De Bevrijding

Bevrijding van tyrannie

De regering, het regime en het staatshoofd zijn niet heilig volgens de Heilige Koran, zelfs wanneer de leider de Wet van Allah op eerlijke wijze toepast:

 • En Mohammed is slechts een boodschapper. Waarlijk, alle boodschappers vóór hem zijn heengegaan.  [al-Imraan: 144]
 • Zeg: “Ik ben slechts een mens gelijk gij, doch mij wordt geopenbaard dat uw God slechts één God is….”[Qaaf: 110}
 • En wanneer Allah zal zeggen: “O Jezus, zoon van Maria, hebt gij tot de mensen gezegd: ‘Beschouwt mij en mijn moeder als twee Goden naast Allah,’? zal hij antwoorden: “Heilig zijt Gij! Ik zou nooit kunnen zeggen, waarop ik geen recht had. ……”[Al-Maidah: 116]

Allah, zoals we zagen, stond het zelfs zijn apostelen en profeten niet toe, zich heilig te verklaren. Hoe kunnen we dan gewone mensen, zelfs als zij staatshoofden of keizers zijn, zich heilig laten verklaren?

Het leiden of regeren van mensen is niet meer dan werk in dienst van deze mensen. Het is geen erfenis, of hegemonie. De staat, of de regent, is geen meester maar een dienaar. Soevereiniteit en heerschappij is er enkel voor de grondwet. Wanneer de heerser de grondwet schendt of onderdrukkende wetten oplegt, moeten mensen hem met vreedzame middelen uit zijn ambt stoten door toepassing van de grondwet.

Er moet voortdurend overleg plaatsvinden tussen de leider en de mensen door verschillende soorten instellingen die veranderen volgens de eisen van de tijd. Allah spreekt zijn apostel Mohammed toe:

 • ….. en raadpleeg hen (de mensen) in belangrijke zaken..[al-Imraan: 159]
 • En voor degenen die naar hun Heer luisteren en hun gebeden houden en wier manier van handelen een zaak van wederzijds overleg is en voor degenen die geven van hetgeen waarmee Wij hen hebben voorzien; [asj-Sjoera: 38]

Het in stand houden van gerechtigheid, en niet het najagen van de eigen belangen of het opleggen van  heerschappij aan de mensen is de taak van elk regime:

 • Voorwaar, Allah gebiedt u het u toevertrouwde over te geven aan hen die er recht op hebben en dat, wanneer gij tussen mensen richt, gij rechtvaardig handelt. En waarlijk, voortreffelijk is datgene, waartoe Allah u maant. Voorzeker, Allah is de Alhorende, de Alziende. [an-Nisaa: 58][1]
 • Voorwaar, Allah gelast u goed met goed (te vergelden) en wel te doen aan anderen en te geven als aan verwanten; en verbiedt onbetamelijkheid, kwaad en opstand. Hij raadt u aan dat gij er lering uit trekt. [an-Nahl: 90][2]

Wanneer zich een geschilpunt voordoet, moet het aan Allah (de Heilige Koran) en aan de Apostel (de soenna) voorgelegd worden, oftewel aan de grondwet.

 • O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste. [an-Nisaa: 59]

Hier zien we dan dat Allah zegt: gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Apostel, en degenen, die onder u gezag hebben, dit betekent dat er discipline en orde in de gemeenschap moet zijn door gehoorzaamheid aan de grondwet en de leiders die eraan vasthouden. (onder u betekent van dezelfde natie en van dezelfde gedachte en die regeren volgens de grondwet van dat land – de Heilige Koran). Wanneer de regering afwijkt van Allah’s weg, dient zij niet gehoorzaamd te worden. Daarom zegt Allah over elk geschilpunt: “… gehoorzaamt Allah en Zijn Boodschapper“, zonder : “degenen die onder u gezag hebben“, omdat het geschil zich meestal voordoet onder de leiders en hun onderdanen. Daarom is de beste oplossing voor het geschil het vertrouwen op de grondwet (de Heilige Koran en de soenna).

Concluderend zien we dat de missie van de staat is: het bereiken van gerechtigheid en evenwicht tussen het individu en de gemeenschap, en tussen de vrijheid van het individu en de vrijheid van de maatschappij als een geheel.

Dit kan bereikt worden door:

 1. het tot stand brengen van gerechtigheid door de leider door middel van het vasthouden aan de grondwet,
 2. gehoorzaamheid door de mensen aan het gezag op voorwaarde dat dat zich aan de grondwet houdt, dwz: dat het Allah en zijn Apostel gehoorzaamt, en
 3. het tot stand brengen van een systeem van raadpleging tussen de regering en het volk, en tussen de mensen van het volk onderling.

Op deze wijze ontstaat er een vriendschappelijke interactie in de gehele gemeenschap van boven naar beneden en andersom, omdat zij gevormd wordt door één klasse, waarvan alle leden werk verrichten, dat integreert met het werk van anderen.


[1] zie ook: [Al-Maidah: 8], [Asj-Sjoera: 15]
[2] zie ook dezelfde soera, vers 7, [al-An’aam: 115],[al-Hodjoraat:9]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Zie ook

Close
Close