Geloofsleer

De Namen en Eigenschappen van Allah in de Koran

Het volgende is in de gedachte van het voorgaande hoe Allah Zichzelf beschrijft in Soerah Al-Ikhlas (112) wat gelijk staat aan een derde van de Koran, waarin Hij zegt: “Zeg: Allah is de Enige. Allah is Zichzelf Genoeg, Eeuwig. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.” En niemand is Hem in enig opzicht gelijk” en Hij beschrijft Zichzelf in het ‘grootste’ vers in Zijn Boek (Ayat Al-Kursi):

“Allah! Er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is en zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Grote.” (Al-Baqara 2 aya 255)

Daarom beschermt Allah een ieder die Ayat Al-Kursi ’s avonds leest en kan de duivel niet in zijn buurt komen tot de volgende ochtend. Allah heeft ook gezegd: “En stel uw vertrouwen in de Levende, Die niet sterft.” (al-Furqan 25 aya 58).

En hij, de Verhevene heeft gezegd: “Hij is de Eerste (al Awwal) en de Laatste (al Akhir), de Openlijke (as-Zahir) en de Verborgene (al-Batin), en Hij heeft kennis van alle dingen.” (al-Hadid 57 aya 3)

Kennis

“Hij weet alles wat de aarde binnengaat en wat er uit voortkomt en wat van de hemel nederdaalt en wat er naar opstijgt; Hij is de Barmhartige, de Vergevensgezinde.” (Saba’43 aya 2)

“En bij Hem zijn de sleutels van het onzienlijke; niemand kent dit, behalve Hij. En Hij weet wat op het land en wat in de zee is. En er valt geen blad zonder dat Hij het weet, noch is er een korrel in de duisternis der aarde, noch iets dat groen of droog is, zonder dat het in een duidelijk Boek is vermeld.” (al-An’am 6 aya 59)

Hij heeft gezegd: “En geen vrouw wordt zwanger of brengt voort, zonder dat Hij het weet.” (soerah Fatir 35 aya 11).

En Hij heeft gezegd: “opdat gij moogt weten dat Allah macht heeft over alle dingen, en dat Allah alle dingen in zijn kennis omvat.” (at-Talaq 65 aya 12)

Macht

En Hij heeft gezegd: “Voorzeker, Allah is de grootste Voorziener, de Almachtige, de Alsterke.” (ad-Dhariyat 51 aya 58)

Horen/Zien

En Hij heeft gezegd: “Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.” (ash-Shura 42 aya 11)

En Hij heeft gezegd: “En waarlijk, voortreffelijk is datgene, waartoe Allah u maant. Voorzeker, Allah is de Alhorende, de Alziende.” (an-Nisa 4 aya 58)

Wil

En Hij heeft gezegd: “Waarom zeidet gij niet, toen gij de tuin binnentraadt: ‘Het is zoals het Allah behaagt, er is geen God dan Allah?” (al-Kahf 18 aya 39)

En Hij heeft gezegd: “En indien Allah wilde, zouden zij, die na hem kwamen, elkander niet hebben bestreden, nadat de duidelijke tekenen tot hen waren gekomen, maar zij twistten, daar sommigen hunner geloofden en anderen verwierpen. En indien Allah wilde, zouden zij elkander niet hebben bestreden, maar Allah doet, wat Hij wil.” (al-Baqarah 2 aya 253)

En Hij heeft gezegd: “Viervoetige dieren buiten die welke u zijn aangegeven, zijn u geoorloofd; het wild is niet geoorloofd te achten terwijl gij ter bedevaart zijt. Voorwaar, Allah gebiedt wat Hij wil.” (al-Maídah 5 aya 1)

En Hij heeft gezegd: “Wie Allah ook wenst te leiden, Hij verruimt zijn hart voor de Islam en wie Hij wenst te laten dwalen, zijn hart maakt Hij eng en gesloten alsof hij een hoogte aan het beklimmen was. Zo legt Allah degenen die niet geloven, onreinheid op.” (al-An’am 6 aya 125)

Liefde(vol)

