Het Gebed

De aanbevolen handelingen van het gebed

De aanbevolen handelingen van het gebed zijn de handelingen die aanbevelenswaardig geacht worden voor degene die bidt. Hij onderhoudt het om beloning in het hiernamaals te verkrijgen en als hij het nalaat is zijn gebed ongeldig. De aanbevolen handelingen zijn:

 • Het opheffen van de handen tijdens het zeggen van “God is de grootste” evenwijdig met de duimen bij de oorlelletjes of de schouders, met de handpalmen naar de gebedsrichting. Het is ook aanbevelenswaardig om de handen op te heffen bij de kniebuiging (ruku’) en bij het zich opheffen daarvan. Dat is de mening van de meeste rechtsgeleerden die niet in strijd zijn met elkaar behalve de Hanafieten en sommige Malikieten.
 • Het plaatsen van de rechterhand op de linker op de borst, eronder of onder de navel. Dit alles staat geschreven over de Gezant Gods (vrede zij met hem), zoals hiervoor staat beschreven.
 • Het beginnen van het gebed na het zeggen van “God is de grootste” met enige smeekbeden is geldig volgens de Gezant Gods (vrede zij met hem) in dit verband dit onderwerp en daaronder vallen:
 • “Volmaakt bent u, o God. Aan U komt lof toe en gezegend is Uw naam en verheven Uw majesteit en buiten U is er niets of niemand waard aanbeden te worden”. Overgeleverd door Abu Daawud en al-Haakim en al-Dhahabi heeft het geldig verklaard en ermee in gestemd.
 • “Ik keer mijn gezicht naar de Enige, die de hemelen en de aarde heeft geschapen, als een ware gelovige. Ik associeer niemand anders met God. Voorwaar mijn gebed en mijn toewijding, mijn leven en mijn dood zijn voor God, Heer van de werelden, Hij heeft geen deelgenoten. Dus ik ben bevolen en ik behoor tot de moslims”. Overgeleverd door Muslim, Abu Daawud, al-Nasaa’i, ibn Hinan, Ahmad, al-Tabbarani en al-Shafi’i.
 • Het toevlucht zoeken (“Ik zoek mijn toevlucht bij God tegen de vervloekte Satan”) na de openingssmeekbede en vóór het reciteren van een hoofdstuk in het eerste deel van het gebed. Het is goed om toevlucht te zoeken bij ieder deel van het gebed vóór het lezen.
 • Het zeggen van “amen”: dat is dat degene die bidt na het reciteren van de Fatiha “amen” zegt, ongeacht of er een imam is, een toehoorder of als je alleen bent. En je zegt het hardop bij het gebed dat je hardop zegt en je zegt het in jezelf bij een gebed in jezelf. Men moet de imam volgen, men mag niet voor of na hem gaan.
 • Het reciteren van iets uit de Koran na de Fatiha, behalve na het derde en vierde deel van het gebed, dan volstaat men met de Fatiha. Men reciteert wat men wil, een beetje of veel, een heel hoofdstuk of enkele verzen uit een hoofdstuk. Dit alles staat in de Sunna van de Gezant Gods (vrede zij met hem). Het is aanbevelenswaardig om bij het eerste deel van het gebed het reciteren iets te verlengen, meer dan bij het tweede deel. Over hem staat geschreven (vrede zij met hem) bij het vooravondgebed reciteerde hij korte hoofdstukken, gedetailleerd, zo las hij: al-A’raaf (de Kantelen), al-Saffaat (de Zich opstellenden) en al-Dukhaan (de Rook)”. En het was naar het voorbeeld van de Gezant Gods (vrede zij met hem) om de stem te verbeteren bij het reciteren en het stoppen bij ieder vers. Als hij bij een barmhartig vers kwam dan vroeg hij God de Verhevene om Zijn gunst. En als hij bij een vers kwam met een bestraffing dan zocht hij zijn toevlucht bij God. Hardop reciteren bij het ochtendgebed, op vrijdag, en de eerste twee delen van het gebed van vooravond en de avond. Zachtjes reciteren bij de rest. Wat de vrijwillige gebeden betreft, die moet men zachtjes reciteren tijdens de dag en hardop tijdens het opblijven of opstaan in de nacht. Het niet weten van de plaats ervan en het zachtjes reciteren op zijn plaats is een van de vormen van gebed, als men het per ongeluk of met opzet nalaat dan hoeft hij niets te doen.

Wat betreft de toehoorder, hij moet luisteren en in stilte letten op de imam terwijl die hardop spreekt. En hij moet lezen als de imam zachtjes spreekt, volgens de woorden van de Verhevene: {en wanneer de Koran wordt voorgelezen, luistert er dan naar en let in stilte op}(al-A’raaf: 204). En volgens de traditie: “als de imam zegt “God is de grootste”, zegt dan “God is de grootste”. Als hij voorleest let dan op in stilte”. Goedgekeurd door Muslim.

