de Qoer’aan die veertienhonderd jaar geleden geopenbaard werd, in een tijd waarin de wetenschap van de astronomie nog primitief was, wordt de expansie van het universum als volgt beschreven:

Het woord ‘hemel’ dat in het bovenstaande vers gebruikt is, komt op verschillende plaatsen in de Qoer’aan voor, in de betekenis van ruimte en universum. Hier wordt het woord weer in die betekenis gebruikt, het zegt dat het universum ‘uitdijt’. En de hedendaagse wetenschap is nu juist tot deze conclusie gekomen!

Aan het begin van de twintigste eeuw hebben de Russische natuurkundige Alexander Friedmann en de Belgische kosmoloog Georges Lemaitre theoretisch uitgerekend dat het universum voortdurend in beweging is en dat het uitdijt.Tot het begin van de twintigste eeuw, was de enige opvatting in de wetenschappelijke wereld dat ‘het universum een constante aard had en dat het sinds onmetelijke tijd bestond’. Het onderzoek, de observaties en berekeningen die door de moderne technologie werden uitgevoerd, hebben echter laten zien dat het universum eigenlijk een begin had, en dat het voortdurend ‘uitdijt’.

Dit feit werd door gegevens verkregen uit observaties in 1929 bevestigd. Terwijl Edwin Hubble, de Amerikaanse astronoom de hemel met zijn telescoop bekeek, ontdekte hij dat de sterren en melkwegstelsels voortdurend van elkaar af bewogen. In een universum waarin alles voortdurend van elkaar af beweegt, betekent dit een voortdurend uitdijend universum. De observaties die de volgende jaren uitgevoerd werden, bevestigden dat het universum voortdurend uitdijt. Dit feit was in de Qoer’aan uitgelegd, terwijl eigenlijk niemand het wist. Dit komt omdat de Qoer’aan het woord van Allah is, de Schepper en de Heerser van het gehele universum.

Vanaf het moment van de Big Bang, dijt het universum met enorme snelheid uit. Wetenschappers vergelijken het uitdijende universum met de oppervlakte van een ballon, die opgeblazen wordt.

HET SCHEIDEN VAN DE HEMELEN EN DE AARDE

Een ander vers over de schepping van de hemelen is het volgende:

Wisten degenen die ongelovigen waren niet dat de hemelen en de aarde als één stuk waren samengevoegd, en dat Wij het vervolgens scheiden? En Wij hebben uit water elk levend ding gemaakt. Zullen zij dan niet geloven?(Qoer’aan 21:30)

Het woord ratq, vertaald als ‘samengevoegd’ wordt in Arabische woordenboeken vertaald als ‘met elkaar vermengd, één geworden’. Het verwijst meestal naar twee verschillende substanties die een geheel vormen. De zinsnede ‘Wij scheiden’ komt van het Arabische werkwoord fataqa wat inhoudt dat iets tot ontstaan komt door het verscheuren of vernietigen van de structuur van zaken die aan elkaar gehecht zijn. Het ontspruiten van een zaadje uit de aarde is één van die gebeurtenissen waar het werkwoord voor gebruikt wordt.

Laten we opnieuw naar het vers kijken met deze kennis in ons achterhoofd. In het vers zijn hemel en aarde eerst het onderwerp van de situatie van de ratq. Zij worden gescheiden (fataqa) als de ene uit de ander voortkomt. Geboeid denken wij aan de eerste momenten van de Big Bang, we zien dat alle materie van het universum op één enkel punt verzameld is. Met andere woorden, alles, de hemelen en de aarde inbegrepen, waren nog niet geschapen en waren in een vermengde onscheidbare toestand. Toen ontplofte dit punt krachtig, en zorgde ervoor dat de materie gescheiden werd.

