De Bevrijding

Middelen van sociale interactie: Dialoog

De Heilige Koran maakt, behalve de eerder genoemde principes, gebruik van drie belangrijke werktuigen: dialoog, kennis en zelfverandering. Dialoog De Heilige Koran erkent de ander, en bevestigt het feit dat mensen tot verschillende rassen, talen, ideologieën, godsdiensten en culturen behoren en dat ze moeten samenwerken en vreedzaam met elkaar moeten omgaan. Hij roept hen op om met de beste intenties met elkaar in discussie te gaan. Daarom toont Allah ons in de Heilige Koran hoe Hij zelf met Satan discussieerde (iblis) en met Adam en zijn vrouw. Allah geeft ons voorbeelden van de dialoog met ongelovigen, de mensen van het Boek en met profeten. De Heilige Koran toont ons voorbeelden van de monoloog van de profeten en de dialoog die plaatsvond tussen de profeten en hun volkeren. (Allah) zeide: “Wat…

De Schepping

De mens is volgens de Heilige Koran een biologisch wezen, net als andere wezens; planten en dieren. Bepaalde eigenschappen onderscheiden hem van andere wezens. De Mens is geschapen uit twee totaal verschillende elementen: 1. KLEI (modder) in verscheidene vormen: Aarde (stof):  En tot Zijn tekenen behoort, dat Hij u uit stof schiep; en ziet! gij zijt mensen die zich kunnen verspreiden.[Ar-Roem, 20] Modder (aarde gemengd met water): Voorwaar, Wij scheppen de mens uit een uittreksel van klei;. [Al-Mominoen, 12] Ham’a Masnun (modder beïnvloed door lucht): Waarlijk Wij schiepen de mens uit droge, klinkende klei, uit zwarte modder in vorm gewrocht. [Al-Hidjr, 26] Tinun lazib (modder nadat het aan vuur werd blootgesteld): Vraag hun (de ongelovigen) of zij moeilijker zijn te scheppen, dan andere (dingen) die Wij hebben geschapen. Voorzeker, Wij hebben hen…

De mens werd volledige vrijheid gegeven.

Na de schepping van de mens zond Allah hem naar de aarde en vertrouwde hem de bouw van een menselijke beschaving toe, gebaseerd op vrede en liefde. Zij die deze opdracht uitvoeren, worden als “gelovigen” aangeduid (moeminoen), en zij die deze opdracht storen of haar volvoering verhinderen of haar tegenwerken, worden aangeduid als “ongelovigen” (kafiroen) en gezien als vijanden van de gelovigen. Om de mens in staat te stellen, een dergelijke moeilijke opdracht te volbrengen, gaf Allah hem de volledige vrijheid en beschikking naar eigen goeddunken; Allah schonk het vertrouwen (amana), wat absolute vrijheid en verantwoordelijkheid betekent, aan de Hemelen, de Aarde en de Bergen. Die weigerden haar echter te aanvaarden omdat zij bang waren voor de verantwoordelijkheid; de mens aanvaardde haar wel. Voorwaar, Wij boden de hemelen, de aarde…

Vrouwenrechten in de Heilige Koran

Man en vrouw werden uit één ziel geschapen. Man en vrouw zijn van dezelfde oorsprong. Man en vrouw dragen dezelfde verantwoordelijkheid. Beiden ontvangen dezelfde beloning en dezelfde straf. De Heilige Koran spreekt op dezelfde wijze over vrouwen zoals Hij over mannen spreekt. O, gij mensen, vreest uw Heer, Die u van één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest Allah in Wiens naam gij een beroep op elkander doet en (weest plichtsgetrouw) betreffende de familiebanden. Voorwaar, Allah is Bewaker over u. [An-Nisa 1] Hier zien we dat Allah oproept tot het respecteren van familiebanden. Tevens maakt Hij duidelijk dat Hij de vrouw eert als Zijn schepping. En Hij is het, Die u van uit één ziel heeft voortgebracht en…

Het concept Economie in de Heilige Koran

De Heilige Koran beschouwt eigendom en geld niet als doel op zich. Het zijn slechts middelen om een doel te bereiken, en dat doel is de ontwikkeling van de menselijke gemeenschap. Eigendom is, zo zegt de Heilige Koran, geen maatstaf voor waardigheid of een bron van respect en verering. Een maatstaf voor waardigheid en een bron van verering is de mate waarin de mens deelneemt aan de bouw van de menselijke beschaving door middel van vroomheid, oprechtheid, samenwerking tussen mensen, naties en verschillende beschavingen. De Heilige Koran beveelt de mensen geen slaaf van geld of van welke verzoeking of materiële verleiding dan ook te zijn. De Heilige Koran bevrijdt de mens van de overheersing van het materiële leven. Het bevrijdt de mens van de macht van het geld en de…