1-      Het is naar voorbeeld van de Gezant Gods (vrede zij met hem) om ‘God is de grootste’ te zeggen bij ieder opheffen en laten zakken en het opstaan en gaan zitten, behalve bij het opheffen vanuit de kniebuiging. En het is aanbevelenswaardig tijdens de kniebuiging om het hoofd op gelijke hoogte te houden als het zitvlak. En de handen te laten rusten op de knieën en de vingers open te houden. En men gedenkt God de Verhevene dan door drie keer of meer te zeggen: ‘volmaakt is mijn Heer de Grote’ of iets dergelijks in de genoemde vorm waaronder:

 • “Volmaakt, Meest heilig (bent U), Heer van de engelen en de ziel”. Overgeleverd door Muslim.
 • “O, God, voor U buig ik in gebed, en in U geloof ik, en aan U heb ik mij overgegeven. Voor U is mijn gehoor, mijn gezichtsvermogen, mijn verstand, mijn botten, mijn zenuwen, en wat mijn voeten dragen, nederig gebogen, voor de Heer der werelden”. Overgeleverd door Muslim.

2-      Het is aanbevelenswaardig voor degene die bidt zich op te heffen vanuit de kniebuiging en te zeggen: “God verhoort degene die Hem prijst” en als men gaat staan zegt men: “O, God! Onze Heer, voor U is alle lof” of “O, God! Onze Heer voor U is alle lof, alle overvloedige, goede en gezegende lof” of iets anders dergelijks wat genoemd is in de geldige tradities.

3-      Het is aanbevelenswaardig voor degene die bidt om zijn knieën voor de handen te plaatsen als men wil gaan knielen en om als hij kan zijn neus en voorhoofd en beide handen op de grond te plaatsen aan beide zijden. En hij plaatst zijn handpalmen parallel aan zijn oren of aan zijn schouders en zijn vingers dichtgevouwen met de zijden gericht naar de gebedsrichting. Het minste wat men moet zeggen tijdens de knieling is “Heilig is mijn Heer de allerhoogste”. En hij moet verdergaan in het lofprijzen, het gedenken en smeekbeden doen, speciaal van wat er staat over de Gezant Gods (vrede zij met hem), waaronder:

 • “O God, voor U kniel ik neer en in U geloof ik. Aan U heb ik mij onderworpen. Mijn gezicht is geknield voor Degene Die het heeft geschapen en het een vorm heeft gegeven, en het gehoor en gezichtsvermogen heeft gegeven. Gezegend is God, de beste Schepper”. Overgeleverd door Muslim.

4-      Hij zit tussen de twee knielingen in met zijn linkervoet gestrekt, tegenovergesteld aan de rechtervoet waarvan de teen wijst naar de gebedsrichting. En hij zegt een smeekbede op, en dat kan zijn: “O God, vergeef mij, wees mij genadig, schenk mij leiding en gezondheid, en schenk mij Uw voorziening”. Overgeleverd door al-Tirmidhi. Bij de Shafi’ieten zit men in rust na de tweede knieling en vóór het opstaan in het deel waarop de tashahhud niet volgt.

5-      De eerste tashahhud (verplicht volgens de Hanafieten). Hij zit met zijn linkervoet gestrekt tegenovergesteld aan de rechter en plaatst zijn linkerhand op zijn linkerknie en de rechterhand op de rechterknie. Of hij plaatst de handen op de bovenbenen en wijst met de wijsvinger van de rechterhand. Het is aanbevelenswaardig om dit zachtjes te doen.

6-      Het is aanbevelenswaardig om bij het zitten voor de laatste tashahhud de linkervoet naar voren en de rechter omhoog staand en te zitten op een plaats (zoals overgeleverd door al-Bukhaari), zoals het sterk aanbevolen is in het gebed van de Profeet (vrede zij met hem) na de Ibrahimitische uitspraak van getuigenis (tashahhud).

7-      Het is aanbevelenswaardig om smeekbeden te doen voor de begroeting, zoals men wil, dat kan een van de overgeleverde smeekbeden zijn:

 • “O, God vergeef mij voor wat ik heb verricht en wat ik na heb gelaten, wat ik heb verborgen en wat ik openlijk heb verricht, wat ik overdadig heb gedaan en (de zonden) waarover U beter weet dan ik. U bent de Eerste en de Laatste, er is geen God dan U”. Overgeleverd door Muslim.
 • “O, God ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de bestraffing van het Hellevuur, tegen de bestraffing van het graf, tegen de beproevingen van leven en dood en tegen de slechtheid van de beproeving van de anti-Christ”. Overgeleverd door Muslim.

8-       En men kan meer gedenken na het begroeten, bijvoorbeeld de overgeleverde smeekbeden:

 • “O, God, U bent vrede en uit U komt vrede, Gezegend bent U, O Heer van verhevenheid en edelmoedigheid”. Overgeleverd door Muslim.
 • “Wie meteen na het gebed de woorden Subhaan Allah 33 keer zegt, 33 keer de woorden al-hamdullillah zegt en 33 keer de woorden Allahu akbar zegt, dat is dan 99 keer bij elkaar. En om het honderdtal vol te maken zegt: er is geen God dan God, de Ene Die geen andere goden naast zich heeft, al het bestaande is van Hem, en alle lof behoort Hem toe. En Hij heeft macht over alle dingen. Dan zullen al zijn fouten vergeven worden, al zijn ze als het schuim van de zee”.
 • “O, God, help me U te gedenken, U dankbetuigingen te geven, en U op de juiste (voortreffelijke) manier te aanbidden”. Overgeleverd door Ahmad, Abu Daawud en al-Nasaa’i.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close