DE RONDHEID VAN DE AARDE

Hij heeft de hemelen en de aarde in waarheid geschapen. Hij laat de nacht in de dag overgaan en laat de dag in de nacht overgaan. (Qoer’aan 39:5)

De woorden die in de Qoer’aan gebruikt worden om het universum te beschrijven, zijn echt opmerkelijk. In het bovenstaande vers wordt het Arabische woord Takwir gebruikt dat met “vouwen of overgaan” is vertaald. In het Nederlands betekent het: iets over een ander laten gaan, opvouwen als een kledingsstuk wat opzij wordt gelegd. (In een Arabisch woordenboek wordt dit woord gebruikt voor de actie waarin men iets om iets anders heen draait, bijvoorbeeld zoals bij een tulband gedaan wordt als die wordt opgezet.)

De informatie die in dit vers gegeven wordt over de dag en de nacht die in elkaar overgaan, bevat ook accurate informatie over de vorm van de wereld. Want dit kan alleen maar waar zijn als de aarde rond is. Dit houdt in dat in de Qoer’aan, die in de zevende eeuw geopenbaard is, al naar de rondheid van de wereld verwezen werd.

Men moet er wel bij stil staan dat in die tijd het begrip van astronomie en hoe de wereld gezien werd, anders was. Men dacht toen dat de aarde plat was en alle wetenschappelijke berekeningen en uitleg waren op dat geloof gebaseerd. Maar omdat de Qoer’aan het woord van Allah is, werden de woorden gebruikt die het geschiktst waren toen het universum beschreven werd. De Qoer’aan verkondigde deze feiten veertienhonderd jaar geleden, de feiten die wij pas in onze eeuw konden achterhalen.

EEN BESCHERMEND DAK

In de Qoer’aan vestigt Allah onze aandacht op een belangrijke eigenschap van de hemel:

En Wij hebben de hemel tot een dak gemaakt, veilig en goed behoed. Maar toch keren zij zich van haar tekenen af. (Qoer’aan 21:32)


De atmosfeer laat slechts die straling naar de aarde door die voor het leven nodig is. Ultraviolette straling komt bijvoorbeeld maar gedeeltelijk door. Dit is de beste hoeveelheid die planten de mogelijkheid geeft fotosynthese uit te voeren en daarom al het andere leven de mogelijkheid geeft te bestaan.

Deze eigenschap van de hemel is bewezen door wetenschappelijk onderzoek, dat is uitgevoerd in de 20ste eeuw.

De atmosfeer om de aarde heen, heeft een aantal cruciale functies voor de voortzetting van het leven. Grote en kleine meteoren die de aarde naderen, worden door de atmosfeer vernietigd, en tegelijkertijd voorkomt deze dat zij op aarde vallen en aan het leven schade toe brengen.

Verder filtert de atmosfeer de lichtstralen die uit de ruimte komen die schadelijk voor het leven kunnen zijn. Het opvallendst van de atmosfeer is dat het alleen nuttige en onschadelijke straling, zoals zichtbaar licht, bijna ultraviolette straling en radiogolven, door laat gaan. Al deze straling is van levensbelang voor het leven. Straling die bijna ultraviolet is en die maar gedeeltelijk door de atmosfeer heen komt is erg belangrijk voor de fotosynthese van planten en voor de overleving van alle levende wezens. Het leeuwendeel van de intense ultraviolette straling, die door de zon wordt uitgestoten, wordt er door de ozonlaag van de atmosfeer uit gefilterd en slechts een beperkt en essentieel deel van het ultraviolette spectrum bereikt de aarde.

De beschermende functie van de atmosfeer eindigt hier niet. De atmosfeer beschermt de aarde ook tegen de vrieskou uit de ruimte, die ongeveer min 270° C is.

Maar het is niet alleen de atmosfeer die de aarde tegen schadelijke invloeden beschermt. Naast de atmosfeer legt de Van Allen gordel ook een magnetisch veld om de aarde, dit dient ook als een schild tegen de schadelijke straling die onze planeet bedreigt. Deze straling, die voortdurend door de zon en andere sterren wordt uitgestoten, is dodelijk voor levende wezens. Als de Gordel van Allen niet bestond, zou de enorme uitbarsting van energie, die zonnevlammen genoemd wordt en die vaak in de zon voorkomen, het leven op aarde vernietigen.