Hij heeft gezegd: “Doet goed: voorzeker, Allah heeft hen lief, die goed doen.” (al-Baqarah 2 aya 195)

En Hij heeft gezegd: “Behandelt hen billijk. Voorwaar, Allah heeft de rechtvaardigen lief.” (al-Hujurat 49 aya 9)

En Hij heeft gezegd: “Zolang zij daarom getrouw jegens u zijn, weest getrouw jegens hen. Voorzeker, Allah heeft de godvruchtigen lief.” (at-Tawbah 9 aya 7)

En Hij heeft gezegd: “Allah bemint hen, die zich tot Hem wenden en zich rein houden.” (al-Baqarah 2 aya 222)

En Hij heeft gezegd: “Zeg: “Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben.” (Al’Imran 3 aya 31)

En Hij heeft gezegd: “Allah weldra een ander volk zal voortbrengen dat Hij zal liefhebben en die Hem zullen liefhebben.” (al-Ma’idah 5 aya 54)

En Hij heeft gezegd: “Voorzeker, Allah heeft diegenen lief die terwille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen.” (as-Saff 61 aya 4)

En Hij heeft gezegd: “En Hij is de Vergevende, de Liefderijke.” (al-Burui 85 aya 14)

Genadevol

En Zijn woorden: “In de Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.”

Hij heeft gezegd: “Onze Heer, Gij omvat alle dingen in Uw barmhartigheid en kennis.” (al-Mu’min 40 aya 7)

En Hij heeft gezegd: “En Hij is voor de gelovigen Genadig.” (al-Ahza 33 aya 43)

En Hij heeft gezegd: “Mijn barmhartigheid omvat alle dingen.” (al-Araf 7 aya 56)

En Hij heeft gezegd: “Uw Heer heeft barmhartigheid op zich genomen.” (al-An’am 6 aya 54)

En Hij heeft gezegd: “Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle.” (Yunus 12 aya 64)

En Hij heeft gezegd: “Allah is de beste Beschermer en Hij is de Genadigste der genadigen.” (Yusuf 12 aya 64)

Welbehagen en woede

Hij heeft gezegd: “Allah heeft behagen in hen en zij hebben behagen in Hem.” (al-Ma’idah 5 aya 119)

En Hij heeft gezegd: “En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn vergelding zal de hel zijn; daarin zal hij vertoeven. Allah’s toorn is op hem; Hij heeft hem vervloekt.” (an-Nisa 4 aya 93)

En Hij heeft gezegd: “Omdat zij datgene volgen wat Allah vertoornt en haten wat Hem behaagt, daarom heeft Hij hun werken vruchteloos gemaakt.” (Mohammed 47 aya 28)

En Hij heeft gezegd: “Toen zij Ons vertoornden, straften Wij hen.” (as-Zukhruf 43 aya 55)

En Hij heeft gezegd: “Maar Allah was afkerig van hun vertrek. Hij hield hen daarom terug.” (at-Tawbah 9 aya 46)

En Hij heeft gezegd: “Het is afkeurenswaardig bij Allah dat gij zegt hetgeen gij niet doet.” (as-Saff 61 aya 3) 

Komen

Hij heeft gezegd: “Zij wachten op niets anders, dan dat Allah en de engelen in de schaduw der wolken tot hen komen en dat de zaak beslist wordt.” (al-Baqarah 2 aya 210)

En Hij heeft gezegd: “Verwachten zij niets anders dan dat engelen tot hen zouden komen, of dat hun Heer zou verschijnen of dat enige der tekenen van uw Heer zouden plaatshebben?” (al-An’am 6 aya 158)

En Hij heeft gezegd: “Neen, wanneer de aarde aan stukken wordt geschud En uw Heer komt en de engelen in rijen gerangschikt zijn” (al-Fajr 89 aya 21-22)

En Hij heeft gezegd: “En de Dag waarop de hemel met de wolken zal worden gespleten en de engelen worden nedergezonden in grote aantallen.” (al-Furqan 25 aya 25)

Gezicht (gelaat) en handen

Hij heeft gezegd: ”En er blijft alleen het Aangezicht van uw Heer, de Bezitter van Heerlijkheid en Eer.” (ar-Rahman 55 aya 27)

