De Bevrijding

Concept van Oorlog en Vrede in de Heilige Koran

Wordt de menselijke gemeenschap gebouwd door middel van conflicten en oorlog of door middel van  vreedzame culturele interactie?

Het antwoord van de Heilige Koran is:

 1. De mensheid is geschapen uit één man en één vrouw; dat betekent dat allen gelijk

zijn. Er bestaat geen grond voor onderlinge discriminatie, omwille van ras, kleur, taal, nationaliteit of vaderland. Allen stammen van dezelfde vader en moeder en van dezelfde oorsprong. Daarom moeten zij elkaar leren kennen. (dwz: er moet culturele uitwisseling tussen hen bestaan) en samenwerken om de missie uit te voeren waarmee Allah de mens opdroeg toen Hij hem naar de aarde zond als vice-regent.

 • O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. [Al-Hujurat: 13]

Niemand is beter dan de ander behalve wanneer hij meer bijdraagt aan de missie van het bouwen van de menselijke beschaving door aanmoediging van de culturele interactie tussen verschillende naties.

 • … Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. [Al-Hujurat: 13]

Gerechtigheid wordt tot uitdrukking gebracht in het tonen van gehoorzaamheid aan Allah door uitvoering van Allah’s opdracht. (Het bouwen van de menselijke beschaving).

 1. Oorlog is de gelovigen een gruwel, zij die de bouwers zijn van de menselijke

beschaving, maar het wordt soms aan hen opgedrongen door de niet-gelovigen die de bouw verhinderen of vernielen. Gelovigen zijn dan verplicht te vechten in verdediging van de menselijke missie van het bouwen.

 • Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet. [Al-Baqarah: 216]

Vechten kan in iets goeds voor de mensheid resulteren wanneer er gevochten wordt ter verdediging van de menselijke missie. Vechten weerhoudt de vijanden van de gelovigen (bouwers van de beschaving) van de verspreiding van vernietiging, armoede, onwetendheid en achterlijkheid. De mens houdt van vrede, maar wanneer onder het voorwendsel van orde scheppen, sommige mensen, een regime of een natie proberen de menselijke inspanningen teniet te doen, de mens van zijn door Allah gegeven vrijheid te beroven, of hem te onteren, die Allah eerde boven alle schepselen, zelfs boven de engelen, wordt vrede onwenselijk. (Je kunt iets haten wat goed voor je is, en je kunt van iets houden dat slecht voor je is.)

Met andere woorden: de Heilige Koran zegt: Oorlog is destructief, Vrede is constructief.”

Daarom, wanneer oorlog onvermijdelijk is, moet het aan de volgende principes en zeden voldoen:

 1. de oorlog moet gevoerd worden tegen de strijders en de militaire constructies en instituten, en de burgers en burgerlijke instellingen worden buiten de militaire operaties gehouden,
 2. vernieling, plundering, ontvoering, verkrachting van vrouwen en uitbuiting van eigendommen zijn verboden,
 3. kinderen, vrouwen (wanneer zij niet vechten) en oude mannen moeten ver gehouden worden van elke soort van geweld. Er moet goed voor hen gezorgd worden
 4. verminking van lichamen van soldaten, die gedood werden in de strijd, is verboden,
 5. de gewonden moeten verzorgd worden en behandeld totdat zij genezen zijn,
 6. de gevangenen moeten goed behandeld worden
 7. het afbreken, opblazen of bombarderen van huizen van burgers is verboden
 8. het omhakken van bomen of de vernietiging van de belangrijke levensmiddelen zoals gewassen, aanplantingen, waterbronnen, dieren, etc. zijn verboden
 9. wanneer eender welke partij vraagt om het beëindigen van de militaire operaties en het einde van de oorlog, moet er een wapenstilstand plaatsvinden
 10. bij het behalen van overwinning op de vijand mag de overwinnaar niet arrogant zijn, snoeven over zijn overwinning of minachting tonen voor de overwonnene. De overwonne moet behandeld worden als een broeder
 11. de overwinnaar moet gerechtigheid tot stand brengen en de rechten respecteren van de overwonnene
 12. het voeren van agressieve oorlog omwille van welke reden dan ook is verboden. Als een zijde wordt aangevallen, heeft zij wel het recht om de agressor te bevechten totdat vrede wordt behaald.