Dit plaatje laat meteoren zien die op het punt staan op de aarde in te slaan. De hemellichamen die door de ruimte zweven, kunnen een behoorlijke bedreiging voor de aarde vormen. Maar Allah, Die het beste heeft geschapen, heeft de atmosfeer tot een beschermend dak gemaakt. Dankzij deze speciale bescherming, kunnen de meeste meteoren de aarde geen schade toebrengen, want door de atmosfeer worden ze in kleine stukken afgebroken.

Dr. Hugh Ross zegt het volgende over het belang van de Van Allen gordel voor ons leven:

“Eigenlijk heeft de aarde de hoogste dichtheid van alle planeten van ons zonnestelsel. Deze grote kern van ijzer en nikkel is verantwoordelijk voor ons grote magnetische veld. Dit magnetisch veld vormt het Van Allen stralingsschild, dat de aarde tegen stralingsbombardementen beschermt. Als dat schild niet aanwezig zou zijn, zou het leven op aarde niet mogelijk zijn. De enige andere rotsachtige planeet, die iets van een magnetisch veld heeft, is Mercurius – maar de kracht van dat veld is honderd maal minder dan die van de aarde. Zelfs Venus, onze zusterplaneet, heeft geen magnetisch veld. De Van Allen gordel, het stralingsschild, is een ontwerp dat uniek is voor de aarde.1

De meeste mensen die naar de hemel kijken, denken niet aan het beschermende aspect van de atmosfeer. Zij denken er bijna nooit over wat voor soort plaats de wereld zou zijn als deze structuur niet zou bestaan. De bovenstaande foto is van een gigantische krater die door een meteoor veroorzaakt is, een meteoor die in Arizona (VS) naar beneden is gekomen. Als de atmosfeer niet zou bestaan, dan zouden er miljoenen meteoren op de aarde vallen en de aarde zou een onbewoonbare plaats worden. Maar het beschermende aspect van de atmosfeer staat levende wezens toe om in veiligheid te overleven. Dit is beslist de bescherming van Allah voor de mensen, en een wonder dat in de Qoer’aan verkondigd wordt.

De energie, die door slechts één van deze uitbarstingen die in de afgelopen jaren ontdekt is, wordt berekend op de kracht die gelijkstaat aan 100 miljard atoombommen, vergelijkbaar met de bom die op Hiroshima gegooid is. Achtenvijftig uur na de uitbarsting, zag men dat de magnetische naalden van kompassen ongewone bewegingen vertoonden en 250 km boven de atmosfeer van de aarde, steeg de temperatuur opeens tot 2,500° C.

Kortom, hoog boven de aarde is een perfect systeem aan het werk. Het omringt onze wereld en beschermt het tegen bedreigingen van buitenaf. Eeuwen geleden heeft Allah ons al in de Qoer’aan verteld dat de atmosfeer van de wereld voor ons werkt als een beschermend schild.


De energie die vrijkomt in een uitbarsting van de zon is zo krachtig dat de menselijke geest het nauwelijks kan bevatten: een enkele uitbarsting staat gelijk aan 100 miljard atoombommen, gelijk aan de bom die op Hiroshima gegooid is. De wereld wordt beschermt tegen de vernietigende effecten van deze energie door de atmosfeer en door de Van Allen gordel.


