De Bedevaart

De rechtsregels, de verdienste, de voorwaarden en andere vraagstukken

God de Verhevene zei: {Het eerste huis dat voor de mensen werd neergezet is dat in Bakka [dwz Mekka]; gezegend is het een leidraad voor de wereldbewoners. Er in zijn duidelijke tekenen; het is de standplaats van Ibrahim: wie er binnen treedt is veilig. Het is voor de mensen een plicht jegens God om op bedevaart naar het huis te gaan; voor wie in staat is daarheen op weg te gaan. En wie ongelovig is…God heeft de wereldbewoners niet nodig} (Aal ‘Imraan: 96, 97).

Ten eerste: de bedevaart:

Dat wil zeggen het gaan naar Mekka voor het uitvoeren van de rituelen. En het is één van de vijf zuilen van de islam, volgens de bekende geldige traditie. De vastgestelde religieuze verplichtingen zijn noodzakelijk; en degene die dat verloochent is ongelovig en wordt als afvallige beschouwd. De bedevaart werd verplicht gesteld in het 6e jaar hidjra volgens de opinie van de meerderheid.

Ten tweede: de rechtsregels:

De bedevaart is voor alle moslims één keer in hun leven verplicht, bij meerdere keren is het vrijwillig. De verplichting ervan staat vast in de vermelde en andere verzen en velerlei geldige tradities. Wat betreft het feit dat het één keer per leven moet, dat is volgens de traditie van Abu Hurayra, hij zei: de Gezant Gods (vrede zij met hem) preekte voor ons en zei: “Oh mensen, God schreef jullie de bedevaart voor, dus doe de bedevaart!” Een man zei: Elk jaar, Gezant Gods? Hij zweeg totdat hij het drie keer zei. Vervolgens zei hij (vrede zij met hem): “Als ik ja zou zeggen dat zou het een jaarlijkse plicht voor jullie worden en dat zouden jullie niet aankunnen”. Overgeleverd door al-Bukhaari en Muslim.

Abu Hanifa, Malik, Ahmad en de meeste rechtsgeleerden zijn overeengekomen dat de bedevaart zonder twijfel verplicht is. Dat wil zeggen dat het uitvoeren verplicht is voor de moslim als hij daartoe in staat is. De voorwaarden van verplichting en het kunnen uitvoeren moeten te realiseren zijn, als hij het uitstelt dan is dat zondig. En Shafi’i is van mening dat de bedevaart verplicht is, degene die het uitstelt zondigt niet, zelfs als hij er wel toe in staat is, als hij het maar uitvoert voordat hij sterft. Als de dood komt voor het verrichten van de bedevaart is dat wel een zonde, zoals imam al-Ghazaali zei in zijn boek “Ihyaa’‘ulum al-Din”.

Ten derde: de verdiensten

Het wordt vermeld in veel tradities, wij noemen in dit verband:

Abu Huraira (moge God tevreden over hem zijn) zei: Er werd gevraagd aan de Gezant Gods (vrede zij met hem): wat is het beste werk? Hij zei: “Het geloof in Allah en zijn Gezant!” Er werd gezegd: wat vervolgens? Hij zei: “De djihad voor Gods zaak”. Er werd gezegd: en daarna? Hij zei: “De gezegende bedevaart”. Allen waren het erover eens.

Abu Huraira zei: De Gezant Gods (vrede zij met hem) zei: “Wie de bedevaart doet en zich behoorlijk gedraagt en niet losbandig is zal terugkeren naar de dag dat zijn moeder hem baarde. Allen waren het erover eens. Het zich onbehoorlijk gedragen: het schaamteloos gepraat en de gemeenschap en dat komt met de betekenis van geslachtsgemeenschap.

Abu Huraira: de Gezant Gods (vrede zij met hem) zei: “Tussen een ‘kleine bedevaart en de volgende is een boetedoening voor de zonden die in de tussentijd zijn begaan. En de gezegende bedevaart volgens de manier van de Profeet (vrede zij met hem) heeft geen andere beloning dan het Paradijs”. Overgeleverd door de twee sheikhs (al-Bukhaari & Muslim).

Ten vierde: voorwaarden voor de verplichting van de bedevaart.

De gestelde voorwaarden voor de verplichting van de bedevaart zijn de volgende:

  • De Islam: de bedevaart is niet verplicht voor niet-moslims
  • De volwassenheid: omdat de bedevaart niet verplicht is voor de jeugd totdat ze volwassen zijn
  • Het verstand: de gestoorden zijn niet verplicht om de bedevaart te doen.

Dit zijn de drie algemene voorwaarden in alle wettelijke geboden.