En Hij heeft gezegd: “Alles is vergankelijk behalve Zijn Aangezicht.” (Al-Qasas 28 aya 88)

En Hij heeft gezegd: “O Iblies, wat heeft u verhinderd te buigen voor hem, die Ik met Mijn Hand heb geschapen?” (Sad 38 aya 75)

En Hij heeft gezegd: “En de Joden zeggen: “De hand van Allah is gebonden.” Hun handen zijn gebonden en zij zijn vervloekt voor hetgeen zij zeggen. Neen, Zijn handen zijn wijd open, Hij geeft, zoals Hij wil.” (al-Ma’idah 5 aya 64)

Ogen

Hij heeft gezegd: “Wacht daarom geduldig op het oordeel van uw Heer. want gij zijt onder Onze ogen.” (at-Tur 52 aya 48)

En Hij heeft gezegd: “En Wij droegen hem op iets, bestaande uit planken en spijkers. Het dreef onder Onze ogen voort als een beloning voor hem, die verworpen was.” (al-Qamar 54 aya 13-14)

En Hij heeft gezegd: “En Ik omhulde u met Mijn liefde; opdat gij zoudt worden grootgebracht voor Mijn oog.” (Ta Ha 20 aya 39)

Horen

Hij heeft gezegd: “Allah heeft het woord gehoord van degene die met u aangaande haar man twistte en tot Allah klaagde. En Allah heeft uw gesprek gehoord. Voorwaar, Allah is Alhorend, Alziende.” (al-Mujadalah 58 aya 1)

En Hij heeft gezegd: “En voorzeker, Allah heeft de uiting gehoord van degenen, die zeiden: “Allah is arm en wij zijn rijk.” (Al ‘Imran 3 aya 181)

En Hij heeft gezegd: “Denken zij dat Wij hun heimelijk overleg en hun beraadslaging niet horen? Ja zeker! Onze boodschappers bij hen schrijven alles op.” (as-Zukhruf 43 aya 80)

Zien en horen

Hij heeft gezegd: “Vreest niet, want Ik ben met u. Ik hoor en Ik zie.” (Ta Ha 20 aya 46)

En Hij heeft gezegd: “Weet hij niet dat Allah alles ziet?” (al-‘Alaq 96 aya 14)

En Hij heeft gezegd: “Die u ziet wanneer gij opstaat. En uw bewegingen onder hen die zich nederwerpen (in aanbidding). Want Hij is de Alhorende, de Alwetende.” (ash-Shu’ara’26 aya 218-220)

En Hij heeft gezegd: “En zeg: “Werkt en Allah zal met Zijn boodschapper en de gelovigen uw werk zien.” (at-Tawbah 9 aya 105)

Plannen

Hij heeft gezegd: “Hij streng is in het straffen.” (ar-Ra’d 13 aya 13)

En Hij heeft gezegd: “En zij maakten plannen (tegen Jezus). Allah maakte ook plannen (tegen hen), maar Allah voorziet het beste.” (Al ‘Imran 3 aya 54)

En Hij heeft gezged: “En zij smeedden een plan, en Wij maakten ook een plan (tegen hen) maar zij merkten het niet.” (an-Naml 27 aya 50)

En Hij heeft gezegd: “Voorwaar zij smeden een plan. En ook Ik smeed een (machtiger) plan.” (at-Tariq 86 aya 15-16)

Vergiffenis

Hij heeft gezegd: “Of gij een goede daad openlijk verricht of deze verbergt, of een kwaad vergeeft, Allah is voorzeker de Vergevensgezinde, de Almachtige.” (an-Nissa 4 aya 49)

En Hij heeft gezegd: ”Laten zij vergeven en over het hoofd zien. Wenst gij niet dat Allah u zou vergeven? Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (an-Noer 24 aya 22)

Eer

Hij heeft gezegd: “Eer behoort aan Allah, Zijn boodschapper en de gelovigen.” (al-Munafiqin 63 aya 8)