De volgende verzen bevestigen de bovenstaande principes en zeden:

 • En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. [Al-Baraqah: 190]
 •  Wie daarom agressief tegen u handelt, vergeldt hem naarmate hij tegen u heeft gedaan. En vreest Allah en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.[Al-Baraqah 194]

Deze verzen bevestigen ook dat zelfs weerstand tegen agressie moet zijn omwille

van Allah, opdat het de ongelovigen onmogelijk gemaakt wordt, de bouw van de beschaving te vernietigen. Zij laten duidelijk zien dat er geen overdrijving in oorlog is toegestaan. Oorlog is slechts bedoeld voor het verdrijven van agressie.

 • En waarom strijdt gij niet voor de zaak van Allah en voor de zwakken — mannen, vrouwen en kinderen – die zeggen: “Onze Heer, neem ons uit deze stad waarvan de bewoners onderdrukkers zijn en schenk ons een vriend en een helper uwerzijds. * Zij die geloven, strijden voor de zaak van Allah, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de vrienden van Satan; voorzeker, Satan’s plan is zwak. [An-Nisa: 75,76]

In deze twee verzen (ayat) wordt het vechten voor Allah’s zaak verbonden aan het vechten voor de hulpelozen en de onderdrukten, die om hulp vragen en om redding van hun onderdrukkers. Een van de plichten van de gelovige is, hen die onderdrukt worden door dictators of totalitaire regimes te redden, en degene die zo arm en zwak zijn dat ze nauwelijks leven kunnen, te redden, wanneer zij om hulp vragen.

De macht van de duivel moet niet gevreesd worden omdat zijn volgelingen en partisanen in werkelijkheid zwak zijn, ook al lijken zij machtig. Deze verzen bevestigen tevens dat de verdediging en ondersteuning van de bouw van de menselijke beschaving, die gekenmerkt wordt door vrede, liefde en samenwerking, als zaak van Allah wordt beschouwd.

 • Zeg tot degenen die niet geloven, dat als zij ophouden (u te vervolgen), hetgeen voorby is hen zal worden vergeven en indien zij er weer in vervallen, voorwaar, dan is er het voorbeeld van vroegere volkeren. * En als zij terugvallen weet dan, dat Allah uw Beschermer is, een uitstekende Beschermer en een uitstekende Helper.[al Anfaal 38, 40]

Hier zien we tevens dat oorlog of elke vorm van gevecht niet agressief moet zijn, maar verdedigend, en in ondersteuning van de menselijke beschaving (die hier “Allah’s godsdienst” wordt genoemd en niet Islam, Jodendom of Christendom, noch enige andere nominatie, omdat volgens Allah alle godsdiensten door Hem geopenbaard werden. Alle nodigen zij de mens uit om de missie uit te voeren waarmee Hij hem opdroeg : daarom is de uitvoering van deze missie de religie van Allah, de zaak van Allah). Tevens zien we dat deze verzen erop staan, dat wanneer de agressor zijn pogingen staakt, hij niet langer bevochten moet worden, maar vergeven. Het volgende vers bevestigt het feit dat religie niet enkel het opzeggen van gebeden inhoudt, maar dat het geloof in wat Allah openbaarde betekent, het dienen van de maatschappij en een goed burger zijn:

 • Het is geen deugd, dat gij uw gezicht naar het Oosten of naar het Westen wendt, maar waarlijke deugd is in hem, die in Allah, de Laatste Dag, de engelen, het Boek en de profeten gelooft en die van zijn vermogen geeft uit liefde voor Hem aan de verwanten, de wezen, de armen, de reiziger, de bedelaars en voor het vrijkopen van slaven en die het gebed onderhoudt en de Zakaat betaalt; verder in degenen, die hun belofte nakomen, wanneer zij een belofte doen en de geduldigen in armoede, in kwellingen en in oorlogstijd; dezen zijn het, die bewezen hebben, waarachtig te zijn en dezen zijn vromen. [Al-Baraqah: 177]

Het verhinderen van degenen die de inspanningen vernietigen van het bouwen van een welvarende menselijke gemeenschap wordt volgens de Heilige Koran beschouwd als een geïntegreerd deel van religie en de Juiste Weg van Allah.

 • Die van het pad van Allah afleiden, het krom wensend. En zij geloven niet in het Hiernamaals. * Dezen kunnen in de wereld de straf niet ontvluchten, noch hebben zij enige vrienden naast Allah. De straf zal voor hen worden verdubbeld. Zij deden geen moeite om te horen, of te zien. [Hoed: 19-20]

Er zijn twee termen in de Heilige Koran, met betrekking tot het concept conflict: “Gevecht” en “Jihad”. “Gevecht” slaat op alle manieren van oorlogvoering, terwijl “Jihad” slaat op alle inspanningen die gedaan worden voor de uitvoering van de missie waarmee God de mens opdroeg toen hij hem als vice-regent naar de aarde zond.

Het houdt alle inspanningen in die gedaan worden voor het bereiken van zelfverandering op het niveau van het individu, de plaatselijke gemeenschap en de natie. Het strekt zich uit tot het bereiken van internationale zelfverandering in de richting van vrede, liefde en welvaart. Het is abusievelijk vertaald als “Heilige Oorlog”. Deze vertaling kan maar in één geval juist zijn: wanneer de vijand het vaderland van een volk bezet, en dit volk tegen de bezetter moet vechten totdat die uit het land verdreven is. Dan wordt het “Oorlog” genoemd en beschreven als “Heilig” omdat het een oorlog tegen de agressie is en tegen de kwade machten die de zaak van Allah verhinderen en de missie van de vreedzame bouw van een menselijke beschaving. Elke persoon moet deelnemen aan de zelfverandering.

 • …Voorzeker, Allah verandert de toestand van een volk niet voordat zij hetgeen in hun hart is veranderen. En wanneer Allah een volk wenst te straffen, is er geen afwenden mogelijk, noch hebben zij een helper naast Hem. [Arraad: 11]

“Jihad” betekent de inspanning tot het bevrijden van de mensheid en haar verdediging en bescherming tegen verderf. Daarom gebiedt Allah de gelovigen (zij die in Allah geloven en in de missie waarmee Hij de mens opdroeg) om alle machtsmiddelen ter hand te nemen zodat zij de ongelovigen kunnen afschrikken.

 • En maakt aan de grens alle mogelijke strijdkrachten en vastgehouden paarden voor hen gereed, waarmede gij de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen, die gij niet kent, doch die Allah kent, moogt afschrikken. [Al-Anfaal: 60]

In het kort: al-Jihad is het essentiële middel en de meest alomvattende menselijke methode voor de bevrijding van de mens en om de mens vanuit de duisternis in het licht te leiden.

 • Allah is de Vriend dergenen, die geloven; Hij brengt hen uit de duisternis tot het licht. [Al-Baqarah: 257]

Al-Jihad is in werkelijkheid een voortdurende beweging om de onwetende, dwalende leiders omver te werpen en de mens de kans te geven de vrijheid in praktijk te brengen, die Allah hem gaf, en de menselijke gemeenschappen te vrijwaren van angst en honger. Het woord Jihad is onvertaalbaar.

 • Die hen van voedsel tegen honger heeft voorzien en van vrees bevrijd [Qoraisj: 4]

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Close