  • Het vermogen, het kunnen verwezenlijken met een gezond lichaam en een veilige weg. Het bezitten van genoeg geld voor de reis. De kosten van het onderhoud en in afwezigheid.
  • Er is een vijfde voorwaarde, voor de vrouw: zij moet vergezeld worden door iemand met wie men wegens verwantschap niet mag trouwen (mahram) of één of enkele betrouwbare vrouw(en). Enkele schriftgeleerden staan de vrouw toe alleen te reizen naar de bedevaart als de weg veilig is. Zoals enkele anderen toestaan aan ouderen de reis zonder een mahram te maken. (dit is te vinden in Kitaab al-Muhadhab (al-Nawawi) en Kitaab subul al-Salaam (al-San’ani). Het wordt bewezen met de traditie die al-Bukhaari heeft overgeleverd:

‘Adi ben Hatem zei: toen ik bij de Gezant Gods (vrede zij met hem) was, kwam er een man bij hem, hij klaagde tegen hem over de armoede. Vervolgens kwam een ander bij hem en klaagde over de wegversperring. Hij zei: “Oh, ‘Adi, heb je al-Hira gezien?” Hij zei: ik zei: Ik heb het niet gezien maar heb ernaar geïnformeerd. Hij zei: “Als je een lang leven is gegund, dan zul je zeker een dha’ina zien die van al-Hira afreist en de rondgang om de Ka’ba maakt, zij vreest niets behalve God”. al-Hira is een dorp in de buurt van al-Kufa. En dha’ina is een reizende vrouw zolang ze in de draagstoel van het rijdier zit.

 

Er is ook uit af te leiden dat de vrouwen van de Profeet (vrede zij met hem) de bedevaart deden nadat ‘Umar ze daartoe had opgeroepen tijdens de Afscheidsbedevaart. Hij zond hen samen met ‘Uthman Ibn ‘Affaan en ‘Abd al-Rahman ben Áuf.

Het is aanbevelenswaardig voor de vrouwen dat ze toestemming hebben van de echtgenoot voor de verplichte bedevaart. Het is verplicht voor hem haar toestemming te geven. Het is haar toegestaan weg te gaan zonder zijn toestemming, omdat de bedevaart verplicht is. Men mag niet gehoorzamen aan een mens in iets als men daarmee ongehoorzaam is jegens de Schepper. Wat de vrijwillige bedevaart betreft; het is haar niet toegestaan weg te gaan zonder toestemming van haar echtgenoot. (volgens de Shafi’ieten: zij mag niet weggaan zonder toestemming van haar echtgenoot, zelfs niet voor de verplichte bedevaart.  

De schriftgeleerden zijn het eens dat de vrouw als ze op bedevaart gaat zonder mahram correct is in haar bedevaart. Zij verschillen in mening: is zij zondig of niet? Zoals zij overeen gekomen zijn over het niet in staat zijn als hij de bedevaart doet is zijn bedevaart goed. En de jeugd, als hij de bedevaart doet is zijn bedevaart ook goed. Maar de bedevaart vervalt niet voor de verplichte bedevaart na de volwassenheid.

Vijf belangrijke kwesties:

  1. De bedevaart voor de dode, wie sterft terwijl hij de bedevaart nog moet doen verplicht voor zijn voogd dat hij degene die de bedevaart voor hem doet van geld voorziet. Volgens de traditie van Ibn ‘Abbaas dat een vrouw uit Djuhaina naar de Profeet (vrede zij met hem) ging. Ze zei: Mijn moeder heeft een gelofte afgelegd dat ze de bedevaart zou doen, maar ze stierf voordat ze de bedevaart deed. Zal ik het in haar plaats doen? Hij zei: “Ja, doe de bedevaart voor haar. Zie je, als jouw moeder gelovig was ben jij de vervuller ervan. God heeft beschikt, God heeft het recht van laten sterven”. Overgeleverd door al-Bukhaari.
  2. De bedevaart voor de anderen: als de moslim niet in staat is de bedevaart te doen door ouderdom of chronische ziekte, dan moet hij de bedevaart laten doen door iemand anders. Volgens de traditie van al-Fadl ben ‘Abbaas: de vrouw uit Khath’am zei: Oh Gezant Gods, God heeft de bedevaart als plicht voorgeschreven voor Zijn aanbidders, ik heb me gerealiseerd dat mijn vader een oude sheikh is, hij kan niet lang zitten op een kameel. Kan ik voor hem de bedevaart doen? Hij zei: “Ja”. Dit gebeurde tijdens de Afscheidsbedevaart. Overgeleverd door de groep (geleerden) en al-Tirmidhi. Wanneer de zieke genas nadat de bedevaart had plaatsgevonden namens hem dan was hij volgens de meerderheid verplicht om het te herhalen. Volgens Ahmad is het niet verplicht voor hem nadat de bedevaart correct heeft plaatsgevonden.
  3. Onder de voorwaarden van de bedevaart namens anderen, zowel voor de levenden als voor de doden was het zo dat voorafgaand eraan de bedevaart voor zichzelf moest plaatsvinden. Volgens de traditie van Ibn ‘Abbaas hoorde de Gezant Gods (vrede zij met hem) een man zeggen: Heer, ik sta tot uw beschikking namens Shabruma”. Hij zei: “Heb je voor jezelf de bedevaart gedaan?”Hij zei: Nee. Hij zei: “Doe de bedevaart voor jezelf! Vervolgens de bedevaart voor Shabruma”. Overgeleverd door: Abu Daawud en Ibn Maajah.
  4. Als de bedevaart plaats vindt met zondig geld, volgens de meerderheid is de bedevaart geldig, maar de eigenaar zondig. Volgens Ahmad en Hanbal is de bedevaart niet geldig en wordt hij niet beloond.
  5. Het is toegestaan zich bezig te houden met handel tijdens de bedevaart. Volgens het gezegde van de Verhevene: {het is voor jullie geen wangedrag,  jullie streven naar gratie van jullie Heer}en zo deden de metgezellen, maar het beste is zich voor te bereiden op de bedevaart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close