En Hij heeft gezegd over Iblies (satan): “Hij (Iblies) zei: “Bij Uw eer, ik zal hen allen zeker doen dwalen.”  (Sad 38 aya 82)

En Hij heeft gezegd: “Gezegend zij de naam van uw Heer, de Bezitter van Heerlijkheid en Eer.” (ar-Rahman 55 aya 78)

Eenheid

Hij heeft gezegd: “Hij is de Heer der hemelen en der aarde en al hetgeen hier tussen is. Dien Hem derhalve en wees volhardend in Zijn aanbidding. Kent gij Zijn gelijke?” (Maryam 19 aya 65)

En Hij heeft gezegd: “En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.” (al-Ikhlas 112 aya 4)

En Hij heeft gezegd: “Plaatst derhalve geen gelijken nevens Allah, tegen beter weten in.” (al-Baqarah 2 aya 22)

En Hij heeft gezegd: “Onder de mensen zijn er, die voorwerpen van aanbidding buiten Allah nemen en ze liefhebben, zoals zij Allah behoren lief te hebben. Maar zij die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah.” (al-Baqarah 2 aya 165)

En Hij heeft gezegd: “Zeg: “Alle lof komt Allah toe Die Zich geen zoon heeft genomen en Die geen mededinger heeft in Zijn Koninkrijk noch heeft Hij enige helper wegens zwakheid.” En verkondig Zijn Grootheid.” (al-Isra’ 17 aya 111)

En Hij heeft gezegd: “Wat er ook in de hemelen en op aarde is, verheerlijkt Allah; Hem is het Koninkrijk en de Lof, want Hij heeft macht over alle dingen.” (at-Taghabun 64 aya 1)

En Hij heeft gezegd: “Gezegend is Hij, die de Forqaan (het onderscheid) aan Zijn dienaar heeft neder gezonden, opdat hij een waarschuwer moge zijn voor alle volkeren. Aan Wie het Koninkrijk der hemelen en der aarde toebehoort, Hij heeft zich geen zoon genomen noch heeft Hij een mededinger in Zijn Koninkrijk, Hij heeft alles geschapen, en het de juiste maat gegeven.” (al-Furqan 25 aya 1-2)

En Hij heeft gezegd: “Allah heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige God naast Hem, anders zou elke God hetgeen Hij schiep, voor zich houden, en sommigen hunner zouden zeker anderen hebben overwonnen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren. Kenner van het ongeziene en het geziene. Hij is verheven boven hetgeen zij met Hem vereenzelvigen.” (al-Mu’minun 23 aya 91-92)

En Hij heeft gezegd: “Schrijf daarom geen gelijken aan Allah toe. Voorzeker Allah weet (alles), en gij weet niets.” (an-Nahl 16 aya 74)

En Hij heeft gezegd: “Zeg: “Mijn Heer heeft slechte daden, hetzij openlijk of in het geheim verboden en zonde en ongerechtvaardigde opstand; en dat gij datgene met Allah vereenzelvigt, waarvoor Hij u geen gezag heeft nedergezonden en dat gij van Allah dingen zegt, die gij niet weet.” (al-A’raf 7 aya 33)

Zitten op de Troon

(Al-Istiwa’ ’Ala Al-‘Arsh)

Hij heeft gezegd: “De Barmhartige, Die zit op de Troon” (al-‘Arsh) en “Daarna zette Hij zich op de Troon.” Allah herhaalt dit onderwerp zes keer in de Koran.

Hij heeft gezegd: “Voorzeker, uw Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna zette Hij Zich op de Troon neder.” (al-A’raf 7 aya 54)

En Hij heeft gezegd: “Voorwaar, Allah is uw Heer, Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep, en Hij zette Zich op de troon.” (Yunus 10 aya 3)

En Hij heeft gezegd: “Allah is Hij, Die de hemelen heeft doen verrijzen zonder pilaren die gij kunt zien. Daarna zette Hij Zich op de troon.” (ar-Ra’d 13 aya 2)

En Hij heeft gezegd: “De Barmhartige, Die Zich nederzette op de Troon.” (Ta Ha 20 aya 5)