Sociale bevrijding: Het bewerkstelligen van Gerechtigheid

De Heilige Koran bevrijdt de menselijke gemeenschap van overheersing door een groep mensen of van onderwerping en vernedering door een macht (intern of extern). Hij biedt een aantal voorschriften voor relaties tussen mensen, gebaseerd op liefde, samenwerking, wederzijds respect, gerechtigheid en een constructief leven. Voorwaar, Allah gebiedt u het u toevertrouwde over te geven aan hen die er recht op hebben en dat, wanneer gij tussen mensen richt, gij rechtvaardig handelt. En waarlijk, voortreffelijk is datgene, waartoe Allah u maant. Voorzeker, Allah is de Alhorende, de Alziende.* O, gij die gelooft, weest voorstanders der rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, zelfs al was het tegen uzelf, of ouders en verwanten. Hetzij rijk of arm, Allah is beter dan beiden. Volgt niet de begeerten, opdat gij niet onrechtvaardig zult zijn. En als gij…

Sociale Bevrijding: Het gezin

Het gezin is volgens de Heilige Koran de eenheid van de maatschappij. Wanneer gezinsleden stevig verbonden zijn door liefde, en wanneer het gezin hecht is en samenwerkt, zal de hele maatschappij voorspoedig, progressief, veilig en productief zijn. Daarom roept de Heilige Koran de mens op om liefdesrelaties op te bouwen met ouders, echtgenote, kinderen en om eerbare, vriendschappelijke en respectvolle relaties met anderen op te bouwen, en vriendelijk te zijn. De Profeet Mohammed zelf werd door Allah geprezen om zijn goede manieren en om zijn vriendelijkheid, met name tot de gelovigen. Door de barmhartigheid van Allah zijt gij (de Profeet) zachtmoedig jegens hen (gelovigen); als gij ruw en hardvochtig waart geweest zouden zij zich zeker uit uw omgeving hebben verwijderd. Vergeef hen daarom en vraag voor hen vergiffenis en raadpleeg…

Sociale Bevrijding: Relaties tussen gemeenschappen en internationale relaties

Relaties tussen gemeenschappen en internationale relaties Het belangrijkste doel van de Islam is het bouwen van een menselijke beschaving overmand door vrede en liefde, zoals we eerder zagen. Daarom regelt zij de relaties tussen het individu en het individu, tussen het individu en de maatschappij waartoe het behoort, tussen de verschillende gemeenschappen binnen dezelfde natie en tussen een natie of een cultuur en andere naties of culturen in de wereld. De Heilige Koran vat dit idee samen in het volgende vers dat toont dat verschillende culturen, beschavingen en volkeren met elkaar moeten omgaan om de missie te volbrengen, die Allah oplegde aan Adam en zijn nakomelingen (de mensen): het bouwen van een geïntegreerde, productieve, progressieve, vredige, menselijke beschaving in veiligheid. O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen…

Middelen van sociale interactie:Kennis

Kennis leidt volgens de Heilige Koran tot vrede, vooruitgang en een gelukkig leven voor alle volkeren, vooral wanneer zij toegepast wordt voor het welzijn van de mensheid en niet slechts voor het belang van individuelen of afzonderlijke naties, hetgeen zou kunnen leiden tot het berokkenen van kwaad aan andere volkeren. Kennis, zoals de Heilige Koran zegt, moet gebruikt worden voor het volbrengen van de missie van de mens op aarde, die Allah hem opdroeg, toen Hij de mens naar de aarde zond als vice-regent: de bouw van een vreedzame beschaving. Onwetendheid leidt tot oorlogen en vernietiging. Het leidt tot achterlijkheid, armoede, misère en tot de verspreiding van ziektes, wanorde, onveiligheid, etc. Kennis, volgens de Heilige Koran, is niet verbonden met een bepaald geloof, ideologie, religie of volk. Kennis is van iedereen.…

Middelen van sociale interactie:Zelfverandering

Enkel gebeden en handelingen van aanbidding worden niet door Allah geaccepteerd. Ze zuiveren de mens niet en laten hem niet deelnemen aan het volbrengen van de missie van het bouwen van een menselijke beschaving, wanneer zij niet een echte verandering in het karakter van de mens als individu en in de gemeenschap als een natie teweegbrengen. En weest niet zoals zij die haar garen in stukken breekt nadat zij het sterk heeft gemaakt. Gij maakt uw eden onderling tot een middel van bedrog, uit vrees dat het ene volk machtiger dan het andere zou worden. Voorzeker, Allah beproeft u daarmee en op de Dag der Opstanding zal Hij het u duidelijk maken waarover gij verschildet. [An-Nahl: 92] Verkondig hetgeen u in het Boek is geopenbaard, en onderhoud uw gebed. Voorwaar,…
Close