Als we ons van de aarde verwijderen, die perfect geschikt is voor het menselijk leven, tot buiten de atmosfeer, in de ruimte, dan hebben we met vrieskou te maken. De wereld wordt tegen de vrieskou van de ruimte, die rond de min 270° C is, door de hulp van de atmosfeer beschermd.
De magnetosfeer vormt het magnetische veld rond de aarde, en dient als een schild dat de aarde tegen de hemellichamen, schadelijke kosmische straling en dergelijke beschermt. Op het bovenstaande plaatje ziet men de magnetosfeer, die ook wel de Van Allen gordel genoemd wordt. Deze gordel, duizenden kilometers boven de aarde, beschermt alle levende wezens op aarde tegen de fatale energie die anders uit de ruimte de aarde zou raken. Al deze wetenschappelijke ontdekkingen bewijzen dat de aarde op een bijzondere manier wordt beschermd. Wat belangrijk is, is dat deze bescherming in de Qoer’aan veertienhonderd jaar geleden, bekend is gemaakt, met het vers: En Wij hebben de hemel tot een dak gemaakt, veilig en goed behoed. Maar toch keren zij zich van haar tekenen af.(Qoer’aan 21:32)

DE HEMEL DIE TERUG STUURT

In vers 11 van Soera At-Tariq in de Qoer’aan wordt er verwezen naar de terug sturende functie van de hemel:

Bij de hemel en haar cyclische systemen

Dit woord dat in de Qoer’aan vertaling als cyclisch uitgelegd wordt, kan ook terugsturen of teruggeven betekenen.

Zoals we weten bestaat de atmosfeer om de aarde heen, uit vele lagen. Iedere laag dient een belangrijk doel ten bate van het leven. Uit onderzoek is gebleken dat deze lagen ook de functie hebben om materiaal of straling waar ze bloot aan gesteld worden terug te stralen, de ruimte in of naar beneden naar de aarde. Laten we eens een paar voorbeelden bekijken van deze ‘recycling’ functie van de lagen die de aarde omringen..

De troposfeer, 13 tot 15 km boven de aarde, stelt waterdamp in staat om van het aardoppervlakte op te stijgen, te condenseren en als regen terug te keren.

De ozonlaag, de onderste laag van de stratosfeer op een hoogte van 25 km boven de aarde, reflecteert schadelijke straling en ultraviolet licht dat uit de ruimte komt en straalt het terug de ruimte in.

De aanwezigheid van water is essentieel voor het leven op aarde. Eén van de factoren die voor de vorming van water zorgen is de troposfeer, één van de lagen van de atmosfeer. De troposfeer stelt de waterdamp in staat om van de oppervlakte van de aarde omhoog te stijgen om dan te condenseren en als regen op aarde terug te keren.

De atmosfeer die de straling tegenhoudt, die fataal voor het leven op aarde is, is de ozonlaag. De ozonlaag weerkaatst schadelijke kosmische straling, zoals ultraviolet, terug de ruimte in en zorgt er dus voor dat ze de aarde niet bereikt en het leven schade toebrengt.

Iedere laag van de atmosfeer heeft haar nut voor de mensheid. Bijvoorbeeld, de ionosfeer, één van de bovenste lagen van de atmosfeer, weerkaatst radiogolven, die worden uitgezonden door een bepaald centrum, terug naar de aarde en stelt ons dus in staat om over grote afstanden uit te kunnen zenden.

De ionosfeer, reflecteert radiogolven die op aarde uitgezonden worden naar de verschillende delen van de wereld, net als een passieve communicatiesatelliet, en maakt dus draadloze communicatie, radio en televisie-uitzendingen, over lange afstanden mogelijk.

De laag van de magnetosfeer weerkaatst schadelijke radioactieve deeltjes die door de zon en andere sterren uitgestoten worden en stuurt deze terug de ruimte in, voordat deze de aarde kunnen bereiken.

Het feit dat deze eigenschap van de atmosferische lagen, die pas in het recente verleden is aangetoond, reeds eeuwen geleden in de Qoer’aan omschreven werd, laat weer opnieuw zien dat de Qoer’aan het woord van Allah is.

 

1 http./www.jps.net/bygrace/index.html. Uit Big Bang Refined by Fire / by Dr. Hugh Ross, 1998. Reasons To Believe, Pasadena, CA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close