En Hij heeft gezegd: “Allah is het, Die de hemelen en de aarde en hetgeen er tussen is in zes dagen schiep; daarna zette Hij Zich op de Troon.” (as-Sajdah 32 aya 4)

En Hij zei: “Hij is het Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna zette Hij zich op de Troon neder.” (al-Hadid 57 aya 4) 

Hoogheid

En Hij heeft gezegd: “O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij opheffen.” (Al ‘Imran 3 aya 55)

En Hij heeft gezegd: “Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.” (An Nissa 4 aya 58)

En Hij heeft gezegd: ”Tot Hem stijgt het reine woord en de goede daad verheft het (tot Hem).” (Fatir 35 aya 10)

En Hij heeft gezegd: “O Hamaan, bouw mij een toren opdat ik de toegangswegen moge naderen. De toegangswegen der hemelen, opdat ik de God van Mozes moge bereiken ofschoon ik zeker weet dat hij een leugenaar is.” (Mohammed 40 aya 36-37)

En Hij heeft gezegd: Voelt gij u veilig voor Hem Die in de Hemel is, dat Hij u niet zal doen verzwelgen als de aarde plotseling begint te schudden? Voelt gij u veilig voor Hem Die in de Hemel is, dat Hij niet tegen u een orkaan zal zenden? Dan zult gij weten, hoe (mijn) waarschuwing was. (76 aya 16-17)

En Hij heeft gezegd: “Hij is het Die de hemelen en de aarde in zes dagen schiep; daarna zette Hij zich op de Troon neder. Hij weet wat de aarde ingaat en wat er uit voortkomt, en wat van de hemelen nederkomt en wat er naar toe opstijgt. Hij is met u waar gij ook zijn moogt, want Allah ziet alles wat gij doet.” (Al Hadid 57 aya 4)

Alomtegenwoordig

En Hij heeft gezegd: “Er is geen geheim gesprek van drie (personen) zonder dat Hij de vierde is, noch van vijf, zonder dat Hij de zesde is, noch van minder noch van meer, zonder dat Hij met hen is, waar zij ook mogen zijn. Dan zal Hij hun op de Dag der Opstanding mededelen wat zij deden. Voorzeker, Allah heeft kennis van alle dingen.” (al Mujadalah 58 aya 7)

En Hij heeft bedoelt aan Aboe Bakr in de grot ten tijde van de Hijrah gezegd: “Treur niet, want Allah is met ons.” (At Tawbah 9 aya 40)

En Hij heeft gezegd: “Vreest niet, want Ik ben met u. Ik hoor en Ik zie.” (Ta Ha 20 aya 46)

En Hij heeft gezegd: “Voorwaar, Allah is met degenen, die (God) vrezen en goed doen.” (Al Anfal 16 aya 128)

En Hij heeft gezegd: “En weest geduldig, voorzeker Allah is met de geduldigen.” (al Anfal 8 aya 46)

En Hij heeft gezegd: “Hoevele kleine groepen hebben niet onder Allah’s bevel over een grote groep gezegevierd.” (al Baqara 2 aya 249). 

Spraak

Hij heeft gezegd: “En wie is waarachtiger in Zijn woorden (Hadith) dan Allah?” (An Nisa 4 aya 87)

En Hij heeft gezegd: “Wie is waarachtiger in woord, dan Allah” (an nisa 4 aya 122)

En Hij heeft gezegd: “En wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria” (al ma’idah 5 aya 116)

En Hij heeft gezegd: “En het woord van uw Heer is in waarheid en rechtvaardigheid vervuld.” (al An’am 6 aya 115)

En Hij heeft gezegd: “Allah sprak openlijk tot Mozes.” (an Nisa 4 aya 164)

En Hij heeft gezegd: “Tot sommigen van hun (de Boodschappers) sprak Allah” (al Baqarah 2 aya 253)

En Hij heeft gezegd: “En toen Mozes op Onze vastgestelde tijd kwam en zijn Heer tot hem sprak” (al-A’raf 7 aya 143)

En hij heeft bedoeld aan Moesa gezegd: “Wij riepen hem van de rechter zijde van de Berg (Sinaï), en deden hem tot Ons naderen om met hem te spreken.” (Maryam 19 aya 52)

En Hij heeft gezegd: ”Toen uw Heer tot Mozes riep: “Ga naar het onrechtvaardige volk” (ash Shu’ara 26 aya 10)

En Hij heeft gezegd: ”En hun Heer riep hen en zeide: “Verbood Ik u die boom niet en zeide Ik niet tot u: ‘Voorwaar, Satan is een openlijke vijand voor u’?” (al A’raf 7 aya 22)

En Hij heeft gezegd: ”En op die Dag zal God hen roepen en zeggen: “Waar zijn Mijn deelgenoten die gij u beweerdet te zijn?” (al Qasas 28 aya 62)

En Hij heeft gezegd: ”En op die Dag zal Hij tot hen roepen en zeggen: “Welk antwoord gaf u (aan Onze) boodschappers?” (al Qasas 28 aya 65)

En Hij heeft gezegd: ”En als één der afgodendienaren u om bescherming vraagt, schenk hem dan bescherming dat hij het woord van Allah moge horen.” (At Tawbah 9 aya 6)

En Hij heeft gezegd: ”Een aantal hunner het woord van Allah heeft vernomen en het verdraait, nadat zij het hebben begrepen, tegen beter weten in.” (Al Baqarah 2 aya 75)

En Hij heeft gezegd: ”Zij wensen de uitspraak van Allah te veranderen. Zeg: “Gij zult ons zeker niet volgen. Allah heeft het voorheen zo bepaald.” (Al fath 48 aya 15)

En Hij heeft gezegd: ”En verkondig hetgeen u door Uw Heer is geopenbaard in het Boek. Er is niemand, die Zijn woorden kan veranderen” (Al Kahf 18 aya 27)

En Hij heeft gezegd: ”Waarlijk deze Koran legt aan de kinderen van Israël veel uit van hetgeen waaromtrent zij verschillen.” (An Naml 27 aya 76)

En Hij heeft gezegd: ”En dit Boek vol zegeningen, hebben Wij geopenbaard” (Al An’am 6 aya 92)

En Hij heeft gezegd: ”Indien Wij deze Koran op een berg hadden doen neerkomen, dan hadt gij de berg zich zien vernederen en splijten uit vrees voor Allah.” (Al Hashr 59 aya 21)

En Hij heeft gezegd: ”En wanneer Wij het ene teken in plaats van het andere brengen – en Allah weet het beste wat Hij openbaart – zeggen zij: “Gij verzint slechts.” Neen de meesten hunner weten het niet. Zeg: “De Geest van heiligheid heeft het van uw Heer met waarheid nedergebracht, opdat Hij degenen die geloven, moge versterken en als leiding en blijde tijding voor hen die zich onderwerpen.” En Wij weten inderdaad dat zij zeggen dat het slechts een man is, die hem (de profeet) onderwijst. De taal van hem die zij bedoelen is vreemd, terwijl dit de duidelijke Arabische taal is.” (An Nahl 16 aya 101-103)

Kijken naar Allah

Hij heeft gezegd: ” Op die Dag zullen sommige gezichten verlicht zijn, Opziende naar hun Heer” (Al Qiyamah 75 aya 22-23)

En Hij heeft gezegd: “Op hoge sofa’s zittende zullen zij (hun Heer) aanschouwen.” (al Mutafffiffin 83 aya 35)

En Hij heeft gezegd: “Er zal voor degenen die goede daden verrichten het goede zijn en nog meer.”* (Yunus 10 aya 26)

En Hij heeft gezegd: “Voor hen zal daarin zijn wat zij wensen en bij Ons is nog meer.” (Qaf 50 aya 35)

En de Koran is vol met verzen die dit onderwerp behandelen. Wie de Koran bestudeerd, voorzichtig zoekend naar leiding uit de Koran, het ware pad zal duidelijk voor hem worden.

 


* Volgens sommige interpretaties wordt hier onder andere mee bedoelt: “Zij zullen Allah’s gezicht zien”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close